Tutustu uuden MagiCAD 2023 UR-2 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2023 for Revit »

Yhteensopivuus Autodesk Revit -versioiden kanssa

MagiCAD 2023 UR-2 for Revit on yhteensopiva Revit 2023.1 -version sekä Revit 2019-2022 -versioiden kanssa. Ohjelmisto ei tue Revit 2023 -versiota.

Jos käytössäsi on Revit 2023 -versio täytyy ohjelmistoalusta päivittää Revit 2023.1 -versioon tai uudempaan ennen MagiCAD 2023 UR-2 for Revit -ohjelmiston asennusta.


MagiCAD 2023 Update Release 2

1. Päivitetty Selection Filter -työkalu

Ventilation, Piping, Electrical

MagiCADin Selection Filter -valintatyökalun avulla haluttujen tuotteiden etsintä ja valinta projektista on helppoa. Työkaluun on nyt lisätty uusia valintavaihtoehtoja, joiden avulla tuotteita voidaan suodattaa entistä yksityiskohtaisemmin. Työkalua on myös mahdollista käyttää tuotteiden etsimiseen kaaviokuvista.

Työkaluun lisätyt suodatusvaihtoehdot sähkö-, ilmanvaihto- ja putkijärjestelmiä varten ovat Size, System code ja User code. Kaaviokuvia varten työkaluun on lisätty suodatusvaihtoehdot Category, Family, Type ja System code.

MagiCAD Selection Filter tool

2. Usean määrälaskentaraportin samanaikainen tiedostovienti

Ventilation, Piping, Electrical

Määrälaskentatyökaluun (Bill of Materials) on lisätty mahdollisuus usean raportin samanaikaiseen tiedostovientiin. Työkalussa on jo aiemmin ollut mahdollista tallentaa käytettyjä valintoja selection set -toiminnon avulla. Uudella Export Batch BoM -toiminnolla tiedostovienti voidaan suorittaa usealle selection set -valintojen mukaiselle määrälaskentaraportille samanaikaisesti.

Määrälaskentatyökaluun on myös lisätty uusia valinta-aluevaihtoehtoja, jotka mahdollistavat entistä joustavamman objektien valinnan.

Batch export Bill of Materials reports

3. Laske sprinklerijärjestelmän vesitankin minimikoko

Sprinkler

Sprinklerijärjestelmät vaativat oman ulkoisen vesitankin tilanteissa, joissa vedensaanti julkisesta verkostosta ei ole riittävä järjestelmää varten. Vaadittavan vesitankin minimikoko on nyt mahdollista laskea MagiCADin avulla. Laskenta suoritetaan käyttäen virtaama-arvoa sprinkleriverkoston juuressa sekä eri varoluokkien minimitoiminta-aikoja. Toiminta-ajat perustuvat CEA 4001 -standardiin ja tarvittaessa niitä on mahdollista määrittää myös manuaalisesti.

hazard classes sprinkler

4. Uusia sprinklerisymboleiden kokovaihtoehtoja

Sprinkler

Sprinklerisymboleille on nyt valittavissa kaksi eri kokovaihtoehtoa: Fixed size, jolloin symbolin koko pysyy aina samana ja Size by scale, jolloin symbolin koko skaalautuu ympäröivän piirroksen mukaan. Uusien vaihtoehtojen avulla sprinkleripiirroksen esitysasua voi paremmin muokata eri tarpeisiin.

Fixed scalable sizing options sprinkler symbols

5. Lajittele kaaviosymboleita tunnusten avulla

Schematic

Halutun symbolin löytäminen kaikkien saatavilla olevien kaaviosymbolien joukosta voi olla työlästä. Uusien vapaasti määritettävien kaaviosymbolien tunnusten avulla näytettävän valikoiman voi muokata tarpeen mukaiseksi ja oikean symbolin löytäminen on nopeaa ja helppoa.

Tunnuksia voi määrittää kaaviosymboleille ja symboliryhmille projektin datasetissä. Kaaviopiirron aikana näytettävää symbolivalikoimaa voi tämän jälkeen suodattaa tunnuksien avulla. Siirryttäessä kaaviopiirroksesta toiseen voidaan symbolivalikoima myös vaihtaa helposti suodatuksessa käytettävää tunnusta vaihtamalla. Tunnuksien avulla on myös mahdollista valikoida usein käytettyjä symboleita helposti saataville.

sort schematic symbols label-based filtering

6. Parannuksia Merge Parameters- ja Mark Link Status -työkaluihin

Schematic

MagiCAD Schematics -moduulin Merge parameters -työkalu tukee nyt Revitin Detail -elementtejä. Jos päivitettävä konfiguraatio sisältää Detail -elementtejä, niiden parametriarvot yhdistetään kaaviopiirrossa käytettyjen MagiCADin omien elementtien kanssa.

Mark Link Status -työkalun avulla käyttäjät voivat merkitä mitkä kaaviopiirroksen symbolit on linkitetty mallissa sijaitsevaan objektiin. Nyt työkalulla on mahdollista merkitä vastaava linkityksen tila näkyville myös mallin laitteille ja komponenteille.

Merge Parameters Mark Link Status tools Schematics

7. Parannettu tiedonvaihto MagiCADin ja energiasimulointiohjelmistojen välillä

Building Performance

Tiedonvaihdon työnkulkua MagiCADin ja energiasimulointiohjelmistojen (Building Performance Simulation tools) välillä on parannettu. Itse prosessi on sama kuin aiemminkin. Jotta projektin tiedot saadaan siirrettyä energiasimulointiohjelmiston käytettäväksi, rakennuksen geometria viedään Revitin omia vientitoimintoja käyttäen joko IFC- tai gbXml -tiedostomuotoon, riippuen käytettävästä energiasimulointiohjelmistosta. Simuloinnin tulokset tuodaan takaisin Revit-projektiin käyttäen MagiCADin tuontitoimintoa.

MagiCADin uusimmassa versiossa tilojen määritys Revit-projektin ja energiasimulointiohjelmiston välillä suoritetaan aina käyttäen tilanumeroita ja -nimiä. Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat jatkaa mallin muokkaamista MagiCADissa ja energiasimulointiohjelmistossa samanaikaisesti. Kun simuloinnin tulokset myöhemmin tuodaan takaisin Revit-projektiin, kaikki tehdyt muutokset yhdistetään mallien välillä.

Uusin lisäys MagiCADin tukemiin energiasimulointiohjelmistoihin on IES Virtual Environment. Kyseiselle ohjelmistolle on nyt saatavilla MagiCAD-lisäosa, jonka avulla se pystyy tuottamaan MagiCADin kanssa yhteensopivia IFC-tiedostoja. Muut tuetut ohjelmistot ovat Riuska, IDA-ICE ja Design Builder.

data exchange workflow between MagiCAD and Building Performance Simulation tools

8. Muokkaa lattiakaivojen kauluksen pituutta

Piping

Paras mahdollinen suunnitteluratkaisu saattaa joskus vaatia tuotteita, joita ei ole valmiiksi saatavilla. Lattiakaivojen kauluksen pituus on nyt vapaasti muokattavissa asennuksen yhteydessä. Muokkaus voidaan suorittaa käyttäen valittua korkeusaseman viitekohtaa tai määrittämällä kauluksen pituus manuaalisesti. Kauluksen pituuden muokkausmahdollisuus on aluksi käytettävissä vain geneerisille lattiakaivoille, mutta se tullaan myöhemmin lisäämään myös laitevalmistajien tuotteille.

Adjust collar length floor gullies

9. Ilmanvaihdon mitoituslaskennan tuki supistaville mutkaosille

Ventilation

Ilmanvaihtolaskentaa on parannettu tilanteissa, jossa suorakaidekanavan mutkaosalla on eri kokoiset liitäntäkoot. Laskenta osaa tulkita mutkan supistusosaksi ja näin järjestelmä on mahdollista mitoittaa laskentatulosten mukaisesti. Aiemmin, järjestelmään täytyi lisätä ylimääräinen supistusosa laskentaa varten.

Calculation sizing ventilation systems reducing bends

10. Jätä valitut säätöpellit huomioimatta Flow analysis -laskentaraportissa

Ventilation

Ilmanvaihtojärjestelmien Flow analysis -laskentaraportissa on nyt mahdollista jättää valittuja säätöpeltejä huomioimatta ja sen jälkeen päivittää laskentatulokset. Tämä on helppo tapa tarkistaa yksittäisten säätöpeltien tarpeellisuus ilman varsinaisen projektin muokkaamista.

Ignore dampers extended flow analysis report

11. Merkitse keskusten jakoalueet tulosteisiin

Electrical

Uusien jakoalueiden rajanuolien (Panel Border Arrow) avulla keskusten jakoalueet on helppo merkitä selkeästi tulosteisiin. Nuolisymboleita voidaan käyttää osoittamaan yksittäisen keskuksen jakoalueen rajaa tai kahden keskuksen jakoalueiden välistä rajaa. Keskusten nimet on myös mahdollista lisätä nuolisymboleihin—BC pääkeskukselle ja B2 alakeskukselle—ja nimiä voi myöhemmin päivittää Update Parameters -toiminnon avulla.

Mark distribution areas panel border arrows

12. Huomioi objektin Status-tila törmäystarkastelussa ja vapaan tilan määrityksessä

Common

Objekteja on nyt mahdollista sisällyttää törmäystarkasteluun ja vapaan tilan määritykseen objektien Status-tilan (MC Object status parameter) perusteella. Toiminnoissa mukana olevat objektin Status-vaihtoehdot voidaan valita MagiCADin datasetissä. Objektien Status-tilan mukainen törmäystarkastelu ja vapaan tilan määritys parantaa molempien toimintojen tarkkuutta ja mahdollistaa eri projektivaiheiden huomioimisen.

Törmäystarkasteluun on tehty myös muita parannuksia. Törmäystarkastelu on mahdollista suorittaa reaaliaikaisesti Revitin Plan region -alueissa ja alisteisissa näkymissä ja kaltevien putkien törmäysten havainnointia on parannettu.

Clash checking clearance analysis object status

13. Parannuksia reikävaraustyökaluun

Common

Reikävaraustyökalussa on mahdollista määrittää poikkeuksia automaattiselle reikävarausten yhdistämiselle. Reikävaraukset yhdistetään normaalisti niiden keskinäisen etäisyyden perusteella. Uusien poikkeuksien avulla voidaan reikävarausten yhdistäminen määrittää eri järjestelmätyyppien mukaan. Poikkeussääntöjä voidaan käyttää esimerkiksi estämään käyttövesijärjestelmien ja sähköjärjestelmien varausten yhdistäminen. Työkaluun on myös lisätty uusi valinta, jolla voidaan jättää pyöreät reikävaraukset yhdistämättä keskenään.

Reikävaraustyökalussa on nyt myös mahdollista hyödyntää varaukseen linkitetyn objektin tietoja, kuten koko ja korkeusasema, manuaalista varausta luotaessa, jolloin varauksen luominen on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa.

Provision for Builderswork Openings MagiCAD