Tutustu uuden MagiCAD 2021 UR-1 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2021 for Revit »

MagiCAD 2021 Update Release 1

1. Optimoitu suorituskyky vaativia projekteja varten

Common

Nykypäivän suunnittelutyössä käsitellään usein erittäin suurikokoisia, yksityiskohtaisia ja monimutkaisia tietomalleja, mikä asettaa korkeat vaatimukset suunnitteluohjelmistojen suorituskyvylle. MagiCADin olemassaoleville toiminnoille on uutta versiota varten tehty huomattava määrä optimointityötä, että ohjelmiston nopeus ja suorituskyky säilyisivät korkeina vaativissakin projekteissa. Tämän työn tuloksena isokokoisille projekteille tehtävät operaatiot, jotka saattoivat aiemmin viedä 10-40 sekuntia, voidaan nyt suorittaa muutamassa sekunnissa ja lisäksi useiden vaativien järjestelmämuokkausten suoritusaika on saatu puolitettua. MagiCAD 2021 UR-1 -versio tarjoaakin yksinkertaisimman ja helpoimman tavan parantaa suunnitteluohjelmiston suorituskykyä ja nopeutta projekteissa.

2. Linkitä Revit-projektitiedostoja internal datasetin sisältävään Central-projektitiedostoon BIM 360 ympäristössä

Common

MagiCAD 2020 -version tuki Autodesk BIM 360 Design -ohjelmalle mahdollisti MagiCADin dataset-tiedostojen käytön Revitin projektitiedostoon upotettuna sisäisenä internal dataset tiedostona. MagiCADin uudessa versiossa tätä BIM 360 yhteensopivuutta on laajennettu ja Revit-projektitiedostoja voi nyt linkittää jaettuun projektitiedostoon ja sen sisältämään dataset-tiedostoon. Linkitetyt projektitiedostot käyttävät jaetun projektitiedoston datasetiä ja näin voidaan varmistaa että kaikki projektin osapuolet käyttävät samoja datasetin asetuksia, kuten esimerkiksi tuotetietoja. Revit tiedostojen linkittäminen helpottaa MagiCADin ja Autodesk BIM 360 -alustan yhtäaikaista käyttöä erityisesti tilanteissa, joissa isokokoinen Revit-projekti on jaettu useampaan tiedostoon.

3. Espanjankielinen käyttöliittymä

Common

MagiCAD on aiemmin sisältänyt englannin-, ranskan-, venäjän- ja kiinankieliset käyttöliittymät. Uusi versio lisää käyttäjien valittavaksi espanjankielisen käyttöliittymän ja espanjankieliset käyttöohjeet.

4. Symboliryhmien käyttäminen kaaviokuvissa

Schematics

Kaaviokuvat sisältävät usein samanlaisena toistuvia laiteryhmiä, jotka sisältävät useita symboleita, esimerkiksi lämmöntalteenottojärjestelmissä. Nämä toistuvat laiteryhmät on nyt mahdollista tallentaa uudelleenkäytettäviksi symboliryhmiksi (Assemblies) MagiCADin datasetiin. Symboliryhmien asennus onnistuu helposti Schematic Symbol -valikosta Assemblies-välilehden kautta.

Symboliryhmien avulla käyttäjien on mahdollista koota itselleen valikoima käyttövalmiita laiteryhmiä, jotka täytyisi muuten piirtää joka kerta uudestaan. Symboliryhmien käyttäminen nopeuttaa huomattavasti kaaviokuvien luomista ja vähentää virheiden mahdollisuutta.

5. Päivitä projektin kaaviosymbolit automaattisesti ja luo taulukko projektissa käytetyistä symboleista

Schematics

Kaaviosymbolien vaihtaminen kesken projektin on helppoa datasetin ominaisuuksista löytyvän uuden Update to project -toiminnon avulla. Voit valita tuotteelle uuden symbolin symbolitietokannasta ja päivittää sen kaikkiin projektin tuoteperheisiin (familyihin).

Käyttäjät voivat myös luoda selitetaulukoita käytetyistä kaaviosymboleista Legend-työkalun avulla. Taulukkomuodossa projektin sisältämiä symboleita ja niiden lisätietoja on helpompi tarkastella kokonaisuudessaan. Selitetaulukkoon sisällytettävät symbolin tiedot ovat vapaasti valittavissa, joten ne voi muokata käyttötarpeen mukaan.

6. Parannuksia sprinkleriraportteihin

Sprinkler Designer

Sprinkleriraportteihin on lisätty otsikkoalue vapaasti lisättävää logoa varten ja raporttien asettelu on muutettu muita raportteja vastaavaksi. Kaikki laskenta-alueet on mahdollista tulostaa samaan tiedostoon ja tulostettujen PDF-tiedostojen oletusnimet myös vastaavat paremmin tiedostojen sisältöä. Tulostettaessa vain yksi alue, käytetään tiedostonimenä alueen nimeä (“alue”.pdf) ja tulostettaessa useita alueita samaan tiedostoon, käytetään tiedostonimenä projektin nimeä (“projekti”.pdf).

7. Useita systeemejä sisältävien sprinkler-verkostojen laskentamahdollisuus

Sprinkler Designer

Sprinkleriverkostot sisältävät usein monta hälytysventtiiliä, joiden järjestelmät mallinnetaan omilla systeemityypeillä. Kaikki hälytysventtiilit liitetään verkoston alussa ”pääsprinklerputkeen”. sprinklerilaskennat on nyt mahdollista suorittaa kokonaisille sprinkleriverkostoille, vaikka verkosto koostuisi useammasta systeemistä.

8. Parannuksia Connection node -asennukseen

Calculations

Luo perättäisiä Connection nodeja käyttäen samoja asetuksia. Käytettäessä uutta Insert multiple -valintaa kaikki luodut Connection nodet käyttävät automaattisesti samoja arvoja. Tämä on erityisen hyödyllistä isokokoisissa projekteissa, joissa käytetään Connection nodeja laitteiden sijaan ja siitä johtuen joudutaan luomaan useita identtisiä nodeja.

Connection noden ominaisuuksien määrittelyä on myös parannettu. Nodeille on mahdollista määrittää oma lämpötilaero, joka on eri kuin järjestelmän lämpötilaero. Luotaessa Connection nodea ilmanvaihtokanavaan, voidaan kanavan tyyppi määrittää manuaalisesti joko tulo- tai raitisilmakanvaksi, ellei järjestelmä tunnista sitä automaattisesti.

9. Suorita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien laskennat käyttäen osittaista virtaamaa

Calculations, Piping

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien kertoimen (diversity factor) avulla voidaan arvioida etukäteen järjestelmien todellista virtaamaa. Tämä mahdollistaa putkien ja pumppujen koon optimoinnin kustannusten ja energiankulutuksen minimoimiseksi. Asetettu yhdenaikaisuuskerroin vaikuttaa mitoituksessa putkien kokoon ja tasapainotuksessa painehäviöihin.

Yhdenaikaisuuskertoimen pitää olla sama sekä meno- että paluuputkille. Tästä johtuen yhdenaikaisuuskerrointa ei voi käyttää järjestelmissä, joissa meno- ja paluureitit ovat erilaisia, kuten esimerkiksi 1-putkijärjestelmät.

10. LOD (Level of Detail) -tarkkuustason valinta

Ventilation, Piping, Electrical

Tietomallinnusprojektien eri vaiheissa on erilainen tarve mallin geometriselle tarkkuudelle. Varhaisissa suunnitteluvaiheissa yksityiskohtainen visualisointi ei useinkaan ole tarpeellista. Tällöin symbolit sekä laatikkomallit riittävät ilmaisemaan järjestelmien ja laitteiden tilavaatimuksia, ja suunnittelutehokkuus säilyy optimaalisena. Myöhemmät suunnitteluvaiheet vaativat yksityiskohtaisempaa visualisointia havainnollistamaan tilojen ja laitteiden suhteita.

MagiCAD 2020 -versiosta lähtien olemme mahdollistaneet LOD (Level of Detail) -tarkkuustasojen sisällyttämisen BIM-objektien ja tuoteperheiden luomiseen. Ohjelmiston uusin versio sisältää mahdollisuuden säätää mallin LOD-tasoa. Valmiit LOD-tasovaihtoehdot tekevät mallin tarkastelemisesta eri tarkkuustasoja hyödyntäen nopeaa ja helppoa.

MagiCAD sisältää seuraavat LOD-tasovaihtoehdot:

  • MC LOD 100 – MagiCADin symbolikirjaston symboleita käytetään ainoana visualisointina.
  • MC LOD 200 – Tuotteiden geometria visualisoidaan karkeasti laatikkomallien avulla. Tasoa käytetään varhaisen vaiheen suunnittelussa ja suunnittelutehon optimoimiseksi vaativissa projekteissa.
  • MC LOD 300 – Tuotteiden geometria visualisoidaan yksityiskohtaisesti. Käytetään myöhemmissä suunnitteluvaiheissa, jossa tarkka geometria on tärkeää koordinaation, kommunikoinnin ja suunnitteluratkaisujen kannalta.
  • MC LOD 350 – Tuotteiden geometria visualisoidaan erittäin yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Käytetään kun erityistä tarkkuutta tarvitaan näyttämään yksityiskohtia, jotka voivat vaikuttaa rakennusvaiheen toimiin, tuotteiden asennukseen, tai projektin osapuolten väliseen kommunikaatioon.

11. Parannettu kaapelityyppien hallinta

Electrical

Kaapelityyppien hallintaikkunaan lisätyllä In use -valinnalla voi määrittää onko kaapelityyppi valittavissa Wire -työkalussa, ryhmän ominaisuuksissa, ja sähkölaskennassa. Määrittämällä käytettävissä olevat kaapelityypit voidaan parantaa suunnittelutyön yhdenmukaisuutta. Kaapelityypin ottaminen pois käytöstä ei kuitenkaan poista malliin jo lisättyjä kyseistä kaapelityyppiä käyttäviä objekteja.

Kaapeliobjekteille on myös lisätty uusi parametri, jolla voi valita päivittyykö kaapeliobjekti ryhmän kaapelityypin mukaisesti. Tämä mahdollistaa virtapiirin kaapelityypin päivittämisen kaikille kaapeliobjekteille Update Parameters -toiminnolla.

12. Lisää jakorasioita kaapelipiirron aikana ja merkitse syöttökaapeleita vapaammin

Electrical

Jakorasioita on nyt mahdollista asettaa malliin suoraan kaapelipiirron aikana työkalupalkkiin lisätyllä Add connection box -toiminnolla. Jakorasiaa lisättäessä vain soveltuvat tuotteet ovat valittavissa ja rasia lisätään automaattisesti samaan virtapiiriin kuin piirrettävä kaapeli. Jakorasia on mahdollista sijoittaa vapaasti ja kaapelit mukautuvat jakorasian sijaintiin. Joustavampi jakoraisoiden lisääminen vähentää suunnittelijoiden tarvetta vaihdella eri toimintojen välillä kesken kaapelipiirron.

Käyttäjät voivat myös merkitä minkä tahansa kaapelipakettiin liittämättömän kaapelin syöttökaapeliksi uudella työkalupalkin toiminnolla. Syöttökaapeliksi merkittyyn kaapeliin lisätään myös tunnisteteksti ja sen ryhmän ominaisuudet synkronoidaan samoin kuin kaapelipakettiin liitettäessä.

13. Ilmanvaihtojärjestelmän osien numerointi

Ventilation

Ilmanvaihtojärjestelmän osien numerointitoiminto luo automaattisesti järjestelmän jokaiselle osalle oman tunnuksen. Numerointijärjestelmä voidaan myös mukauttaa eri käyttövaatimusten mukaan. Käyttäjien valittavissa on käytetäänkö samoille tuotteille samaa numeroa, vai omaa numeroa jokaiselle yksittäiselle osalle ja käytetäänkö samaa numerosarjaa kaikille järjestelmille, vai järjestelmäkohtaisia numerosarjoja. Osien numerointi voidaan sisällyttää tunnisteteksteihin, Schedules-taulukoihin, ja tiedostovientiin.

Osien numerointi mahdollistaa paremman yleiskatsauksen järjestelmän osiin, tehokkaamman osien hallinnan, ja saumattoman yhteyden tietomallin ja siitä tuotettujen erilaisten komponenttiluetteloiden välillä, kuten määrälaskenta (Bill of Materials). Osien numeroinnin avulla on myös mahdollista ohjeistaa asentajia yksityiskohtaisemmin.

14. Määritä asennuskoodeja ilmanvaihto- ja putkiosille

Ventilation, Piping

Määritä ilmanvaihto- ja putkiosiin (kanavat, putket, komponentit ja laitteet) asennuskoodeja, joiden avulla voidaan kommunikoida osien tarkka asennuspaikka ja –tapa. Malliin lisätyt asennuskoodit voidaan sisällyttää mittateksteihin, Schedules-taulukoihin, sekä määräluetteloihin. Näin asentajat saavat käyttöönsä tarkat asennustiedot ja voidaan varmistaa asennusten yhdenmukaisuus.

Asennuskoodit valitaan lisättäessä tuotetta malliin ja käytettävissä olevat koodit voidaan määrittää datasetissä. Asennuskoodit lisätään automaattisesti tuotteen kaikille eri kokovaihtoehdoille, mutta ne ovat myös helposti valittavissa asennuksen aikana.

15. Enemmän tietoa reikävarauksiin sekä parannuksia niiden hallintaan

Common

MagiCADin automaattinen reikävaraustoiminto (Automatic provision) lukee rakenteesta sekä MagiCAD-objekteista varauksen tyypin, rakenteen tyypin, sekä rakenteen paloluokan ja lisää nämä tiedot reikävaraukselle. Käyttäessä Builderswork Openings Manager -liitosohjelmaa, nämä tiedot kopioidaan ja siirretään varsinaisille rei`ille.

Uusien parametrien avulla reikävarauksiin voidaan sisällyttää tietoa miksi ja mitä objekteja varten varaus on luotu, minkälaisessa rakenteessa se sijaitsee ja mikä on rakenteen paloluokka, sekä mikä on varauksen suunnitteluala. Yhdessä nämä kaikki parantavat eri osapuolten yhteistyötä reikävarausten suhteen.

Reikävaraustyökaluun on myös lisätty mahdollisuus ottaa eristys huomioon varausten kokoa laskettaessa.

16. Mahdollisuus määrittää objekteille Status-tieto

Common

Uusi Status-toiminto mahdollistaa olemassaolevien sekä uusien objektien erottelun verkostolle tai systeemille. Osien Status-tietoa voidaan käyttää näkymien suodattamiseen ja se voidaan sisällyttää Schedules-taulukoihin, IFC-tiedostovientiin, ja objektien mittateksteihin. Sen avulla voi myös rajata objekteja pois määrälaskennasta tai Legend-toiminnolla luoduista luetteloista. Status voidaan määrittää osille suoraan mallinnuksen aikana ja sen voi myös lisätä, muokata, tai poistaa jälkikäteen Change Properties -toiminnolla.

Status-toiminnon avulla voi tehdä seuraavia asioita:

  • Suodattaa osia luetteloissa tai näkymissä
  • Lukita osien kokoja odottamattomien kokomuutosten välttämiseksi
  • Asettaa Status-kohtainen väri eri osille IFC-tiedostosiirtoa varten
  • Lisätä mittateksteihin tieto olemassaolevista ja uusista osista
  • Rajata haluttuja objekteja pois määrälaskennasta ja luetteloista

17. Pumppukäyrät portaattomasti säädettäville pumpuille

Piping

MagiCADin putkilaskennat tukevat pumppukäyriä taajuusmuuttajalla ohjatuille portaattomasti säädettäville pumpuille. Näiden pumppujen toimintapiste pumppukäyrällä lasketaan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, jos Calculate to pump pressure -valinta on käytössä.

18. Autodesk Fabrication -yhteensopivuus uusille toiminnoille

Common

MagiCADin aikaisemmat versiot mahdollistivat Autodesk Fabrication -osien käyttämisen useiden keskeisten toimintojen kanssa, kuten Clash Detection -törmaystarkastelutyökalu, Supports and Hangers -moduuli, ja Provision for Builderswork Opening -reikävaraustyökalu. MagiCADin uudessa versiossa Autodesk Fabrication -osia voi käyttää myös Running index -työkalun juoksevassa numeroinnissa ja 3D Section Box -näkymässä. Yhteensopivuus Autodesk Fabrication -osien kanssa tekee MagiCADista varteenotettavan ratkaisun yrityksille, jotka työskentelevät Revit-projektien kanssa mutta käyttävät Autodesk Fabrication -osia.

19. Suorita putkien painehäviölaskenta laskentastandardin ja materiaalin mukaan putkisarjakohtaisesti

Calculations for piping systems

Putkilaskennassa käytettävä laskentastandardi ja putkimateriaali voidaan nyt määrittää putkisarjakohtaisesti. Valittavissa olevat putkimateriaalit määrittyvät laskentastandardin mukaan. Eri laskentastandardit ja putkimateriaalit käyttävät usein eri zeta-arvoa (kertavastusta), mikä vaikuttaa putkiosien painehäviölaskennan tarkkuuteen.

Putkiosien painehäviölaskentaa varten on myös lisätty kaksi uutta laskentastandardia: saksalainen DIN-standardi ja italialainen UNI-standardi.

20. Lukitse säätöventtiilien kv-arvo ja suorita mitoitus maksimivirtaaman mukaan

Calculations

Käyttäjät ovat aiemmin voineet lukita säätöventtiilien painehäviön laskentaa varten. Painehäviön ollessa lukittuna, venttiilien säätöarvo muuttuu virtaaman mukaan (punainen nuoli kuvassa). Nyt käyttäjillä on myös mahdollisuus lukita säätöventtiilien kv-arvo. Kv-arvon ollessa lukittuna venttiilien säätöarvo säilyy samana painehäviön muuttuessa (vihreä nuoli kuvassa).

Mitoitusvaihtoehtoihin on myös lisätty mahdollisuus määrittää putki- ja kanavakohtainen maksimivirtaaman arvo.