Tutustu uuden MagiCAD 2019 UR-1 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2019 for Revit »

 

MagiCAD 2019 Update Release 1

1. Suorita sähkölaskennat suoraan Revit-projektista

[Electrical]
MagiCAD Electrical mahdollistaa nyt kattavat ja integroidut sähkölaskennat suoraan Revit-projektista ja tarjoaa samalla toimivan ratkaisun kaksisuuntaiseen tiedonkulkuun laskentojen ja Revit-projektin välillä. Uusi MagiCAD Electrical sisältää Schneider Electric Ecodial -laskentamoottorin, joka mahdollistaa mm. kaapeleiden mitoituksen, jännitehäviö- ja oikosulkulaskennat sekä suojalaitteiden määrityksen suoraan Revit-projektista. MagiCAD kerää automaattisesti kaiken tarvittavan tiedon Revit-projektista, jolloin tietoja voidaan tarkastella, syöttää ja muokata keskitetysti saman käyttöliittymän kautta. Kaikkiin laskentatietoihin päästään käsiksi MagiCADin Electrical Calculations -dialogin kautta, jolla voidaan muokata tietoja sekä päivittää tuloksia Revit-parametrien alle nopeasti ja helposti. Projekti voidaan tarvittaessa viedä myös Schneider Electric Ecodial -työpöytäohjelmistoon hienosäätöä varten.

2. Hyödynnä huonetilojen rajaamia toiminta-alueita sähkösuunnittelussa

[Electrical]
MagiCAD mahdollistaa nyt entistä joustavamman toiminta-alueiden käsittelyn sähkösuunnittelussa. Toiminta-alueita pystytään nyt rajaamaan mallissa myös huoneiden seinien perusteella. Aiemmin tilojen rajoilla ei ollut vaikutusta laitteiden tyyppikohtaisiin toiminta-alueisiin, joita käytettiin vain ohjeellisesti laitteita projektiin sijoitettaessa. Kun laite oli sijoitettu projektiin, toiminta-alue piilotettiin automaattisesti, jotta voitiin estää sekaannukset esimerkiksi kaapeleita piirrettäessä tai objekteja valittaessa. Kun laite on sijoitettu projektiin, MagiCADin Product Installation -dialogi antaa nyt käyttäjän valita näytetäänkö tilaan rajautuva toiminta-alue myös sen jälkeen. Toiminta-alueet voidaan myös näyttää tai piilottaa näppärästi suoraan mallista. Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus edelleen myös käyttää vanhoja toiminta-alueita, joita huonetilat eivät rajaa. Vanhat toiminta-alueet voidaan laittaa tarvittaessa päälle ja näyttää silloin, kun tämä on tarpeen.

3. Hallitse yhdistelmärasioiden tietoja tehokkaammin

[Electrical]
Voit nyt päivittää piirien ja objektien tunnuksia myös sellaisiin laitteisiin, jotka sisältyvät Revitin assembly-objekteihin tai yhdistelmärasioihin. Tämä mahdollistaa ID-tunnusten lisäämisen juuri oikeisiin laitteisiin myös silloin, kun yhdistelmärasioiden sisäiset komponentit eivät ole näkyvissä. Kaikille liitintyypeille on nyt omat parametrinsa, mikä mahdollistaa tarkan viittaamisen myös yhdistelmärasioihin sisältyviin objekteihin. Voit esimerkiksi viitata suoraan heikkovirtaliittimillä varustettujen objektien tunnuksiin.

4. Tulosta törmäysraportteja useissa eri tiedostomuodoissa

[Common]
Kun törmäystarkasteluraporttia tarkastellaan käyttäen BCF Manager -työkalua, voidaan nyt tulostaa joko käyttäjän valitsemat tai kaikki törmäykset eri tiedostomuodoissa. Törmäysraportti voidaan viedä paitsi BIM Collaboration Format (BCFzip) -muotoon, myös PDF- ja Excel-muotoihin, sekä suoraan tulostimeen. Riittää kun valitset tiedostomuodon sekä raportin tyypin (pikaraportti tai yksityiskohtainen raportti). Uudet tulostusvaihtoehdot tekevät tietojen jakamisesta ja projektien koordinaatiosta entistä joustavampaa.

5. Määrittele reikävaraukset aiempaa tarkemmin

[Common]
MagiCADin parannettu reikävaraustyökalu mahdollistaa nyt komponentin tyypistä ja koosta riippuvien offset-etäisyyksien asettamisen, perinteisten kiinteiden offset-asetusten lisäksi. Näin voidaan erikseen määritellään tarvittavan tilan määrä esimerkiksi tietyn kanava-, putki-, kaapelihylly-, putki(conduit) – tai palopeltikomponentin ympärillä. Offset-asetukset vaihtelevat kyseessä olevan komponentin tyypin ja koon mukaan. Kantikkaiden komponenttien yläpuolelle ja sivuille voidaan määritellä eri offset-etäisyydet. Esimerkiksi säätöpelti vaatii käytännössä aina ylimääräistä tilaa yläpuolelleen, mikä tekee tästä ominaisuudesta erityisen hyödyllisen em. laitetyypeille.

Lisäksi uusi versio mahdollistaa reikävarausten määrittelyn linkitettyjen mallien perusteella siten, että vain käyttäjän valitsemat alueet linkitetystä mallista otetaan huomioon. Tämä mahdollistaa keskitetymmän työnkulun, koska reikävaraukset voidaan kaikki tehdä erilliseen Revit-tiedostoon, johon linkitetään muiden suunnittelualojen malleja. Kun varaukset määritellään näin, reikävaraukset kattavat näppärästi kaikki suunnittelualat yhdessä tiedostossa. Uusi Select Objects -toiminto mahdollistaa ainoastaan olennaisten alueiden valinnan linkitetystä mallista reikävarausten pohjaksi, mikä tekee useampien eri linkitettyjen mallien käytöstä huomattavasti käytännöllisempää.

6. Valitse Shared-parametreja tuotteille jo datasetissä

[Common]
Voit nyt määritellä projektin tietosisältöä entistä tehokkaammin valitsemalla tuotteille Shared-parametrejä jo datasetissä, MagiCAD-parametrien lisäksi. Kun laite lisätään projektiin ensimmäistä kertaa, MagiCAD luo RFA-objektin, joka sisältää automaattisesti kaikki valitsemasi Shared-parametrit ilman, että parametreja tarvitsee erikseen valita laitetta lisättäessä. Datasetissä voidaan myös määritellä onko parametri instanssi- vai tyyppikohtainen sekä valita mihin parametriryhmään se kuuluu.

7. Määrittele IFC-tuotetyyppi ja tuotteen alakategoria laitteille IFC-viennissä

[Ventilation & Piping, Electrical]
Uusi MagiCAD-versio mahdollistaa IFC-tuotetyypin ja tuotteen alakategorian määrittelyn laitteille IFC-standardin mukaisesti. Tämä mahdollistaa objektien tarkemman luokittelun, kun projekti viedään MagiCADistä IFC-muotoon. Esimerkiksi puhallin voidaan määritellä keskipakopuhaltimeksi tai aksiaalipuhaltimeksi. Tarkempi määrittely mahdollistaa myös IFC-mallin sisältämien tietojen tehokkaamman käsittelyn ja prosessoinnin kolmannen osapuolen ohjelmistoilla.

8. Määrittele toiminta-alueet tuotteille erikseen

[Ventilation & Piping]
Uusi MagiCAD-versio mahdollistaa toiminta-alueiden määrittelyn jokaiselle LVI-tuotteelle erikseen. Aiemmin tämä on ollut jo mahdollista erikseen jokaiselle tuoteryhmälle, mm. linjasäätöventtiileille ja säätöpelleille. MagiCAD on mahdollistanut toiminta-alueen rajoittamisen määrittelemällä minimi- ja maksimiarvot, jotka rajoittavat eri säätölaitetyyppien painehäviöitä ja kuristusta. Nyt minimi- ja maksimiarvot on mahdollista asettaa myös jokaiselle tuotteelle erikseen, mikä tekee yksittäisen säätölaitteitteen auktoriteetin määrittelystä entistä helpompaa.

9. Suorita laskennat käyttäen osittaisia ilmavirtoja

[Ventilation]
Ilmanvaihtojärjestelmän kertoimen (diversity factor) avulla voidaan arvioida etukäteen järjestelmän todellista käytännön virtaamaa. Tämä mahdollistaa kustannusten, energiankulutuksen ja sisäilman laadun optimoinnin. Valittaessa pienempi kanava tai puhallin voidaan säästää kustannuksissa ja energiankulutuksessa ja samalla kuitenkin varmistaa myös hyvä ilmanlaatu. Kun kerroin (prosentuaalinen arvo) on asetettu Change Properties -toiminnon kautta, se vaikuttaa mitoituksessa kanavien kokoon sekä tasapainotuksessa painehäviöihin. Käyttäjällä on myös mahdollisuus jättää määritellyt kertoimet huomioimatta laskennassa laskentaraportin kautta. Uudet ominaisuudet MC Diversified flow, MC Diversity factor ja MC Ventilation Velocity mahdollistavat virtaamien tarkastelun laskentaraportissa.

10. Havaitse ja ratkaise katkenneet liitokset mitoituksen aikana

[Ventilation]
Uusi MagiCAD-versio tuo mukanaan tehokkaan työkalun ongelmakohtien havaitsemiseen ja ratkaisemiseen ilmanvaihtojärjestelmissä mitoitusta suoritettaessa. Yleinen haaste verkoston mitoituksessa on niiden ongelmakohtien löytäminen, joita muokkaamalla verkosto saataisiin toimimaan. Revit-teknologia ei salli katkenneiden liitoksien rikkoa järjestelmää, mikä tarkoittaa että Revit ei myöskään natiivisti näytä katkenneita liitoksia. MagiCAD tarjoaa nyt oman ongelmanratkaisutoiminnon tähän tarkotukseen, joka antaa käyttäjän valita sallitaanko ja näytetäänkö katkenneet liitokset. Mikäli katkenneet liitokset sallitaan, MagiCAD luo automaattisesti BCF-raportin, jolla voidaan zoomata nopeasti suoraan ongelmakohtiin ja ratkaista ne.

11. Määritä arvojen periytyminen kaavion viivoilta symboleille

[Schematics]
Kun symboli liitetään olemassa olevaan viivaan kaaviossa, MagiCADin symboleiden asennustyökalu tarkistaa nyt automaattisesti toisiaan vastaavat parametrit viivassa ja symbolissa. Käyttäjä voi valita periikö symboli viivalta parametriarvot. Näin viivoille määritellyt tiedot voidaan automaattisesti kopioida symboleille ilman, että samoja tietoja tarvitsee syöttää toistuvasti uudelleen. Tämä virtaviivaistaa prosessia minimoimalla turhan toiston ja samalla myös vähentää manuaalisten virheiden mahdollisuutta.