Sök

Designverktyg för installationsprojektering från idé till byggnation- systemhandlingsfasen

07.10.2021

MagiCAD Group

BIM
Funktioner
MagiCAD
Whitepapers

Idag är det möjligt för installationsprojektörer att enklare och mer effektivt involvera sig under ett byggprojekt.

I detta blogginlägg kommer vi att fortsätta prata om hur man med dagens digitala projekteringsverktyg kan vara med och påverka projekteringsarbetet för installation tidigare i byggfaserna. Se tidigare inlägg här:

Historiskt sett har projekteringsarbetet huvudsakligen ägt rum under detaljprojekteringen (bygghandlingsfasen) där endast begränsade möjligheter och processer finns tillgängliga.

Vi använder en generaliserad modell som i grova drag motsvarar fyra byggfaser som används i Sverige; programhandling, systemhandling, bygghandling och byggnation. I denna text kommer vi titta mer på systemhandlingsfasen.

Arbetsfaser i olika länder

Vad händer i systemhandlingsfasen?

I den här fasen utvecklas den preliminära layouten ytterligare med utrymmesbehov och installationssamordning för de viktigaste installationstjänsterna.

De adderade detaljerna i denna fas möjliggör också uppskattning av dimensioner på installationer och planering av layouter.

I detta skedet har man stor nytta av BIM-verktyg som möjliggör automatiska dimensioneringar, beräkningar och installationssamordning. Detta möjliggöra effektiva arbetsflöden tillsammans med andra discipliner.

Nedan har vi listat några av de vanligaste installationshandlingarna som levereras under systemhandlingsfasen. Vi har även skrivit med exempel på verktyg och arbetsflöden i MagiCAD som hjälper installationsprojektörer att producera dem.

Eftersom kraven på vad som ska ingå i leveranser och handlingar kan variera beroende på region har vi sammanställt allmänna punkter som vanligtvis ingår.

Vanliga leveranser av el och VVS-handlingar i systemhandlingsfasen

Schematiska ritningar
Flera typer av schematiska ritningar utvecklas för de olika el- och VVS-systemen, inklusive ventilation, rördragning, el, brandskydd, byggnadsautomatisering och enheter.

Huvudsakliga dragningar och samordning med utrymmestyper
Dragningar genomförs för de viktigaste installationerna. Installationssystemensdragning och krav samordnas med rumsdefinitionsbeskrivningar och beräknade laster.

Samordning av disciplinspecifik projektering
Ansvariga personer för varje disciplin granskar ofta de preliminära ritningarna gentemot andra discipliner för att säkerställa bra samordning. Granskning av ritningar från olika discipliner kan genomföras redan i detta skede för att upptäcka eventuella framtida krockar eller andra svårigheter som kan uppstå under byggnationen.

Uppskattningar av systemens storlek, prestanda och effektivitet
Många beräkningar och simuleringar används för uppskattning av systemens storlek, prestanda, klimat och anläggningsstorlek, samt för att fastställa mål för energieffektivitet och energianvändning.

Utvalda MagiCAD-verktyg för systemhandlingsfasen

Schematics – MagiCAD:s modul för schemaritning
Skapa scheman med lokaliserade symboler, synkronisera och hantera data mellan schemaritningen och modellen.

Dimensionering och beräkningar
Automatisk dimensionering av kanaler och rör för samordning, produktval, prestandaberäkningar och anpassning till utrymmeskrav. Kopplingsnoder kan användas för att representera systemelement som inte har modellerats ännu.

Kollisionskontroll och andra samordningsverktyg
Kontrollera automatiskt installationsdragningar- och samordningsproblem mellan olika discipliner. Planera, skapa och kommunicera de håltagningar som objekten behöver.

Installationsdragning- och modelleringsverktyg
Använd en uppsättning smarta verktyg för att modellera och modifiera kanal- och rördragningar och få möjlighet att simulera framtida installationer.

Vill du läsa mer? Ladda ner vår BIM-guidebok här