Haku

Rakentamislaki 2025: Haasteet ja mahdollisuudet talotekniikan laitevalmistajille

06.05.2024

MagiCAD Group

Laitevalmistajauutiset

Rakentamislaki 2025: Haasteet ja mahdollisuudet talotekniikan laitevalmistajille

Suomi astuu vuoden 2025 alussa uuteen vaiheeseen rakennusalalla, kun uusi rakentamislaki tulee voimaan. Uusi laki tuo ilmastonmuutoksen torjunnan kattavasti osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Se edellyttää merkittäviä muutoksia rakennusalan toimintatapoihin. Talotekniikan laitevalmistajien näkökulmasta yksi isoimmista muutoksista on vaatimus tietomallien käytöstä sekä kattavat energia- ja ilmastoselvitykset.

Tällä hetkellä voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja -asetus (895/1999) ovat määrittäneet rakennusalan toimintaa vuoden 2000 alusta lähtien. Sen jälkeen lakiin on tehty lukuisia muutoksia ja lisäyksiä, mutta toimintaympäristö on muuttunut niin paljon, että koko lakikokonaisuuden uudistus on tarpeen. Taustalla on myös EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä, EU-taksonomia, jonka ensimmäinen delegoitu asetus ilmastonmuutoksen hillinnän ja -sopeutumisen kriteereistä julkaistiin vuonna 2021.

Uudistettu lakikokonaisuus sitoutuu suomalaisen rakentamisen vastuullisuuteen, laatuun ja kestävään kehitykseen. Sen tavoitteina ovat hiilijalanjäljen vähentäminen, rakennusten elinkaaren pidentäminen ja rakentamisen laadun parantaminen. Lisäksi laki edistää rakentamisen sujuvuutta, kiertotaloutta ja digitalisaatiota. Uusi rakentamislaki tulee pääpiirteittäin voimaan 1.1.2025. Lue tiedote lain hyväksymisestä Ympäristöministeriön sivuilta.

Uuden lain keskeiset käsitteet: BIM, IFC, digitaalinen kaksonen, LCA, EPD ja GWP

Uuden rakentamislain keskeinen käsite on BIM, lyhenne sanoista Building Information Modeling. BIM edustaa laajempaa lähestymistapaa rakentamiseen. Se painottaa yhteistyötä ja tiedon jakamista eri osapuolten välillä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Lue lisää BIMistä sivuiltamme.

BIM voi hyödyntää useita erilaisia tiedostostandardeja, joista yksi merkittävimmistä on IFC, Industry Foundation Classes. IFC on kansainvälisen buildingSMART International -verkoston julkaisema standardi tietomallien objektipohjaiseen tiedonsiirtoon. Se on avoin standardi, joka mahdollistaa tietomallien siirtämisen, jakamisen ja yhteiskäytön eri ohjelmistoympäristöissä, mikä helpottaa tehokasta yhteistyötä eri osapuolten välillä rakennushankkeen eri vaiheissa.

Kun tietomalliin lisätään tietoa jälkikäteen ja se pidetään ajan tasalla, puhutaan digitaalisesta kaksosesta, eli esimerkiksi rakennuksen virtuaalisesta mallista. Jos rakennustyömaalla päätetään vaihtaa materiaaleja, nämä muutokset tulisi voida dokumentoida ja lisätä tietomalliin myöhemmin. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa reaaliaikaisen ja ajantasaisen tiedon jakamisen rakennushankkeen eri vaiheissa sekä rakennuksen ylläpidon aikana.

LCA viittaa termiin Life Cycle Assessment, suomeksi elinkaariarviointi. Se on menetelmä, jota käytetään arvioimaan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajan, aina raaka-aineiden hankinnasta rakentamiseen, käyttöön, ylläpitoon ja lopulta hävittämiseen tai kierrätykseen asti. LCA auttaa tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia ympäristövaikutuksia, kuten kasvihuonekaasupäästöjä, resurssien käyttöä ja ekologista jalanjälkeä, jotta voidaan tehdä ympäristölle parempia päätöksiä rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa.

EPD puolestaan tulee termistä Environmental Product Declaration, joka tarkoittaa suomeksi ympäristöselostetta. EPD-ympäristöselosteet ovat standardoituja ja ne perustuvat yleisesti hyväksyttyihin menetelmiin, kuten elinkaaritarkasteluihin, jotta tuotteen ympäristövaikutukset voidaan arvioida ja vertailla objektiivisesti. EPD-ympäristöselosteet sisältävät tietoa esimerkiksi tuotteen energiankulutuksesta, kasvihuonekaasupäästöistä, vedenkulutuksesta, materiaalien alkuperästä ja muista ympäristövaikutuksista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kun LCA tarjoaa kattavan arvioinnin tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksista, EPD keskittyy tarjoamaan avointa ja standardoitua ympäristötietoa tiivistetysti helpottaakseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja viestintää. EPD on käytännössä tiivistetty versio LCA:sta johdetusta ympäristötiedosta.

Vielä yksi termi on syytä käsitellä. GWP tulee sanoista Global Warming Potential eli suomeksi globaali lämpenemispotentiaali. GWP tarkoittaa ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaalia. Se on mittari, joka käytetään arvioimaan kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutuksia suhteessa hiilidioksidiin. GWP:llä voidaan vertailla eri kasvihuonekaasujen ilmastovaikutuksia ja arvioida tuotteiden tai prosessien kokonaisilmastovaikutuksia elinkaaren aikana. GWP-arvot ovat yleisesti saatavilla LCA-raporteissa ja EPD-ympäristöselosteissa, koska ne ovat tärkeitä tekijöitä tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnissa ja vertailussa.

Tietomallinnus avainasemassa

Uuden rakentamislain myötä siirrytään perinteisestä 2D-suunnittelusta kohti 3D ja digitaalista lähestymistapaa rakentamiseen. Lupamenettelystä määrätään lainpykälässä 60 seuraavasti: Tietomallimuotoinen suunnitelma sisältää rakennuksen sijainnin, geometrian ja muodon kolmiulotteisena mallina sekä tiedot rakennuksesta. Se on toimitettava viranomaisille koneluettavassa muodossa. Lisäksi pykälä määrittelee, että korjaus- ja muutostöitä koskevat suunnitelmat on toimitettava vastaavalla tavalla. Tämä viittaa siihen, että rakentamislupaa haettaessa rakennusten on oltava mallinnettuna digitaalisesti. Rakennuksen suunnitelma on myös pidettävä ajan tasalla. Se tarkoittaa, että rakennuksen aikana tehdyt muutokset päivitetään toteumamalliin, jolloin rakennuksesta on olemassa digitaalinen kaksonen. Tietomallimuotoisen rakentamisluvan voimaantulo siirtyy vuodella eteenpäin siten, että sitä vaaditaan 1.1.2026 alkaen. Lue tiedote muutoksista lain aikatauluun Ympäristöministeriön sivuilta.

Useat suomalaiset talotekniikan laitevalmistajat ovat jo aikaisessa vaiheessa tunnistaneet BIMin potentiaalin ja kehittäneet toimintaansa pysyäkseen digitalisaation kärjessä. He ovat kehittäneet tuotteistaan digitaalisia malleja, BIM-objekteja, jotka voidaan integroida osaksi rakennuksen tietomallia. Tämä mahdollistaa rakennusprosessin sujuvan virtauksen suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon asti. Lue lisää BIM-objektimallinnuksesta sivuiltamme.

Ympäristövaatimukset ja niiden vaikutukset talotekniikan laitevalmistajille

Tässä ei kuitenkaan ollut vielä kaikki, mitä uusi rakentamislaki käytännössä tarkoittaa talotekniikan laitevalmistajille. Lain pykälä 61 täydentää, että rakentamislupahakemusta on täydennettävä muun muassa energiaselvityksellä, ilmastoselvityksellä, ja materiaaliselosteella. Vaatimukset ovat kovat ja lisäävät merkittävästi suunnittelumallien tietosisältöjen tarkkuutta.

Kansainvälisillä markkinoilla toimivien laitevalmistajien on hyvä huomioida, että Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on jo voimassa vastaavat lait, jotka vaativat rakennuksille ympäristövaikutusten arvioinnin, LCA:n. Ruotsissa Klimatdeklaration av byggnader tuli voimaan vuoden 2022 alussa, ja siihen on tulossa raja-arvoja ensi vuonna. Tanskassa Bygningsreglement astui raja-arvoineen voimaan 2023, ja Norjassa TEK17 toi LCA:n rakennussäännöksiin vuonna 2023 ja siihenkin on tulossa raja-arvot lähivuosina.

Pohjoismaissa joko on kansallinen yleinen päästötietokanta, tai sellaisen julkaiseminen on käynnissä. Suomen ympäristötietokanta on CO2data.fi. Sitä on kehitetty tarkastelemalla EPD:itä Suomesta sekä muista Pohjoismaista ja Saksasta. Tämä yleinen tietokanta pitää sisällään geneeriset arvot, joita voidaan käyttää tuotteille. Se kannustaa kuitenkin tarkkojen EPD-tietojen käyttöön, koska ottamalla tuotteista todelliset, tarkat arvot, tuotteiden EPD-tiedot ovat yleensä paremmat ja kilpailukykyisemmät kuin geneerisiä arvoja käyttämällä.

Rakennusten talotekniset järjestelmät muodostavat merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä rakennusten elinkaaren aikana. Näitä järjestelmiä ei ole aiemmin huomioitu asianmukaisesti yleisissä elinkaariarvioinneissa, mikä on aiheuttanut niiden hiilijalanjäljen aliarvioinnin. Toisaalta, on monien valmistajien etu, että energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten laitteiden oikea ympäristövaikutus otetaan huomioon. Enää ei riitä, että laite itsessään on energiatehokas ja vähäpäästöinen; sen pitää olla sitä myös digitaalisesti. Tämä on sekä laitevalmistajien suurin haaste että mahdollisuus.

Varusta BIM objektisi ympäristötiedoilla

MagiCAD Groupin rooli laitevalmistajien tukena

Olemme jo aikoja sitten alkaneet varautua näihin tiukentuviin vaatimuksiin kehittämällä MagiCAD Cloudia, TATE-suunnittelun tuotekirjastoa, erityisesti tätä tarkoitusta varten. Tavoitteenamme on tarjota TATE-suunnittelijoille työkalu, joka sisältää vakiomuotoista dataa, jonka avulla saadaan laadittua rakennuksen tarkka elinkaariarvio.

Kaikki alkaa datan hallinnasta. MagiCAD Cloudin BIM-objekteihin voi liittää GTIN-13-numeron. GTIN-koodi toimii tuotetunnisteena, joka on ratkaisevan tärkeä tuotetietojen hallinnassa maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa. GTIN-integraation avulla laitevalmistajien tuotteet voidaan linkittää saumattomasti ulkoisiin tietokantoihin, mikä tarkoittaa merkittäviä aikasäästöjä tietojen hallinnassa. Lisäksi esimerkiksi sähkönumero ja LVI-numero voidaan lisätä BIM-objekteille.

Tällä hetkellä suunnittelijoiden on tuotava harvat olemassa olevat ympäristöselosteet omiin suunnitteluohjelmistoihinsa manuaalisesti ja yhdistettävä ne digitaalisen projektimallin objekteihin, mikä vie paljon aikaa. Laitevalmistajien on jo nyt mahdollista lisätä BIM-objekteilleen myös EPD-ympäristöselosteet MagiCAD Cloudiin. Ympäristötiedot ovat näin suunnittelijoiden saatavilla nopeasti helpottaen suunnittelijoiden työtä merkittävästi. Lue lisää EPD-ympäristöselosteista sivuiltamme.

Laitevalmistajien on nyt entistä tärkeämpää pysyä digitalisaation kärkijoukoissa vastatakseen rakentamislain aivan uudenlaisiin vaatimuksiin. MagiCAD Group tarjoaa laitevalmistajille vankkaa tukea tässä muutoksessa. MagiCAD Cloudin avulla laitevalmistajat voivat integroida tuotteensa saumattomasti BIM-ympäristöön ja tarjota tarkkaa ja ajantasaista tietoa suunnittelijoille. Näin varmistetaan, että tuotteet vastaavat sekä ympäristövaatimuksia että suunnittelijoiden tarpeita. Pysymällä kestävän kehityksen eturintamassa laitevalmistajat voivat varmistaa kilpailukykynsä, mikä on elintärkeää uuden rakentamislain myötä.


 MagiCAD Laitevalmistajapalvelut tarjoaa talotekniikan laitevalmistajille kattavia ratkaisuja, jotka auttavat navigoimaan digitalisaation ja alati muuttuvan toimintaympäristön pyörteissä.