Sök

Därför blir EPD allt viktigare för BIM-planering inom el- och VVS

24.10.2023

MagiCAD Group

Intervjuer
MagiCAD Cloud
Nyheter tillverkare

Därför blir EPD allt viktigare för BIM-planering inom el- och VVS

Miljövarudeklarationer eller EPD (Environmental Product Declaration) är än så länge ofta okänt territorium vid VVS-planering. Detta beror på att miljöpåverkan från tekniska byggnadssystem i praktiken enkelt bedöms i livscykelanalyser. Vi förklarar här varför detta kommer att förändras och hur miljöproduktdata om VVS-komponenter kommer att göras fritt tillgängliga i en nära förestående framtid.

Enligt Statistikmyndigheten minskade utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi med tre procent 2022 jämfört med 2021. Finlands utsläpp av växthusgaser minskade med fyra procent 2022, jämfört med året innan, enligt . De nordiska länderna har varit ledande när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser, men ambitionen är att bli ännu bättre. EU planerar ett klimatneutralt byggnadsbestånd till år 2050 med Den gröna given, klimatskyddslagen och incitament för klimatvänliga nybyggnads- och renoveringsprojekt. Alla nordiska länder har infört mer ambitiösa minskningsmål än EU. Till exempel inför den nya bygglagen som antogs av riksdagen i mars en lagstadgad kontroll av koldioxidnivåerna vid byggnation. Från 2025 och framåt kommer ett tak för utsläpp från nybyggnation att införas som specificerar en maximal storlek på koldioxidavtrycket från byggfasen till livscykelns slut. Systemet används redan i Sverige, och Norge och Danmark kommer sannolikt att anta liknande lagstiftning i en snar framtid. Också mot bakgrund av den oväntade energikrisen vidtar politiker och näringsliv åtgärder för att minska utsläppen i allt snabbare takt. Vi måste bli mer hållbara inom livets alla områden. EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi antogs redan 2020. Målet är en mer effektiv resursanvändning samt en cirkulär ekonomi och initiativ längs produkternas hela livscykel. Detta får också stor betydelse för byggsektorn.

Cirkulär byggnation: Oändlig återvinning av resurser och byggmaterial

Cirkulär byggnation härstammar från ovan nämnda EU-handlingsplan och innebär ett steg framåt från den tidigare BIM-planeringsfilosofin ”från vaggan till graven”. Från och med nu gäller ”från vaggan till vaggan”. Råmaterial till byggnader bör planeras och användas på ett sådant sätt att de helst kan återanvändas i det oändliga. Ett annat alternativ är att de är helt biologiskt nedbrytbara. Den främsta drivkraften bakom denna förändring är EU:s taxonomi. Denna riktar som ett instrument för den gröna given investeringar specifikt till ekologiskt hållbara ekonomiska aktiviteter, som byggnation eller renovering av fastigheter. På så vis ger den tillgång till bedömningskriterier för klassificering av hållbara byggnader. Till exempel används kvoter för byggmaterial: Minst 15 procent måste återvinnas, 15 procent återanvändas och 20 procent ska vara antingen förnybara, återanvända eller återvunna. Ytterligare specifikationer rör exempelvis nettobehovet av primärenergi. Detta innebär att byggmaterial och produktmaterial måste bli mer transparenta för att dessa hållbarhetsbedömningar ska kunna genomföras.

EU-taxonomin gör livscykelanalyser nödvändiga

Som investarare har banker varit skyldiga att rapportera i enlighet med detta ramverk sedan 2022, alltså huruvida och i vilken utsträckning de finansierar miljövänliga projekt. En byggnads värde mäts allt mer i termer av dess miljöpåverkan över hela livscykeln – från tillverkning, transport, byggnation och drift till rivning och återvinning. Det är därför investerare kräver miljöhänsyn eller certifiering av byggnaden redan i ett tidigt skede. Statliga finansieringsprogram kräver också ofta en hållbarhetsbedömning.

Vikten av VVS-planering för livscykelbedömningen

Den tekniska byggnadsutrustningen har hittills varit eftersatt när det gäller den gemensamma livscykelbedömningen för byggnader. Vid beräkning av miljöpåverkan ligger fokus på själva byggnadskonstruktionen, alltså byggnadens klimatskal och de byggmaterial som krävs för den. CO2-avtrycket för mycket småskaliga VVS-system överskattas är helt enkelt för hela byggnadens livscykelanalys. Detta förändras tack vare EU-taxonomin. En grundläggande VVS-miljöbedömning utförs av det erkända certifieringsorganet  ”Green Building Label” och klassificeringsorgan som DGNB, BREEAM och LEED med höga straffvärden. Detta kan få negativ inverkan på miljöbalansen och därmed till exempel på ett beviljad finansiering eller ett lånelöfte. Negativa livscykelanalyser på grund av oprecisa VVS-livscykelbedömningar blir på motsvarande sätt oattraktiva. En korrekt hållbarhetsbedömning är endast möjlig om VVS-komponenterna inkluderas. Vi vet nu att VVS-komponenter står för en inte obetydlig andel de totala CO2-utsläppen under en byggnads livscykel. Denna andel ökar med mekaniseringsgraden. DGNB höjde redan ersättningen för systemteknik från 10 till 20 procent för sitt certifieringssystem år 2021. Fastighetsutvecklare drar alltså redan nytta av en livscykelanalys som är så exakt som möjligt. De miljöproduktdata för VVS-produkter som krävs för en exakt hållbarhetsbedömning saknas emellertid. Även om det finns databaser som ÖKOBAUDAT eller dem som tillhör IBU är VVS-miljödata knappast tillgängliga här heller. Dessutom får inte tillverkare utfärda sina egna   EPD-dokument. De måste först få dem oberoende verifierade, vilket tar tid. En EPD innehåller mycket mer information än bara om CO2-utsläpp. Varje komponent har flersidiga EPD-dokument som innehåller information om alla råvaror som ingår, vikt, i vilken fabrik komponenten har tillverkats och hur etc. All denna information påverkar hållbarhetsklassningen.

MagiCAD Group använder EPD för att utveckla BIM-planeringmolnet för VVS-produkter ytterligare

Projektörer ställs i sin tur inför problemet att importera de få EPD som finns till sin egen planeringsprogramvara på ett mycket tidskrävande sätt och hänvisa dem till VVS-elementen i den digitala projektmodellen. Än så länge finns det inte någon VVS-programvarutillverkare som tillhandahåller miljödata som är aktiva direkt i produkten och kan användas utan barriärer vid digital VVS-planering. Som utvecklare av BIM-objektdatabasen MagiCAD Cloud och VVS-planeringslösningen MagiCAD for Revit och MagiCAD for AutoCAD vill MagiCAD Group ge sina användare och andra VVS-planerare enkel åtkomst och möjlighet att arbeta med dessa data. Vi har nu under ett års tid utvecklat vår BIM-objektdatabas MagiCAD Cloud i detta syfte. Målet är att förse VVS-planerare med ett verktyg som har standardiserade data de kan utföra noggranna livscykelanalyser med. Detta är bara möjligt med BIM. Av denna anledning bör BIM-objekt över VVS-produkter i MagiCAD Cloud, utöver geometriska dimensioner och tekniska egenskaper, också innehålla miljöproduktdata. Dessa kan sedan överföras direkt till projektet som BIM-data och användas för livscykelbedömningar eller vidarebefordras med IFC-modellen. Detta är emellertid fortfarande under utveckling.

I det första steget samlar vi in miljöproduktdeklarationer från tillverkarna och hjälper dem göra informationen tillgänglig i vårt moln. Kampmann är en VVS-tillverkare som leder vägen i branschen och redan har tillhandahållit EPD för BIM-objekten för sina golvkonvektorer i MagiCAD-molnet.

MagiCAD Kampmann BIM-Objekt EPD
VVS-tillverkaren Kampmann har tillhandahållit EPD i MagiCAD-molnet och ser en möjlighet till produktoptimering i arbetet att skapa information.

Imke Klompmaker som är Compliance & Sustainability Trainee på KAMPMANN GmbH & Co. KG förklarar:

”Med miljöproduktdeklarationer kan vi göra det enklare för våra kunder att certifiera byggnader med hållbarhetsmärkningar genom att låta VVS-planerare smidigt vidarebefordra EPD för respektive produkt till byggnadscertifieringsgodkännaren. Dessutom kan vi använda EPD för att identifiera metoder för hållbar optimering av våra produkter. Av denna anledning kommer vi att tillhandahålla EPD med fler produkter i vår portfölj i framtiden.”

I nästa steg planerar vi att implementera BIM-aktiverade data för GWP-värdet. När vi integrerar detta i MagiCAD-molnet inkluderar vi så mycket data som möjligt direkt. Detta kommer att möjliggöra omfattande LCA-beräkningar av VVS-system och ytterligare energiberäkningar med BIM-modeller i framtiden.


MagiCAD Cloud är världens ledande BIM-plattform med tillverkarverifierade BIM-objekt för installationsprojektering. MagiCAD Cloud innehåller över 1 000 000 datarika BIM-objekt av el- och VVS-produkter samt komponenter från mer än 300 tillverkare internationellt. Vi på MagiCAD Tjänster för Tillverkare, är specialiserade på att skapa högkvalitativa BIM-objekt för tillverkare av el- och VVS-produkter.

Läs mer om BIM-objektmodellering