Sök

BIM – Fördelar och trender

En genomgång av de viktigaste faktorerna bakom införandet av BIM (Building Information Modelling) och några av de relaterade trenderna inom byggbranschen.

Varför använda BIM?

Syftet med BIM är att effektivisera byggprocessen, minska svinnet och konstruera effektivare byggnader med högre kvalitet. 

Många avancerade branscher har lyft fram konceptet ”failing fast”. Det vill säga att våga experimentera och prova nya saker även om risken finns att ett misslyckande sker vid första försöket. Vid ett misslyckande tar man ett steg tillbaka och gör förändringar för att så småningom lyckas i nästa steg. För dem som arbetar inom bygg och konstruktion där insatserna är mycket höga, fungerar konceptet bara i den digitala världen. Att planera en byggnad innan någon tar första spadtaget i jorden är det enda sättet att ”failing fast”. Det är för kostsamt att experimentera med tegel och betong när det finns en ekonomisk press, korta deadlines, stora och svåröverskådliga arbetsstyrkor samt stora finansiella åtaganden i form av lån.

Vid användning av traditionella byggmetoder, där arbetslag går från en fas till en annan i ett projekt, kan information gå förlorad vid övergången. Med BIM samlas all informationen in digitalt och finns tillgänglig för alla när och på den plats den behövs. När BIM används skapas ett kontinuerligt informationsflöde. Varje fas i byggprocessen, från inledande planering och projektering till konstruktion, förvaltning, underhåll samt återvinning, dokumenteras i digital form. De olika parterna i byggprocessen får helt nya möjligheter till effektivisering, precision och samarbete/samordning. Vi lever i en tid präglad av stor automatisering, där affärsprocesser digitaliseras och beslut drivs av data. World Economic Forum har kallat detta för den fjärde industriella revolutionen, där uppkopplade maskiner matade med data, dramatisk kommer påverka processer inom alla branscher.

building process with bim

Varför är BIM viktigt?

Som den röda linjen i diagrammet visar, genom att dynamiskt koppla projektering, analys och dokumentation i ett BIM-arbetsflöde, kan det mesta av arbetet tidigareläggas till den detaljerade projekteringsfasen, där möjligheten att påverka utfallet fortfarande är stor och kostnaden för ändringar är låg. Projektörer får mer tid för att utvärdera olika scenarier så att de kan optimera designen och lägga mindre tid på dokumentation kring konstruktionen.

Varför ska jag införa BIM?

 1. Genom att snabbt utbyta information kan olika scenarier utforskas snabbare med fler varianter av arkitektur, strukturer och tekniska system. Resultatet blir mer optimerade byggdesign med högre precision.
 2. Alla ritningar inryms i en omfattande 3D-modell, vilket gör att man undviker informationsförslut och välgrundade beslut kan fattas baserad på data.
 3. Nödvändiga tekniska beräkningar för ventilation-, värme- och rörsystem görs snabbt och enkelt.
 4. All geometrisk och rumslig data som krävs för att utföra energiberäkningar kan produceras direkt från modellen.
 5. Det blir enklare att uppfylla miljökraven och den ökade effektiviteten bidrar till att sänka en byggnads livscykelkostnader.
 6. Med integrerad kostnads- och tidplaneringsdata kan kostnadsuppskattningar och visualiseringar av byggprocessen göras online.
 7. Korrekta mängdförteckningar kan skapas direkt från modellen.
 8. Data som krävs för inköpskontroll kan länkas direkt från modellen, vilket optimerar inköpsprocessen.
 9. I den detaljerade modellen finns alla data och all geometri som krävs för korrekt installation av installationssystemen.
 10. När byggnaden är klar, innehåller nästa version av modellen beslutsunderlag för fastighetsförvaltare och ger uppgifter om el- och VVS-systemen som underlättar förebyggande underhåll och reparationer.

Den innovativa användningen av BIM-teknik

”Den innovativa användningen av BIM-teknik över hela fältet, samt verktygen för samarbete och informationsdelning som användes av alla parter i projektet, gjorde att vi kunde optimera projekteringsarbetet och fick högre produktivitet och hög kvalitet på resultatet. Det ska understrykas att allt detta bara var möjligt eftersom så mycket arbete hade lagts ned på att strukturera hela informationsprocessen innan det faktiska arbetet med projekteringen började.”

Luca Serri, en av grundarna och vd för ATIproject, förklarar vilka fördelar BIM gav under arbetet med att rita och bygga det nya universitetssjukhuset i Odense

Vilka är fördelarna med BIM?

 1. Moderniserar anbudsprocessen genom att utgå från korrekta mängdberäkningar av byggmaterialen
  Med en BIM-modell som innehåller utförliga 3D-modeller av all konstruktion och alla installationssystem kan fastighetsägarna utvärdera anbuden på ett rättvist sätt med kvantitetsanalyser, där kostnaderna kan jämföras rad för rad. Det totala anbudspriset avspeglar därmed de faktiska kostnaderna för byggmaterialen istället för att ge en uppskattning.
 2. Kan minska koldioxidutsläppen i stor grad under byggtiden
  Dagens fastighetsägare prioriterar idag hållbarhet. Mängdberäkningar som baseras på en BIM-modell i 3D blir betydligt mer korrekta i jämförelse med traditionella 2D-ritningar. Arkitekter och entreprenörer får bättre förutsättningar att definiera den exakta mängd byggmaterial som krävs. När uppskattningen är korrekt, hamnar den beräknade budgeten innan anbud närmare slutbudgeten och materialspillet minskas drastiskt. En mer exakt beräkning har direkt påverkan på energi, resurser och färdtid för byggmaterialet, vilket ger avsevärt lägre koldioxidutsläpp.
 3. Genom att optimera VVS-systemen under konstruktionsfasen sänks el- och vattenförbrukningen i den färdiga byggnaden
  Ur ett helhetsperspektiv består en byggnad mestadels av tillverkade produkter. När produkttillverkarnas specifikationer förs in tidigt i BIM-ekosystemet under konstruktionsfasen går det enkelt att testa och revidera VVS-systemen. Bättre och effektivare system har fördelar för intressenterna långt efter att byggnationen är klar.
 4. En bättre upplevelse för de som ska nyttja byggnaden
  Med en korrekt BIM-modell av en byggnad blir det lättare att få återkoppling från viktiga intressegrupper genom att erbjuda förhandsvisningar och virtuella rundturer. Att inkludera perspektivet från de som ska nyttja en byggnad under projekteringsfasen kommer bidra till att byggnaderna att bli mer uppskattade.
 5. Underlättar kommunikationen under bygget
  Kommunikation är både en kritisk aspekt för ett framgångsrikt byggprojekt och en konstant utmaning. Med BIM kan alla ändringar, till exempel i tidsplan, planering, tillgång på material eller specialistteam, samordnas genom digitala lösningar och mobila enheter i realtid, på så sätt hålls alla intressenter informerade. Dataförluster undviks också när alla parter arbetar med samma lättillgängliga och uppdaterade digitala BIM-modell. Dessutom kan tekniker som BIM och AR öppna upp för mer proaktiva arbetssätt som hjälper till att kontrollera byggprocessen och minskar risken för eventuella misstag.
 6. Kostnadskontroll
  Inom mjukvaruteknik byggs och testas prototyplösningar snabbt, så att fel kan upptäckas direkt. I byggbranschen måste fastighetsägare vara säkra på att den första versionen som byggs är så bra som möjligt eftersom att skapa en andra version av en byggnad innebär kostsamma renoveringar. BIM kan vara till stor hjälp för att slippa ad hoc-lösningar på plats som annars lätt kan få kostnaderna att skena iväg. Med BIM kan den första versionen av en byggnad analyseras digitalt, testas och analyseras igen. Designen kan utvärderas och finslipas flera gånger om. Genom den här processen blir varje version bättre än den tidigare och du får en avsevärt bättre byggnad när grunden väl grävs.
 7. Möjliggör förebyggande underhåll
  BIM hjälper fastighetsägare att utforma förebyggande underhåll så att antalet oplanerade stopp minskas, samtidigt som underhållscyklar kan planeras noga. Precisionen för förvaltningsbudgetering blir bättre och förvaltningsteamet slipper plötsliga byten av utrustning då de kan förutses med hjälp av BIM-modellen. Genom att analysera BIM-data i en hel fastighetsportfölj kan en fastighetsägare även fastställa underhållscykler för större och mindre byggnadssystem och jämföra byggnader och utrymmen i sin egen portfölj.
 8. Minska livscykelkostnaderna för en byggnad
  Användningen av BIM-modeller inom fastighetsförvaltning får allt mer uppmärksamhet eftersom fastighetsägare börjar inse att det kan minska kostnaderna över tid. Om man ska tro isbergshypotesen (att endast 1 % av en byggnads livscykelkostnad läggs på konstruktion medan 70 % läggs på underhåll), så är fördelen med BIM att fastighetsägare kan minska dessa 70 % genom att satsa mer på projekteringen och öka denna 1 % något.
 9. Möjliggör fastighetsautomations- och fastighetsförvaltningssystem
  Den utbredda användningen av sensorer i byggnader har banat väg för intelligenta byggnader. Intelligenta byggnader vet inte enbart hur byggnaden används utan även när det uppstår fel. Om till exempel rörsystemet börjar läcka kan fukt i strukturen upptäckas innan det orsakar mögel och hälsoproblem. Denna detaljerade byggnadsinformation kan anslutas direkt till fastighetsadministrationssystem. Ur fastighetsägarens perspektiv innehåller BIM-modellen värdefull information om byggnadens tillgångar. En fastighetsägare kan klicka på en del av värme- och ventilationssystemet för att se installationsdatum, vem som har installerat det, vilket underhåll som har utförts och garantiinformation. Möjligheten att ha så mycket data om en byggnads komponenter främjar relationen mellan ägaren och eventuella entreprenörer, underhållsföretag och andra parter.

Nio nya och kommande trender inom byggbranschen till följd av BIM-implementering

 1. Digital tvilling

Digitala tvillingar gör sakta entré inom byggbranschen. En digital tvilling är en virtuell modell av en byggnad som samlar in information om konstruktioner via sensorer, drönare och annan trådlös teknik. ”Tvillingen” lär sig från flera källor, däribland avancerade analysverktyg, maskininlärningsalgoritmer och artificiell intelligens (AI) för att få värdefull information om prestanda, drift och lönsamhet i ett projekt, vare sig det redan är byggt eller under konstruktion (källa). I framtiden kommer grafiska BIM-modeller att mata information till fastighetsförvaltarmiljön, inklusive källor som energiförbrukningsdata, servicebegäranden och förebyggande underhåll. Den framtida potentialen handlar att länka BIM och FM (fastighetsförvaltning) för hela städer, inte bara byggnader.

2. Artificiell intelligens 

Stora mängder information samlas in av BIM-modellen under projektering och konstruktion av en byggnad. Genom att tolka och lära sig från data som samlats in från BIM-modeller och tidigare projekt går det att undvika många fel och på så sätt skapa en kvalitativ projekterings- och konstruktionsprocess. Problemet är att det blir för mycket information att hantera för en person. AI-assisterad BIM är en trend där denna stora mängd information kan användas för att korta ner tiden för att bearbeta data och effektivisera byggprocessen. Genom att använda AI kan BIM-programvaran lära sig från data och identifiera mönster. Den kan sedan fatta självständiga beslut om hur byggprocesserna ska automatiseras och förbättras.

3. Digitala modeller som juridiska dokument

BIM-modeller kan snart ges samma officiella status som PDF-dokument haft för 2D-dokumentation. När BIM-modeller kan erkännas och standardiseras som juridiskt bindande byggdokument på samma sätt som pappersritningar, tar BIM ännu ett steg mot att bli allmän praxis inom byggprojekt.

 

4. BIM-modeller lätta att nå i molntjänster

Molntjänster förenklar byggprojekten. Istället för att alla som deltar i ett projekt ska skicka uppdaterade modeller till varandra en gång i veckan, vilket innefattar risken att en vägg de har arbetat med plötsligt är flyttad, kan nu alla arbeta i samma modell i realtid. Alla har tillgång till den senaste informationen och kan vara säkra på att den är korrekt, på så vis går arbetet fortare att utföra.

5. Robotar på väg in på byggplatsen

Inom en snar framtid kommer det att bli vanligare att se robotar ute på byggarbetsplatserna som använder BIM-modeller för att utföra sina uppgifter. I dagsläget finns det bara ett litet antal industrirobotar i bruk inom byggbranschen och de flesta används inom prefabricering. För närvarande arbetar dock flera företag med att utveckla mobila robotar för byggbranschen.

6. 3D-utskrifter för byggbranschen

Över hela världen försöker människor göra byggnader med hjälp av 3D-skrivare. Forskare i Kalifornien har lyckats med att skriva ut och bygga ett hus på bara 24 timmar med hjälp av den här tekniken. I Kina har man tagit ännu ett steg med dessa experiment och med hjälp av 3D-skrivare producerat hela tio hus på en dag i fabrik. Byggnadsmaterialet består av återvunnet byggmaterial, cement samt material som blivit över från industrin. Liknande tester görs också i Europa. Bland fördelarna som är förknippade med 3D-utskrifter finns mindre materialspill och utökad återvinning. Tekniken ger också plats för större arkitektonisk frihet, detta eftersom 3D-skrivare kan hantera böjda former som är svåra att göra för hand.

7. Prefabricering

Prefabricering och modulärt byggande har fått nytt liv tack vare framstegen inom BIM. Med en precis och detaljerad design av byggnadskomponenter kan alltfler komponenter tillverkas utanför byggplatsen. Modulärt och prefabricerat byggande kan reducera tidsåtgången i byggprojektet och göra det effektivare eftersom de prefabricerade komponenterna kan byggas under optimala fabriksförhållanden. Byggföretag behöver alltså inte hantera begränsande faktorer som exempelvis väder och tillgång på dagsljus på plats.

8.Hållbart byggande

En tydlig trend är att utvecklingen går mot mer energieffektiva och hållbara byggnader. Det finns ett antal certifieringar för hållbar byggnadskonstruktion med olika fokusområden, såsom LEED, BREEAM och GreenBuilding. Digitalisering kan bidra till ett mer hållbart byggande. Miljöinriktade beräkningsverktyg kan framställa livscykelanalyser för byggnader, beräkna olika byggnaders miljöpåverkan och hjälpa till med att avgöra hur företag kan minska utsläppen genom att revidera materialval eller produktionsmetoder.

MagiCAD Manufacturer Services hjälper aktivt el-och VVS-tillverkare att möta de ökande kraven på hållbarhet. Med el-och VVS-planering som lägger större vikt vid miljökonsekvensbedömningar är vikten av att integrera omfattande miljödata för el-och VVS-komponenter uppenbar. För att möta detta behov förbättrar vi MagiCAD Cloud genom att integrera miljömässiga produktdata (EPD) tillsammans med geometriska dimensioner och tekniska egenskaper inom el-och VVS BIM-objekt. Konstruktörer värdesätter tillverkare som ligger i framkant när det gäller hållbarhet med hjälp av MagiCAD Manufacturer Services.

9. VR/AR/MR

Användningen av Virtual Reality (VR) blir allt vanligare inom byggprojekt. Idag kan du till exempel ta en VR-rundtur i en virtuell byggnad och se hur den kommer att se ut när bygget är klart. VR bidrar till en bättre förståelse av projektet för alla inblandade; byggare, beslutsfattare och nyttjare. Användningen av den här tekniken kommer att öka enormt och funktionen kommer att finnas inbyggd i mobiltelefoner. Istället för att använda ett par kraftiga VR-glasögon behöver du bara hålla upp mobiltelefonen.

Augmented Reality (AR) är en teknik där digital information läggs till i den verkliga världen. AR kan användas inom byggbranschen på många sätt. AR-teknik kan bland annat användas för att illustrera installationer i befintliga byggnader, till exempel hur ett rör går igenom ett tak eller en vägg.

Mixed Reality (MR) är en kombination av VR och AR. Det innebär att det virtuella objektet ifråga är så väl förankrat i verkligheten att det ser ut att vara en del av den verkliga världen, som ett hologram. Med den här tekniken kan fastighetsägare gå ut på sin mark, sätta på sig glasögonen och se hur deras ännu obyggda byggnad kommer att se ut i full skala. Det går att se hur ändringar kommer att se ut direkt via glasögonen och man kan zooma in på detaljer. Man kan till och med gå in i huset och uppleva det innan det är byggt, se utsikten från olika fönster och känna efter hur känslan i ett rum påverkas av att en vägg flyttas eller titta på ett tvärsnitt av väggen. Den här tekniken kommer också att bli viktigt för installationsbranschen.

Effektiv dataöverföring

”Building Information Modelling (BIM) som metodik har naturligtvis många olika konsekvenser för byggbranschen, men jag tror att det i slutänden handlar om att alla parter i ett byggprojekt kan komma åt och använda alla data de behöver i alla stadier av projektet utan onödiga överlappningar eller tid som spills på att göra om samma uppgift flera gånger. Det ställer givetvis krav på en effektiv dataöverföring mellan projektpartner i ett format som alla kan se och använda mellan de olika stegen.”

Jan Behrens, Chef för projektsupport på Lindab