Haku

EPD-ympäristöselosteet ovat tulossa osaksi talotekniikkajärjestelmien BIM-suunnittelua

24.10.2023

MagiCAD Group

Haastattelut
Laitevalmistajauutiset
MagiCAD Cloud

EPD-ympäristöselosteet ovat tulossa osaksi talotekniikkajärjestelmien BIM-suunnittelua

EPD-ympäristöselosteet ovat toistaiseksi tuntematon alue TATE-suunnittelussa. Tämä johtuu siitä, että käytännössä teknisten rakennusjärjestelmien ympäristövaikutukset on sisällytetty elinkaariarviointeihin. Kerromme tässä artikkelissa, miksi tämä on muuttumassa ja miten TATE-järjestelmien ympäristötietoja tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa.

Suomessa kasvihuonekaasupäästöt laskivat neljä prosenttia vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna Tilastokeskuksen mukaan. Pohjoismaat ovat näyttäneet tietä kasvihuonekaasupäästöjen laskemisessa, mutta tavoite on silti asetettu korkeammalle. EU suunnittelee ilmastoneutraalia rakennuskantaa vuoteen 2050 mennessä vihreän kehityksen ohjelman, ilmastonsuojelulain sekä ilmastoystävällisille uudisrakennus- ja korjaushankkeille suunnattujen kannustimien avulla. Kaikki Pohjoismaat ovat asettaneet EU:ta kunnianhimoisemmat tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomessa maaliskuussa hyväksytyssä uudessa rakentamislaissa on säädetty pakollisesta hiilidioksiditasojen valvonnasta rakennushankkeissa. Vuodesta 2025 eteenpäin uusien rakennushankkeiden päästöille asetetaan katto, joka määrittää hiilijalanjäljen enimmäiskoon rakennusvaiheesta elinkaaren loppuun saakka. Tällainen järjestelmä on jo käytössä Ruotsissa, ja Norja ja Tanska ottavat todennäköisesti samanlaisen lainsäädännön käyttöön lähitulevaisuudessa. Myös odottamaton energiakriisi on vauhdittanut politiikassa ja liiketoiminnassa tehtäviä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Kestävä kehitys on integroitava kaikkiin elämänalueisiin. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma hyväksyttiin jo vuonna 2020. Tavoitteena on resurssien entistä tehokkaampi hyödyntäminen ja kiertotalous. Toimintasuunnitelmassa esitellään tuotteiden koko elinkaaren kattavia aloitteita. Myös tällä on ollut suuri vaikutus rakennussektoriin.

Rakentamisen kiertotalous: resurssien ja rakennusmateriaalien loputon kierrättäminen

Rakentamisen kiertotalous on johdettu edellä mainitusta EU:n toimintasuunnitelmasta. Se menee pidemmälle kuin entinen kokonaisvaltaisen tietomallisuunnittelun ajatusmalli ”kehdosta hautaan”: nyt ajatusmalli on ”kehdosta kehtoon”. Rakennusten raakamateriaalien käyttö on suunniteltava niin, että ihanteellisessa tapauksessa niitä voitaisiin käyttää loputtomasti uudelleen. Vaihtoehtoisesti niiden tulisi olla täysin biologisesti hajoavia. Muutoksen keskeisin taustavoima on EU:n taksonomia. Vihreän kehityksen ohjelman välineenä se suuntaa investointeja nimenomaan ekologisesti kestävään taloudelliseen toimintaan, kuten kiinteistöjen rakentamiseen tai kunnostukseen. Sen vuoksi taksonomia tarjoaa käyttöön arviointikriteerit rakennusten kestävän kehityksen luokittelulle. Arviointikriteereitä ovat esimerkiksi käytettyjen rakennusmateriaalien kiintiöt: Vähintään 15 prosenttia materiaaleista on oltava kierrätettyjä, 15 prosenttia uudelleen käytettyjä ja 20 prosenttia joko uusiutuvia, uudelleen käytettyjä tai kierrätettyjä. Muut määritykset koskevat muun muassa primäärienergian nettotarvetta. Tämä tarkoittaa, että rakennusmateriaalien ja tuotemateriaalien käytöstä on tultava entistä läpinäkyvämpää kestävän kehityksen arviointeja varten.

EU:n taksonomia tekee elinkaariarvioinneista tarpeellisia

Pankkeja on vaadittu raportoimaan sijoittajina taksonomian puitteissa vuodesta 2022 lähtien rahoittavatko ne ympäristöystävällisiä hankkeita ja missä määrin. Rakennuksen arvoa mitataan yhä enemmän sen ympäristövaikutuksella koko elinkaaren ajalta – aina valmistuksesta, kuljetuksesta, rakentamisesta ja käytöstä purkamiseen ja kierrätykseen saakka. Tämän vuoksi sijoittajat vaativat rakennuksen ekologisuuden huomioimista tai sertifiointia jo varhaisessa vaiheessa. Myös valtion rahoitusohjelmissa edellytetään usein kestävän kehityksen arviointia.

TATE-suunnittelun tärkeys elinkaariarvioinnissa

Rakennuksen tekniset laitteet on toistaiseksi jätetty huomioimatta rakennusten yleisessä elinkaariarvioinnissa. Ympäristövaikutuksia laskettaessa keskitytään rakennuksen rakenteeseen eli ulkovaippaan ja siihen tarvittaviin rakennusmateriaaleihin. Erittäin pienten TATE-järjestelmien hiilijalanjälki usein yliarvioidaan rakennuksen elinkaariarvioinnissa. Tämä on nyt muuttumassa EU-taksonomian myötä. Talotekniikan karkean ekologisen arvioinnin suorittavat tunnustettu Green Building Label ‑sertifiointi ja luokituslaitokset, kuten DGNB, BREEAM tai LEED. Arvioinnissa on korkeat rangaistusarvot. Tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia ekotaseeseen ja siten esimerkiksi avustuksien tai lainojen hyväksyntään. Suurpiirteiset TATE-järjestelmien elinkaariarvioinnit voivat johtaa negatiivisiin lopputuloksiin. Tarkka arviointi saavutetaan vain ottamalla TATE-järjestelmät arviointiin mukaan. Nyt tiedetään, että TATE-järjestelmät muodostavat huomattavan osan hiilidioksidikokonaispäästöistä rakennuksen elinkaaren aikana. Talotekniikan muodostama osuus kasvaa mekanisaatioasteen noustessa. Esimerkiksi DGNB on jo nostanut järjestelmäsuunnittelun osuuden 10 prosentista 20 prosenttiin sertifiointijärjestelmänsä osalta vuonna 2021. Näin kiinteistökehittäjät hyötyvät jo nyt mahdollisimman tarkasta elinkaariarvioinnista. TATE-tuotteilta kuitenkin puuttuu dataa, jonka avulla tarkka kestävyysarviointi on mahdollista. Vaikka käytössä onkin tietokantoja, niissä on harvoin TATE-tuotteita koskevia ympäristötietoja. Sen lisäksi valmistajat eivät saa laatia ympäristöselosteita itse. Valmistajien on ensin saatava vahvistus riippumattomalta taholta, mikä vie aikaa. Ympäristöselosteissa on paljon muutakin tietoa hiilidioksidipäästöjen ohella. Jokaisella komponentilla on monisivuinen ympäristöseloste, joka sisältää tietoa mm. kaikista käytetyistä raaka-aineista, painosta, valmistustehtaasta sekä valmistustavasta. Kaikella tällä tiedolla on vaikutus kestävyysluokitukseen.

MagiCAD Group kehittää MagiCAD Cloudia TATE-järjestelmien BIM-suunnitteluun ympäristöselosteiden avulla

Suunnittelijat joutuvat tällä hetkellä tuomaan harvat olemassa olevat ympäristöselosteet omaan suunnitteluohjelmistoonsa ja yhdistämään ne TATE-elementteihin digitaalisessa projektimallissa, mikä vie paljon aikaa. Toistaiseksi ei ole yhtään TATE-ohjelmistovalmistajaa, joka antaisi ympäristötiedot suoraan tuotteessa, jotta tietoja voitaisiin käyttää mahdollisimman helposti digitaalisessa TATE-suunnittelussa. BIM-objektitietokannan MagiCAD Cloudin ja TATE-suunnitteluohjelmistojen MagiCAD for AutoCAD ja MagiCAD for Revit kehittäjänä MagiCAD Group haluaa tarjota käyttäjilleen helpon tavan päästä käsiksi näihin tietoihin ja työskennellä niiden pohjalta. Olemme kehittäneet MagiCAD Cloudia tätä tarkoitusta varten nyt vuoden verran. Tavoitteena on tarjota TATE-suunnittelijoille työkalu, jossa on vakiomuotoistettua dataa, jolla suunnittelijat voivat tehdä tarkan elinkaariarvion. Tämä on mahdollista ainoastaan tietomallinnusta käyttäen. Sen vuoksi MagiCAD Cloudin TATE-BIM-objekteissa on oltava myös ympäristöselosteet geometristen mittojen ja teknisten ominaisuuksien ohella. Ympäristötiedot voidaan sitten siirtää projektille BIM-datana, ja niitä voidaan käyttää elinkaariarviointiin tai siirtää IFC-mallin mukana. Tähän tarvitaan kuitenkin vielä hieman aikaa.

Ensimmäisessä vaiheessa me keräämme ympäristöselosteita valmistajilta ja tuemme heitä siinä, että tiedot asetetaan saataville MagiCAD Cloudiin. Kampmann on TATE-valmistaja ja yksi alan edelläkävijöistä. Se on jo toimittanut lattiakonvektoreidensa ympäristöselosteet BIM-objekteille MagiCAD Cloudiin.

MagiCAD Kampmann BIM-Objekt EPD
TATE-valmistaja Kampmann on toimittanut ympäristöselosteet MagiCAD Cloudiin. Kampmann näkee tietojen luomisen mahdollisuutena tuotteen optimointiin.

Imke Klompmaker, joka työskentelee KAMPMANN GmbH & Co. KG:n vaatimustenmukaisuuden ja kestävän kehityksen osastolla, kertoo:

”Ympäristöselosteilla helpotamme asiakkaidemme rakennusten sertifiointia kestävän kehityksen standardeilla, sillä TATE-suunnittelijat voivat yksinkertaisesti välittää kyseisen tuotteen ympäristöselosteen rakennusten sertifioinnin tarkastajalle. Lisäksi voimme käyttää ympäristöselosteita tunnistaaksemme uusia lähestymistapoja tuotteidemme kestävään optimointiin. Tämän vuoksi lisäämme yhä useampaan portfoliomme tuotteeseen ympäristöselosteen tulevaisuudessa.”

Seuraavassa vaiheessa otamme BIM-pohjaiset tiedot käyttöön GWP-arvolle. Kun integroimme tämän MagiCAD Cloudiin, saamme sisällytettyä sinne riittävän määrän dataa. Tämä mahdollistaa TATE-järjestelmien kattavat elinkaarianalyysilaskelmat ja energialaskelmat tietomalleilla tulevaisuudessa.


MagiCAD Cloud on maailman johtava talotekniikan BIM-tuotekirjasto. Siellä on saatavilla yli miljoona BIM-objektia yli kolmeltasadalta kansainväliseltä laitevalmistajalta. MagiCAD Laitevalmistajapalvelut on erikoistunut korkealaatuisten BIM-objektien luomiseen TATE-valmistajille.

Lue lisää BIM-objektien mallintamisesta