Tutustu uuden MagiCAD 2022 UR-2 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »
MagiCAD 2022 UR-1 for Revit »
MagiCAD 2022 for Revit »

MagiCAD 2022 Update Release 2

1. Vaihda putkisarja olemassaolevalle järjestelmälle

Piping

Muutokset projektin vaatimuksiin (esimerkiksi materiaali tai hinta) saattavat aiheuttaa tarpeen vaihtaa putkisarja toiseen tilanteessa, jossa putkijärjestelmä on jo suurelta osin tai kokonaan mallinnettu. Näiden muutosten tekeminen olemassaoleviin putkijärjestelmiin on erittäin työlästä ja virheiden mahdollisuus on suuri.

Change Properties -toiminnon avulla olemassaolevan järjestelmän putkisarja voidaan nyt vaihtaa helposti ilman sekaannuksia. Toiminto mahdollistaa kokovaihtoehtojen vastaavuuksien määrityksen putkisarjojen välillä. Näin on mahdolllista varmistaa että vanhan putkisarjan jokainen osa korvataan oikealla vaihtoehdolla uudesta putkisarjasta.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video YouTubessa »

2. Luo geneerisiä ilmanvaihtokoneita

Ventilation

Uuden Generic AHU -toiminnon avulla on mahdollista luoda geneerisiä ilmanvaihtokoneita (AHU) helpottamaan varhaisen vaiheen ilmanvaihtosuunnittelua, jolloin yksityiskohtainen järjestelmäsuunnittelu ei vielä ole tarpeellista. Geneeristen ilmanvaihtokoneiden avulla voidaan varmistaa niiden tilavaraus teknisissä tiloissa sekä luoda alustava ilmanvaihtosuunnitelma. Toiminnossa tarvitsee vain määrittää halutun laitteen koko sekä liitäntöjen koko ja sijoittelu. Tarvittaessa laitteeseen voi myös lisätä laite-, painehäviö- ja virtaamatietoja. Luotuja geneerisiä ilmanvaihtokoneita voidaan myöhemmin vapaasti muokata suunnitelmien tarkentuessa.

Luotujen ilmanvaihtokoneiden tekniset tiedot voidaan viedä Excel-tiedostoon ja näin ne on mahdollista kommunikoida laitevalmistajille hinta- tai tuotantoaikaarvioita varten.

3. Muokkaa sprinkleriputkien kokoa suoraan laskentaraportista

Sprinkler

Sprinkleriputkien kokoa on nyt mahdollista muokata suoraan sprinklerilaskentaraportista käsin ja sen jälkeen laskenta voidaan helposti suorittaa uudelleen käyttäen valittuja kokoja. Käyttäjät voivat valita uuden putkikoon järjestelmän laskentatuloksissa (System results) napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella haluttua riviä. Uusi putkikoko vaihdetaan kaikille putkiosille valitulla järjestelmän osuudella (kuvassa noden 28 ja 29 välillä).

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video YouTubessa »

4. Lukitse reikävarausten kokomuokkaukset ja muita parannuksia reikävaraustyökaluun

Common

Yksittäisten automaattisesti luotujen reikävarausten kokoa täytyy joskus muokata jälkikäteen. Jos automaattista reikävaraustoimintoa käytetään tämän jälkeen uudestaan, muokatut reikävaraukset palautuvat automaattisen toiminnon määrittämiin kokovalintoihin. Jotta yksittäisten reikävarausten muokkaaminen olisi helpompaa, reikävarausten kokovalinnat on nyt mahdollista lukita muokkauksen jälkeen uudella valinnalla reikävaraustyökalussa.

Reikävarausobjekteihin on myös lisätty parametrit läpikulkevan objektin kokoa, järjestelmätyyppiä, sekä brutto- ja nettotilavuutta varten. Aiemmin reikävarauksiin sisällytettiin ainoastaan varauksen tyyppi, rakenteen tyyppi ja rakenteen paloluokka. Uusien parametrien avulla on helpompaa tarkastella reikävarausten mahdollisia lisävaatimuksia, kuten esimerkiksi palosuojauksen tarvetta.

5. Laajennettu tuki nimistöille ja mahdollisuus muokata osien RFA-nimeä ja materiaalikoodia

All

MagiCAD 2022 -versio mahdollisti erilaisten nimistöjen, kuten talotekniikan nimistön, tuomisen MagiCAD-projekteihin. Uusi versio mahdollistaa nyt myös putki-, kanava- ja kaapelihyllyosien sekä eristyssarjojen sisällyttämisen nimistöön datasetissä ja tarjoaa näin kattavammat toiminnot nimistön hyödyntämiseen.

Tämän lisäksi putki-, kanava- ja kaapelihyllyosien Revit-tuoteperheen (RFA) nimi ja materiaalikoodi on mahdollista muuttaa. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi käytettäessä geneeristä tuoteperhettä kahdessa eri sarjassa jolloin molempiin tarvitaan omat materiaalikoodinsa ristiriitojen välttämiseksi. Tässä tapauksessa käyttäjät voivat yksinkertaisesti nimetä tuoteperheen uudelleen ja lisätä uusia materiaalikoodeja.

6. System Type Manager -työkalu ilmanvaihto- ja putkijärjestelmille

Ventilation, Piping

Uusi System Type Manager -työkalu mahdollistaa projektin kaikkien ilmanvaihto- ja putkijärjestelmien hallinnan yhdestä ikkunasta käsin. Työkalun avulla voidaan luoda uusia, muokata olemassaolevia, ja poistaa tarpeettomia järjestelmiä. Tämä tekee järjestelmienhallinnasta huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa.

7. Määritä laitteiden suuntaus Array-asennuksen aikana

All

Asennettaessa useampaa laitetta kerralla, yksi ja sama asennussuunta soveltuu harvoin rakennuksen kaikkiin eri muotoisiin tiloihin. Laitteiden asennussuunta on nyt mahdollista vapaasti määrittää Array-asennuksen yhteydessä, jolloin laitteet voidaan asentaa paremmin eri tilamuotojen mukaisesti. Asennussuunta määritetään klikkaamalla kahta kohtaa mallissa, joiden mukaisesti tuotteet asemoidaan. Asennussuunta voidaan myös määrittää manuaalisesti.

8. Lisää paineantureita ilmanvaihtojärjestelmiin vakiopainesäätimiä varten

Ventilation

Vakiopainesäätimet pitävät kanavapaineen vakiona kanavaan asennettavan paineanturin avulla. MagiCADissa on nyt mahdollista asentaa mikä tahansa Other duct component -luokan laite ilmanvaihtojärjestelmään paineanturiksi (Pressure measurer) ja määrittää sille haluttu vakiopainearvo. Tämä mahdollistaa vakiopainesäätimien sisällyttämisen ilmanvaihtolaskentaan.

9. Määritä kaapelityyppi pienoisjännitejärjestelmien virtapiireille

Electrical

Uusi MC ELV Wire Type -parametri mahdollistaa Revit-projektin kaapelityyppien lisäämisen pienoisjännitejärjestelmien virtapiireille. Pienoisjännitejärjestelmän kaapelityyppi voidaan tämän jälkeen sisällyttää moniin sähkösuunnittelun toimintoihin, kuten kaapelipakettitoiminnot, täyttöasteen laskenta, eri kaaviotyypit, ja kaapelityyppien päivitys virtapiireistä.

10. Kaapeliluokan määritys ja muita parannuksia kaapelityypien hallintaan

Electrical

Kaapelityyppien hallintaikkunaan on lisätty kaapeliluokan määritysmahdollisuus. Kaapeliluokan määritys mahdollistaa pakolliseksi tulleen CPR-paloluokituksen merkitsemisen. CPR-luokitus perustuu lämmönmuodostukseen, palonleviämiseen sekä savun ja pisaroiden muodostukseen. Määritetty kaapeliluokka päivitetään automaattisesti kaapelityypin parametreihin, josta se voidaan myös lisätä mittateksteihin ja raportteihin.

Lisäksi, vaihe- ja maadoitusjohtimien poikkileikkausala voidaan määrittää eri kaapelityypeille. Johtimien ala, kuten myös niiden materiaali, päivitetään automaattisesti kaapelityypin parametreihin.

11. Laske kaapelipituus piirretyn reitin perusteella

Electrical

Projektin kokonaiskaapelipituuksien laskenta on nyt mahdollista suorittaa käyttäen piirrettyjen kaapelireittien pituuksia. Piirretyn reitin käyttäminen parantaa yksittäisten kaapeleiden, virtapiirien syöttökaapeleiden ja pisimpien kaapelihaarojen pituuksien laskentatarkkuutta. Entistä tarkempi kaapelipituuksien arviointi parantaa osaltaan myös sähkölaskennan ja määrälaskennan tarkkuutta.

12. Suojalaitteiden valinta sähkölaskennassa (Schneider Electric)

Electrical

Virtapiirien suojalaitteet voi nyt valita vapaasti sähkölaskennassa automaattisesti ehdotetun vaihtoehdon sijaan. Suojalaitevalinta jää voimaan myös laskennan jälkeen. Jos käyttäjä valitsee virtapiirille sopimattoman suojalaitteen tästä huomautetaan laskennan aikana.

Käytettävissä olevien suojalaitteiden valikoima vaihtelee käytössä olevan Schneider Electric -laskentamoottorin lokalisaation mukaan.

13. Sähköjärjestelmän vienti- ja tuontitoiminto ulkoisia sähkölaskentaohjelmistoja varten

Electrical

Uusi sähköjärjestelmien vienti- ja tuontitoiminto mahdollistaa ulkoisten sähkölaskentaohjelmistojen käytön. Toiminnon avulla kokonainen sähköjärjestelmä voidaan viedä xml-tiedostoon, jota voidaan tarkastella sähkölaskentaohjelmistossa. Muokattu xml-tiedosto voidaan tämän jälkeen tuoda takaisin projektiin samaa toimintoa käyttämällä.

Ensimmäinen yhteistyö uuden toiminnon kanssa on suoritettu Italialaisen ohjelmistokehittäjän Exel S.r.l. kanssa. Exel S.r.l:n sähkölaskentaohjelmisto Progetto Integra pystyy lukemaan Revit-projektista luodun xml-tiedoston ja tuottamaan muokatun tiedoston, joka voidaan tuoda takaisin projektiin. Näin sähköjärjestelmä voidaan mallintaa Revitissä, sähkölaskennat suorittaa Progetto Integra -ohjelmistossa, ja tämän jälkeen laskentatulokset tuoda takaisin Revit-projektiin.

14. Kaasun nosteen laskenta

Calculations

Maakaasu on ilmaa kevyempää ja luo ylöspäin suuntautuvan nosteen, joka voi vähentää putkien ja osien painehäviötä. MagiCAD mahdollistaa nyt kaasun nosteen laskennan pystysuorille putkille, mikä parantaa kaasulaskennan tarkkuutta.

15. Yhdistä eri malleissa sijaitsevia järjestelmiä Connection node -toiminnon avulla (Beta-versio)

Ventilation

Suurissa Revit-projekteissa tietomalli jaetaan usein pienempiin osiin mikä vähentää mahdollisia suuresta tiedostokoosta johtuvia ongelmia. Koska LVIS-järjestelmät kuitenkin tyypillisesti jakautuvat useamman osamallin alueelle, tämä työskentelytapa estää laskennan suorittamisen kokonaiselle järjestelmälle.

Connection node -toiminnon avulla on nyt mahdollista linkittää eri malleissa sijaitsevia järjestelmiä laskentaa varten. Linkitys mallien välille voidaan luoda joko manuaalisesti tai automaattisesti. Manuaalisesti linkitettäessä käyttäjän täytyy määrittää linkitettävä kanava molemmissa malleissa. Automaattisesti linkitettäessä yhteen malliin lisätty connection node lisätään automaattisesti samaan kohtaan myös toisessa mallissa ja järjestelmän mallinnusta voidaan jatkaa suoraan nodesta käsin.

Connection node -toiminto mallien välillä julkaistaan beta-versiona ja ainoastaan MagiCAD Ventilation -moduulissa.

Olemassaoleva toiminnallisuus on testattu ja käytettävissä MagiCAD Ventilation -moduulissa. Toimintoa täydennetään myöhemmissä versioissa lisäominaisuuksilla ja se tullaan myös lisäämään MagiCAD Piping-moduuliin.