Sök

Designverktyg för installationsprojektering från idé till byggnation – programhandlingsfasen

14.09.2021

MagiCAD Group

BIM
Whitepapers

Projekteringsarbetet för installation har historiskt sett huvudsakligen ägt rum under detaljprojekteringen (bygghandlingsfasen) där endast begränsade möjligheter och processer finns tillgängliga för projektörer som vill påverka projektet i tidigare eller senare skeden.

Med dagens digitala projekteringsverktyg är det dock möjligt för installationsprojektörer att enklare och mer effektivt involvera sig under ett byggprojekt, från att definiera installationskrav och riktlinjer vid tidig konceptplanering (programhandlingsfasen) till att säkerställa smidigt utförande av de färdiga systemen under konstruktion.

De olika byggfaserna

De flesta länder har definitioner för de olika faserna i ett byggprojekt. I detta blogginlägg och i kommande om samma ämne kommer vi använda en generaliserad modell som i grova drag motsvarar fyra byggfaser som används i Sverige; programhandling, systemhandling, bygghandling och byggnation.

Vad händer i programhandlingsfasen?

I programhandlingsfasen utvecklas en preliminär layout av byggprojektet och dess olika områden. Layouten kan exempelvis innefatta generella rumsdefinitioner och färgkodade zoner för olika el- och VVS-system, samt preliminära installationsdragningar.

Med rumsdata och uppskattade el- och VVS-laster i programhandlingen kan modellen även användas för tidiga energiberäkningar.

Vi kommer i det här blogginlägget att prata om några av de vanligaste installationshandlingarna som levereras under programhandlingsfasen. Vi kommer även att ge exempel på verktyg och arbetsflöden i MagiCAD som hjälper installationsprojektörer att producera dem.

Eftersom kraven på vad som ska ingå i leveranser och handlingar kan variera beroende på region har vi sammanställt allmänna punkter som vanligtvis ingår.

Vanliga leveranser av el och VVS-handlingar i programhandlingsfasen

Tidiga skisser på el-och VVS-dragningar och -zonindelning
En inledande plan för el- och VVS-systemalternativ tas fram med stöd av A-modellensrumsdefinitioner. Preliminära dragningar kan redovisas för att underlätta beslutsprocesser och jämförelser mellan systemalternativ, inklusive ventilation, rörledningar, el, brandskydd och byggautomatiseringssystem. Tidiga scheman av föreslagna system kan också ritas upp för att illustrera krav och koncept.

Beteckningssystem för objekt och enheter
Ett beteckningssystem inarbetas för olika enheter och systemelement som ska installeras. Den här typen av system kan bygga på standardiserad kodning och namngivning och kommer att hjälpa representanter för olika discipliner i senare arbetsfaser.

Rumsdefinitioner
Att skapa rumsdefinitioner för återkommande rumslösningar i projektet gör det möjligt att enklare göra bättre uppskattningar, utvärderingar och visualiseringar av betjäningsområden för olika el- och VVS-system. Klimat- och ljusberäkningar kan sedan genomföras i enlighet med de fastställda rumsdefinitionerna.

Teknikutrymmen och genomföringar
Man identifierar lämpliga platser för viktiga tekniska utrymmen och de viktigaste håltagningarna, inklusive schakt, som krävs utifrån den preliminära el- och VVS-dragningen.

MagiCAD-verktyg som kan användas för att underlätta i programhandlingsfasen

Informationsutbyte med funktionen ”Spreadsheet”
Skapa färgkodade ritningar över betjäningsområden, ljusnivåer, fasfördelningar, och andra preliminära installationsritningar. Exportera beskrivning av rumsfunktioner med beräknade el- och VVS-laster.

Länka utrymmen till elcentraler
Koppla beräknade laster till elcentraler för tidig effekt och fasfördelning.

Enlinjeschema
Lägg till föreslagna grupper och sätt att mata elcentraler utan modellering. Grupperna från programhandlingen kan länkas till faktiska grupper i en senare projektfas.