Tutustu uuden MagiCAD 2022 UR-1 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2023 for Revit »


Yhteensopivuus Autodesk Revit -versioiden kanssa

MagiCAD 2023 UR-1 for Revit on yhteensopiva Revit 2023.1 -version sekä Revit 2019-2022 -versioiden kanssa. Ohjelmisto ei tue Revit 2023 -versiota.

Jos käytössäsi on Revit 2023 -versio täytyy ohjelmistoalusta päivittää Revit 2023.1 -versioon tai uudempaan ennen MagiCAD 2023 UR-1 for Revit -ohjelmiston asennusta.

MagiCAD 2023 Update Release 1

1. Yhdistä eri malleissa sijaitsevia putkijärjestelmiä Connection node -toiminnon avulla

Piping

Suurissa Revit-projekteissa tietomalli jaetaan usein pienempiin osiin mikä vähentää mahdollisia suuresta tiedostokoosta johtuvia ongelmia. Koska LVIS-järjestelmät kuitenkin tyypillisesti jakautuvat useamman osamallin alueelle, tämä työskentelytapa estää laskennan suorittamisen kokonaiselle järjestelmälle.

Connection node -toiminnon avulla on nyt mahdollista linkittää eri malleissa sijaitsevia putkijärjestelmiä laskentaa varten. Linkitys mallien välille voidaan luoda joko manuaalisesti tai automaattisesti. Manuaalisesti linkitettäessä käyttäjän täytyy määrittää linkitettävä putki molemmissa malleissa. Automaattisesti linkitettäessä yhteen malliin lisätty connection node lisätään automaattisesti samaan kohtaan myös toisessa mallissa ja järjestelmän mallinnusta voidaan jatkaa suoraan nodesta käsin.

Connection node -toiminto mallien välillä julkaistiin aiemmin MagiCAD 2023 -versiossa ilmanvaihtojärjestelmille. Toimintoa on nyt laajennettu kattamaan myös putkisuunnittelu ja sitä voidaan käyttää lämmitys-, jäähdytys-, käyttövesi-, viemäri-, kaasu-, ja sprinklerijärjestelmille.

magicad for revit-piping-connection node linkmagicad for revit-Connection node link-piping

2. Luo geneerisiä ulkoisia kaivoja

Piping

MagiCADin avulla on nyt mahdollista luoda eri viemärijärjestelmien vaatimuksia vastaavia ulkoisia kaivoja. Kaivon mitat ovat vapaasti määritettävissä ja putkiliitokset on mahdollista tehdä mihin tahansa kohtaan kaivoa. Näin kaivoa on helppo muokata eri viemärijärjestelmien vaatimuksia vastaavaksi. Putkien liittäminen kaivoon on helppoa, käyttäjän tarvitsee vain piirtää putki kaivon reunan läpi ja päivittää kaivo. Putkiliitokset luodaan automaattisesti oikeassa kulmassa myös kalteville putkille.

magicad for revit-piping-generic drainage manholes magicad for revit-piping-drainage manhole

3. Tehokkaampi ja joustavampi datasetin muokkaus

Ventilation, Piping, Electrical

MagiCAD-datasetin muokkausta on helpotettu uusilla toiminnallisuuksilla. Datasetissä näytettävät ominaisuudet ovat helposti valittavissa ja useita niistä on mahdollista muokata suoraan listanäkymästä. Muokkauksen voi suorittaa sekä yksittäiselle tuotteelle että usealle tuotteelle samanaikaisesti.

MagiCAD for revit-Internal dataset-Ventilation, Piping, Electrical

4. Parannuksia törmäystarkasteluun

Ventilation, Piping, Electrical

Törmäystarkastelu on oleellinen osa suunnittelualojen välistä koordinointia projekteissa. Lukuisat parannukset MagiCADin törmäystarkastelutyökaluun auttavat mahdollisten ongelmatilanteiden havainnoinnissa.

Työkaluun on lisäty uusi kategoria eristystä varten, mikä auttaa paremmin erottelemaan fyysisiä (hard clash) ja tilavarausta koskevia (soft clash) törmäyksiä. Törmäysten havainnointia on tarkennettu projekteissa, joissa on käytössä Revitin projektivaiheet (phases) ja purkumerkinnät. Tämän lisäksi, puretut objektit otetaan huomioon vapaan tilan määrityksessä ja näin vältetään niiden aiheuttamat väärät tulokset.

magicad for revit-Ventilation Piping Electrical-clash settings

5. Varmista MagiCAD-parametrien säilyminen asettamalla MagiCAD-toiminnot oletusvaihtoehdoksi

All

MagiCAD- ja Autodesk Revit -ohjelmistot sisältävät useita lähes samoin nimettyjä ja samoihin tehtäviin käytettäviä toimintoja. Tämä saattaa aiheuttaa sekaannusta tilanteissa, joissa käyttäjä luulee käynnistävänsä MagiCAD-toiminnon, mutta tuleekin käynnistäneeksi Revitin vastaavan toiminnon, joka ei sisällä MagiCADin omia parametrejä tai lisätoiminnallisuuksia. Esimerkiksi, Revitin Draw duct- ja Create Similar -toiminnot eivät sisällä MagiCADin parametrejä, työkalupalkkia tai asennusdialogia.

Välttääkseen sekaannuksia eri toimintojen välillä ja varmistaakseen parametrien säilymisen projektissa, käyttäjät voivat nyt määrittää valittuja MagiCAD-toimintoja käytettäväksi aina oletusvaihtoehtona tietyille toiminnoille.

magicad for revit-override Revit commands

6. Määritä symbolien parametrien periytyminen symboliryhmille

Schematic

Kaaviokuvissa samanlaisena toistuvia laiteryhmiä on mahdollista tallentaa uudelleenkäytettäviksi symboliryhmiksi (Symbol assemblies) MagiCADin datasetiin. Symboliryhmien asennusta on nyt sujuvoitettu ja symbolien parametriarvot periytyvät oletuksena vain symboliryhmän pääsymbolille. Käyttäjät voivat vaihtoehtoisesti valita parametriarvojen lisäämisen myös muille ryhmän symboleille.

magicad for revit-Schematic-Set parameter inheritance when installing symbol assemblies

7. Varmista sprinklereiden toiminta-alueiden kattavuus

Sprinkler

Sprinkleriryhmien Array-asennusvaihtoehto sisältää uuden Suggest distances -valinnan, jonka avulla voidaan varmistaa että sprinklereiden toiminta-alueet kattavat koko asennustilan. Toiminto määrittelee yksittäisen sprinklerilaitteen toiminta-alueen perusteella sprinkleriryhmälle asettelun, joka kattaa koko asennustilan mahdollisimman tehokkaasti.

Toiminnon käyttämä logiikka on sisällytetty myös palohälyttimien asennukseen MagiCAD Electrical -moduulissa.

magicad for revit-Ensure sprinkler coverage of entire installation space

8. Piilota risteävät johtokanavat ja kaapelipaketit

Electrical

Johtokanavat ja kaapelipaketit on nyt mahdollista piilottaa tulostenäkymistä kohdissa, joissa ne risteävät muiden elementtien kanssa. Näin tulosteista saadaan selkeämpiä ja helppolukuisempia. Näkymästä piilotettava osuus voidaan määrittää vapaasti ja sama osuus voidaan piilottaa myös muista näkymistä näkymän suodattimien avulla.

Piilotettava osuus on toteutettu käyttäen liitoksia (union) ja tästä johtuen niitä ei enää poisteta kaapelijohtimista automaattisesti parametrejä päivitettäessä. Tämä mahdollistaa myös liitosten laajemman hyödyntämisen muissa tilanteissa.

magicad for revit-Electrical-Hide conduits and cable packets when crossing other elements

9. Valitse näytetäänkö kaapelimerkinnät kaapelipiirron aikana

Electrical

Käyttäjät voivat nyt valita näytetäänkö kaapelimerkinnät (tick marks) kaapelipiirron aikana. Kyseiset merkinnät voidaan poistaa käytöstä, kun halutaan selkeyttää kaapelipiirtonäkymää. Merkinnät sisällytettiin piirrettyyn kaapeliin aiemmin automaattisesti. Ollessaan käytössä merkinnät näytetään valitun kaapelityypin perusteella, jos johtimen tiedot ovat saatavilla kyseisen kaapelin ominaisuuksissa.

magicad for revit-Electrical-Optional tick marks in wire drawing

10. Määritä kaaren säde Angle to Horizontal -työkalua käytettäessä

Electrical

Käyttäjät voivat nyt määrittää vapaasti kaapelihyllyjen taitosten kaaren säteen käytettäessä Angle to horizontal -työkalua, mikä mahdollistaa entistä paremman mallinnustarkkuuden. Toiminto on käytettävissä ainoastaan, jos valittu pystysuuntainen taitos sallii kaaren säteen muokkaamisen.

magicad for revit-Electrical-Set bend radius in Angle to Horizontal

11. Tarkempi kaapelien pituuslaskenta

Electrical

Kaapelien pituuslaskenta aloitetaan yleisesti kaapelipaketin lähtöpisteestä. Kaapelipaketit eivät kuitenkaan yleensä ala suoraan sähkökeskuksesta, vaan keskuksen ja kaapelipaketin lähtöpisteen välillä on lyhyt etäisyys, esimerkiksi keskuksen ollessa asennettuna seinään ja kaapelipaketin lähtiessä katonrajasta. Tämä keskuksen ja kaapelipaketin välinen ortogonaalinen etäisyys voidaan nyt sisällyttää kaapelien pituuslaskentaan uudella valinnalla projektin ominaisuuksissa.

magicad for revit-Electrical-Enhanced cable length calculation

12. Paranneltu sähköjärjestelmien vienti- ja tuontitoiminto

Electrical

MagiCAD sisältää sähköjärjestelmän vienti- ja tuontitoiminnon, joka mahdollistaa ulkoisten sähkölaskentaohjelmistojen käytön. Toiminnon avulla kokonainen sähköjärjestelmä voidaan viedä xml-tiedostoon, jota voidaan tarkastella sähkölaskentaohjelmistossa. Muokattu xml-tiedosto voidaan tämän jälkeen tuoda takaisin projektiin samaa toimintoa käyttämällä. Toiminto on tällä hetkellä yhteensopiva Italialaisen sähkölaskentaohjelmisto Progetto Integran kanssa. Toiminnolla luotua xml-tiedostoa voidaan myös hyödyntää kun halutaan muokata järjestelmän arvoja käsin.

Sähköjärjestelmien vienti- ja tuontitoimintoon on nyt lisätty mahdollisuuksia määrittää xml-tiedoston sisältö tarkemmin. Tiedostoon voidaan sisällyttää neutraalien johtimien materiaali ja poikkileikkauksen pinta-ala, erillisten PE-kaapeleiden kaapelityyppi ja eristys, sekä suojalaitteiden kuvaus.

magicad for revit-Electrical-Improved Export Import function for electrical networks

13. Parannuksia Supports & Hangers -moduuliin

Supports & Hangers

Vaaka- ja pystysuorille järjestelmän osille voi nyt hyödyntää kannakointivaihtoehtoa, jossa osat ankkuroidaan kannakointiin kiinni. Näin voidaan rajoittaa järjestelmän osien liikettä. Uudet palkki- ja tolppavaihtoehdot helpottavat kannakoinnin suunnittelua laajoissa tiloissa, joissa ei ole sopivia rakenteellisia elementtejä kannakointia varten. Lisäksi, laskennat voi nyt suorittaa useille kannakointielementeille samanaikaisesti, mikä helpottaa järjestelmien kantavuuden varmistamista.

magicad for revit-Supports Hangers module settings magicad for revit-Supports Hangers module modify