Tutustu uuden MagiCAD 2019 UR-1 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2019 for AutoCAD »

 

MagiCAD 2019 Update Release 1

1. Suorita juokseva numerointi vain valituissa piirustuksissa

[Ventilation & Piping, Electrical]
Juokseva numerointi voidaan nyt rajata käyttäjän valitsemiin piirustuksiin, mikä parantaa toiminnon suorituskykyä merkittävästi ja nopeuttaa numeroinnin suorittamista. Kun juokseva numerointi tarkistaa vain olennaiset piirustukset eikä kaikkia projektiin liitettyjä piirustuksia, toiminto pystytään suorittamaan huomattavasti tehokkaammin. Jotta olennaisten piirustusten valinta olisi mahdollisimman helppoa, käyttäjä voi nyt määritellä omia tunnisteitaan piirustuksille. Kun piirrustuksille on lisätty tunnisteet, uudella MagiCAD-versiolla on mahdollista myös koota piirustuksista esimääriteltyjä ryhmiä, joita voidaan hyödyntää, kun juokseva numerointi halutaan suorittaa vain tietyille piirustuksille. Samoja tunnisteita voidaan käyttää myös piirustusten valinnassa IFC Export- ja raportointityökaluilla.

2. Käytä joustavia liitoksia sprinklerisuunnittelussa ja -laskennassa

[Sprinkler]
MagiCAD Sprinkler designer huomioi joustavien putkiliitosten ekvivalenttipituuden nyt myös laskennoissa. Joustavat putket ovat suosittu ratkaisu yksittäisten sprinklereiden kytkemisessä runkoputkiin, koska niiden asennus kohteessa on helpompaa. Nyt myös MagiCADin sprinklerilaskennat ja -raportit toimivat joustavien putkien kanssa. Raportti sisältää sekä putken todellisen pituuden että vastaavan ekvivalenttipituuden. Määrittele projektinhallinnan kautta olemassa olevaan tai itse luomaasi joustavaan putkisarjaan todelliset pituudet sekä niitä vastaavat ekvivalenttipituudet.

3. Suorita laskennat käyttäen osittaisia ilmavirtoja

[Ventilation]
Ilmanvaihtojärjestelmän kertoimen (diversity factor) avulla voidaan arvioida etukäteen järjestelmän todellista käytännön virtaamaa. Tämä mahdollistaa kustannusten, energiankulutuksen ja sisäilman laadun optimoinnin. Valittaessa pienempi kanava tai puhallin voidaan säästää kustannuksissa ja energiankulutuksessa ja samalla kuitenkin varmistaa myös hyvä ilmanlaatu. Kun kerroin (prosentuaalinen arvo) on asetettu Change Properties -toiminnon kautta, se vaikuttaa mitoituksessa kanavien kokoon sekä tasapainotuksessa painehäviöihin. Käyttäjällä on myös mahdollisuus jättää määritellyt kertoimet huomioimatta laskennassa laskentaraportin kautta. Uudet parametrit Diversified flow (qv div.) ja Diversity factor (Div.%) mahdollistavat virtaamien tarkastelun laskentaraportissa.

4. Määrittele toiminta-alueet tuotteille erikseen

[Ventilation & Piping]
Uusi MagiCAD-versio mahdollistaa toiminta-alueiden määrittelyn jokaiselle LVI-tuotteelle erikseen. Aiemmin tämä on ollut jo mahdollista erikseen jokaiselle tuoteryhmälle, mm. linjasäätöventtiileille ja säätöpelleille. MagiCAD on mahdollistanut toiminta-alueen rajoittamisen määrittelemällä minimi- ja maksimiarvot, jotka rajoittavat eri säätölaitetyyppien painehäviöitä ja kuristusta. Nyt minimi- ja maksimiarvot on mahdollista asettaa myös jokaiselle tuotteelle erikseen, mikä tekee yksittäisen säätölaitteitteen auktoriteetin määrittelystä entistä helpompaa.

5. Määrittele IFC-tuotetyyppi ja tuotteen alakategoria laitteille IFC-viennissä

[Ventilation & Piping, Electrical]
Uusi MagiCAD-versio mahdollistaa IFC-tuotetyypin ja tuotteen alakategorian määrittelyn laitteille IFC-standardin mukaisesti. Tämä mahdollistaa objektien tarkemman luokittelun, kun projekti viedään MagiCADistä IFC-muotoon. Esimerkiksi puhallin voidaan määritellä keskipakopuhaltimeksi tai aksiaalipuhaltimeksi. Tarkempi määrittely mahdollistaa myös IFC-mallin sisältämien tietojen tehokkaamman käsittelyn ja prosessoinnin kolmannen osapuolen ohjelmistoilla. Sama IFC-tuotetyypin ja tuotteen alakategorian valinta on käytettävissä, kun AutoCAD-objekti konvertoidaan MagiCAD-objektiksi.

6. Laadi raportteja entistä joustavammin kaavioiden pohjalta

[Schematics]
Uusi versio tuo mukanaan useita parannuksia raportointiin kaavioiden pohjalta, mukaan lukien:

  • Kaikkien sarakkeen numeraalisten arvojen yhteenlasku ja kaikkien arvoja sisältävien solujen lukumäärän laskenta. Yhteenlaskun summa tai lukumäärän laskennan tulos näytetään raportin alaosassa.
  • Monitasoisten raporttien lajittelu käyttäjän määrittelemien sarakkeiden perusteella.
  • Asetukset raporttiin sisällytettävien objektien rajausta varten. Rajaus voidaan tehdä paitsi symbolien ryhmittelyn perusteella, myös minkä tahansa parametriarvon perusteella.
  • Määrälaskentaraportteja voidaan liittää nyt piirustuksiin suoraan, koska uusi versio mahdollistaa Count of similar -parametrin käytön osana raporttien määrittelyä.

7. Lisää tekstiobjekteja laiteryhmiin kaavioissa

[Schematics]
MagiCADillä voidaan nyt lisätä tekstiobjekteja osaksi laiteryhmiä esimerkiksi tilanteissa, joissa käytetään viivoista ja symboleista koostuvaa ryhmää kuvaamaan lämmönvaihdinta tai jäähdytyskierukkaa. Tämä tekee laiteryhmien käytöstä kaaviossa entistä helpompaa sekä käytännössä korvaa manuaalisesti lisätyt tekstiobjektit kaavioissa.

8. Laadi luettavampia piirustuksia piirikaaviosuunnittelussa

[Circuit Designer]
Uudet visuaaliset parannukset viiteteksteihin tekevät piirikaavioista luettavampia. Liitosten esitysjärjestystä on parannettu riviliittimissä, mikä mahdollistaa selkeämmän esitystavan viiteteksteille. Lisäksi kaikkien laitteiden viitetekstit tasataan nyt automaattisesti ja laitteet tukevat myös ns. “hyppyjohtoja”. Tämä tekee kaikista viiteteksteistä helppolukuisempia sekä estää niiden päällekkäisyyden em. hyppyjohtojen kanssa.

9. Laske kaapeleiden halkaisijat yhteen

[Electrical]
Kaapeleiden halkaisijat voidaan laskea yhteen, mikä mahdollistaa kaapelihyllyjen leveyden arvioinnin. Halkaisijatiedot voidaan merkitä piirustuksiin käyttäen uutta Cable diameter sum -parametria mittateksteissä. Uusi parametri näyttää myös kaikkien kaapelipaketin sisältämien kaapeleiden yhteenlasketun halkaisijan. Kun kaapelipakettiin lisätään uusi kaapeli, tiedot päivitetään automaattisesti oikealla halkaisijalla. Kaapeleiden halkaisijatietoja voidaan myös käyttää määrälaskentaraporteissa sekä projektin IFC-viennissä.

10. Käytä putkia ja hyllyjä tilavauksina ilman kokorajoituksia

[Electrical]
Putkien (conduit) halkaisijan ja kaapelihyllyn leveyden ja korkeuden ylärajoja on nostettu merkittävästi, jotta niitä olisi mahdollista käyttää joustavasti myös tilavarausten määrittelyyn. Halkaisijan, leveyden ja korkeuden ylärajat on nyt asetettu 10 metriin, mikä mahdollistaa suurimmatkin tilavaraukset.

11. Käytä revisiomerkintöjä kaavioissa

[Schematics]
Merkkaa muutokset kaavioihin käyttäen muutosnuolia ja muutospilviä. Jokainen revisiomerkintä sisältää muistiinpanokentän, johon voidaan kirjoittaa tarkempi kuvaus muutoksista. Tämä mahdollistaa revisiotietojen listaamisen myös raporteissa.

12. Näytä sprinklerin suuttimen toiminta-alue

[Sprinkler]
MagiCAD Sprinkler Designerilla voidaan nyt näyttää ja piilottaa sprinkler suuttimien toiminta-alueet pohjakuvassa sekä tarkistaa, että suuttimien lukumäärä on valittujen huoneiden kannalta riittävä. Voit valita sprinklerin toiminta-alueen muodon projektissa suutinkohtaisesti sekä kytkeä ne näkyviin näkymäkohtaisesti käyttäen V&P Viewport Preferences -toimintoa.

13. Hyödynnä entistä laajempaa Change Properties -toimintoa

[Ventilation & Piping, Electrical]
Uusi versio tuo mukanaan laajemman Change Properties -toiminnon, joka mahdollistaa sujuvat muutokset useampien laitteiden korkeusasemaan samanaikaisesti, johtoreittien mutka- ja haarakappaleisiin, sekä revisioiden nimiin.

  • LVI-suunnittelussa voidaan nyt muuttaa useiden laitteiden korkeusasemaa samanaikaisesti yhdellä toiminnolla, myös silloin kun laitteet on jo kytketty osaksi verkostoa.
  • Sähkösuunnittelussa kaapelihyllyjen, valaisinkiskojen ja LED-valonauhojen mutka- ja haaratyyppejä voidaan vaihtaa käyttäen Change Properties -toimintoa.
  • Revisioiden nimet voidaan muuttaa jälkikäteen Change Properties -työkalulla. Change Properties -toiminnon ominaisuusrajaus mahdollistaa nyt myös Revision name -parametrin käytön rajauksen perusteena, jolloin piirustuksissa korvataan vain määritellyt revisionimet.

14. Laske lämpimän käyttöveden odotusaika Suomen ja Ruotsin standardien mukaisesti

[Piping]
Voit nyt valita projektin asetuksissa perustuuko lämpimän käyttöveden odotusajan laskenta Suomen tai Ruotsin standardiin. Käyttövesilaskentojen standardeja käytetään laskettaessa lämpimän käyttöveden odotusaikaa paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

15. Määritä eristyksen periytyminen kanavilta ja putkilta niihin liitetyille laitteille

[Ventilation & Piping]
Kun tuotteita liitetään eristettyihin kanaviin ja putkiin, voit valita periytyykö eristys niihin liitetyille laitteille. Kun esimerkiksi säätöpelti asennetaan eristettyyn kanavaan, käyttäjä voi valita lisätäänkö komponentille eristys automaattisesti. Tämä vähentää myöhempiä korjauksia, sillä käyttäjä voi nyt itse määrittää logiikan, jonka mukaisesti tiedot periytyvät.

16. Mahdollisuus tarkastella connection node ”none” tietoja IFC:ssä

[Ventilation & Piping]
Connection nodelle voidaan määrittää teknisiä tietoja laskentoja varten asettamalla se ”none”-tyyppiseksi. Nyt ”none”-tyyppisen noden tekniset tiedot siirtyvät myös IFC:hen ja niitä voidaan tarkastella IFC-katseluohjelmalla.

17. Varmista lämpöhäviöiden ja jäähdytystehojen oikeellisuus

[Room]
Voit nyt analysoida entistä tarkemmin lämpöhäviöiden ja jäähdytystehojen oikeellisuutta. Arvot voidaan näyttää piirustuksissa Show Objects -toiminnolla, jolloin ne voidaan tarkastaa tarvittaessa neliömetrikohtaisesti. Myös huoneet, joissa lämpöhäviö tai jäähdytysteho ylittää tai alittaa määritellyn raja-arvon, voidaan havainnollistaa automaattisin merkinnöin. Tämä mahdollistaa haasteellisten tilojen havaitseminen helposti ja nopeasti.