Haku

1. Nousukaavioiden päivitystoiminto

Electrical, Schematics

Automaattinen nousukaavioiden luontitoiminto sähköjärjestelmille ja pienoisjännitejärjestelmille lisättiin MagiCADin 2021- ja 2022 UR-1 -versioissa. Toimintoa on nyt parannettu mahdollisuudella päivittää kaaviot malliin tehtyjen muutosten mukaisesti. Päivitystoiminnon ansiosta kaavioita ei tarvitse piirtää kokonaan uudestaan mallin muuttuessa.

Uusi Update Schematics -toiminto näyttää luettelon kaavion ja mallin välisistä muutoksista erillisessä ikkunassa. Toiminnon avulla käyttäjät voivat lisätä kaaviosymboleita uusille elementeille, poistaa kaaviosymboleita, jos vastaava objekti on poistettu mallista, ja päivittää uusia tietoja mallissa sijaitseviin laiteryhmiin.

2. Uusia vaihtoehtoja sähkösymboleiden esitykseen

Electrical

Uudet vaihtoehdot mahdollistavat lisää joustavuutta muunnettujen 2D-symboleiden esitykseen. Käyttäjät voivat valita säilytetäänkö symboleiden tunnukset ja tekstit oikeinpäin, kun symbolia käännetään mallissa. Tekstit säilytettiin aiemmin automaattisesti oikeinpäin huolimatta symbolin asennosta, mutta käyttäjät voivat nyt halutessaan ohittaa tämän, jolloin tekstit seuraavat symbolin asentoa.

Tämän lisäksi symbolin osia voidaan jakaa alakategorioihin. Tämä mahdollistaa symbolin värityksen hallinnan alakategorioita käyttäen suoraan Revitin asetuksista käsin.

3. Kytkettävän sähkölaitteen valinta

Electrical

Sähkölaitteita, kuten pistorasioita ja valokatkaisijoita, asennetaan usein lähekkäin toisiaan. Tämän takia oikean laitteen valinta kytkentää varten voi joskus olla vaikeaa.

MagiCAD näyttää nyt kytkentää tehtäessä luettelon kaikista laitteista kytkentäalueella. Oikean laitteen valinta luettelosta on helppoa, eikä käyttäjien tarvitse enää tarkentaa näkymää valitakseen juuri oikean laitteen.

4. Joustavampi ilmanvaihdon päätelaitteen valinta

Ventilation

Uudet vaihtoehdot ilmanvaihdon päätelaitteen valintaan tekevät sopivan vaihtoehdon löytämisestä helpompaa. Painehäviö ja äänitaso ovat nyt valinnaisia valintakriteerejä ja ne voidaan jättää pois, jos halutaan tarkastella myös päätelaitevaihtoehtoja, jotka muuten jäisivät määrittelyn ulkopuolelle.

Jotta ehdotettujen päätelaitteiden arviointi olisi helpompaa, toimintoon on myös lisätty värikoodatut varoitusviestit, jotka näyttävät mitkä vaihtoehdot eivät olisi mahdollisia, jos painehäviö tai äänitaso olisivat mukana valintakriteereissä.

5. Työkalu virheiden ja varoitusten tarkasteluun ilmanvaihto- ja putkilaskennassa

Ventilation, Piping

Uuden Errors and Warnings -työkalun avulla on helppoa tarkastella ilmanvaihto- ja putkilaskennan aikana ilmaantuvia virheitä ja varoituksia. Työkalu listaa kaikki objektit, joille on merkitty virhe tai varoitus, tarjoaa lisätietoa ongelmasta ja ehdottaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä. Listaa on myös mahdollista suodattaa, jolloin yksittäiset objektit on helpompi tunnistaa.

Työkalun sisältämät virhe- ja varoitustunnisteet sisällytetään objektien MC Error Codes- ja MC Warning Codes -parametreihin. Yksittäisten virheiden ja varoitusten tarkat kuvaukset löytyvät MagiCADin käyttöohjeista.

6. Sulje säätöpeltejä laskentaraportissa

Ventilation

Säätöpeltejä on nyt mahdollista sulkea ilmanvaihdon laskentaraportissa. Suljetun säätöpellin läpi ei kulje virtaamaa ja se toimii tulppana. Näin on mahdollista simuloida verkostoja ilman jatkeita.

7. Tulosta kaikki järjestelmät samaan tiedostoon ilmanvaihto- ja putkilaskentaraporteissa

Ventilation, Piping

Ilmanvaihto- ja putkilaskentaraporteissa on nyt mahdollista tulostaa kaikki järjestelmät samaan tiedostoon uuden Print all… -toiminnon avulla. Aiemmin jokainen järjestelmä tulostettiin omaksi tiedostokseen, mikä oli aikaa vievää ja vaikeutti laskentatulosten keskinäistä vertailua.

8. Lisää korkeusaseman muutossymboli putkitaitoksille

Piping

Alle 90 asteen putkitaitoksille on nyt mahdollista lisätä korkeusaseman muutosta osoittava symboli siirryttäessä korkeammasta matalampaan korkeusasemaan. Tämä lisäys helpottaa huomattavasti piirrosten lukemista, sillä aiemmin korkeusaseman muutokset saattoivat olla vaikeita havaita.

Käyttäjät voivat tallentaa listan näkymistä, joihin korkeusaseman muutossymbolit lisätään, myöhempää käyttöä varten. Symbolien lisääminen valittuihin näkymiin voidaan myös sisällyttää Batch Manager -työkalun avulla suoritettaviin automaattisiin toimintoyhdistelmiin.

9. Putkijärjestelmän osien numerointi

Piping

Putkijärjestelmän osien numerointitoiminto luo automaattisesti järjestelmän jokaiselle osalle oman tunnuksen. Numerointijärjestelmä voidaan myös mukauttaa eri käyttövaatimusten mukaan. Käyttäjien valittavissa on käytetäänkö samoille tuotteille samaa numeroa, vai omaa numeroa jokaiselle yksittäiselle osalle ja käytetäänkö samaa numerosarjaa kaikille järjestelmille, vai järjestelmäkohtaisia numerosarjoja. Osien numerointi voidaan sisällyttää tunnisteteksteihin, Schedules-taulukoihin, ja tiedostovientiin.

Osien numerointi mahdollistaa paremman yleiskatsauksen järjestelmän osiin, tehokkaamman osien hallinnan, ja saumattoman yhteyden tietomallin ja siitä tuotettujen erilaisten komponenttiluetteloiden välillä, kuten määrälaskenta (Bill of Materials). Osien numeroinnin avulla on myös mahdollista ohjeistaa asentajia yksityiskohtaisemmin.

10. Asenna mutkia työkalupalkista käsin

Ventilation, Piping

Kanava- ja putkireititystä tehdessä käyttäjien on joskus tarpeellista asentaa eri mutkatyyppejä kuin mitä automaattinen reititysvaihtoehto ehdottaisi. MagiCADin työkalupalkkiin on lisätty uusi Install bend -toiminto, jonka avulla voi helposti asentaa tarvittavan mutkan koska tahansa mallinnuksen aikana.

11. Uusia vaihtoehtoja toimintoyhdistelmien suorittamiseksi Batch Manager -työkalussa

Common

MagiCAD Batch Manager -työkalun avulla on mahdollista tallentaa toimintoyhdistelmiä suoritettavaksi eri toimintojen yhteydessä automaattisina Batch-prosesseina, mikä mahdollistaa monien tietomallin ylläpitotehtävien automatisoinnin. Batch Manager -työkaluun on nyt lisätty uudet Export to DWG-, Export to PDF- ja Export Electrical Network -vaihtoehdot, joiden avulla toimintoyhdistelmiä voidaan suorittaa dwg- ja pdf-tiedostoviennin sekä sähköjärjestelmien tiedostoviennin yhteydessä.

Uusien vaihtoehtojen avulla on helppoa varmistaa tietojen ajantasaisuus ennen tiedostovientiä ja mallin jakamista muiden projektin osapuolten kanssa.

12. Määritä juoksevan numeroinnin numerointijärjestys piirtämällä spline-viiva

Common

Juoksevan numeroinnin numerointijärjestyksen muokkaaminen on aiemmin rajoittunut rivien, numerointisuunnan ja aloituspisteen määrittelyyn. Monimutkaisempien numerointijärjestyksien luominen vaati, että numeroitavat elementit valittiin manuaalisesti järjestyksessä.

MagiCAD sisältää nyt helpon ja nopean tavan muokattujen numerointijärjestysten luomiseen piirtämällä spline-viiva. Viivoja voi piirtää Revitin omiin piirtotyökaluihin sisältyvällä Spline-toiminnolla. Luotaessa juoksevaa numerointia, käyttäjät voivat valita numeroinnin ennalta tallennetun spline-viivan mukaisesti.

13. Parannuksia ohjelmiston suorituskykyyn

Common

Projektikoot ovat yleisesti kasvaneet yksityiskohtaisempien mallien ja objektien myötä sekä tietomalliin sisällytettävien tietojen määrän kasvaessa. Tämä asettaa luonnollisesti korkeampia vaatimuksia myös suunnitteluohjelmistoille.

Uusien toimintojen lisäksi MagiCADin kehityksessä pyritään aina myös parantamaan ohjelmiston suorituskykyä. MagiCAD 2024 UR-2 -versiossa putkijärjestelmien mitoitus- ja tasapainotuslaskentoja on optimoitu ja niiden läpiviemiseen vaadittavaa aikaa on saatu vähennettyä parhaimmillaan 70%. Säästetty aika on merkittävä erityisesti laajoja verkostoja laskettaessa.

Myös Project Wizard -työkalun kerrosten hallintaan on tehty pienempiä suorituskyvyn parannuksia. Muutosten hyväksymisen ja malliin päivittämisen välinen aika on saatu minimoitua, mikä tekee työkalun käytöstä sujuvampaa ja tehokkaampaa.

14. Päivitetyt Create Similar- ja Draw Segment -toiminnot

Ventilation, Piping, Electrical

MagiCAD 2023 UR-1 toi käyttäjille mahdollisuuden asettaa MagiCADin Create Similar- ja Draw Segment -toiminnot oletusvaihtoehdoiksi, jolloin MagiCADin toiminnot käynnistettiin vaikka käyttäjä valitsisikin vahingossa vastaavan Revit-toiminnon. MagiCAD-toimintoja käytettäessä käyttäjien saatavilla ovat myös muut niitä tukevat MagiCAD-toiminnot, kuten työkalupalkki. MagiCAD-toimintojen käyttö auttaa lisäksi varmistamaan ettei parametritietoja katoa eri ohjelmistojen toiminnallisuuserojen myötä.

MagiCADin Create Similar- ja Draw Segment -toiminnot on nyt päivitetty toimimaan täsmälleen samoin kuin vastaavat Revit-toiminnot. Näin myös käyttäjät, jotka ovat tottuneet Revit-toimintojen logiikkaan voivat vaivatta valita MagiCAD-toiminnot oletusvaihtoehdoiksi läpi projektin.