Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2020 för Revit här »

MagiCAD 2020 innehåller alla nya funktioner och förbättringar från tidigare MagiCAD-lanseringar. Se även några höjdpunkter bland funktionerna i de senaste lanseringarna MagiCAD 2019 UR-1 och UR-2.

 

MagiCAD 2020

1. Stöd för Autodesk AutoCAD 2020

MagiCAD 2020 är kompatibelt med nya AutoCAD 2020 samt de fyra tidigare AutoCAD-versionerna 2016–2019, inklusive vertikalerna AutoCAD MEP och AutoCAD Architecture.

2. Möjligt att använda konstanttrycksventiler i tappvattensystem

[Piping]

Vid projektering av tappvattensystem måste projektörerna tänka på nätverkets trycknivå. Om trycket är för högt ska det reduceras till en lämplig nivå för nätverket så att rör och enheter inte brister eller går av.

Tidigare var projektörerna tvungna att dela upp nätverket i delar och simulera rätt trycknivåer utifrån varje punkt samt märka ut ventilernas korrekta placering. Den här metoden gjorde det omöjligt att göra beräkningar för hela nätverket, det krävdes separata beräkningar för de enskilda delarna.

Genom att använda konstanttrycksventiler kan användarna enkelt placera ut ventilerna och definiera önskat tryck efter dem. Detta säkerställer att systemet nedströms har rätt drifttryck. Genom att använda konstanttrycksventiler kan även beräkningar göras för hela systemet.

3. Summera effekten i klenspänningssystem (ELV-system)

[Electrical]

Nu kan man definiera effekten för alla kommunikations-, data- och byggnadsautomatiseringsenheter i ett projekt. Effekten i klenspänningssystem kan summeras i kretsar direkt i dialogrutan Circuit Properties eller genom att funktionen Update Drawing Data används.

Anslutningsrapporterna har också förbättrats så att kretsarnas och de anslutna enheternas effekt summeras i paneler. Man kan sedan spara resultatet, inklusive effekt och antal element, från rapporten till panelinformationen med den nya knappen Update to drawing(s).

4. Beräkna värmeförluster i värmesystem

[Piping]

Nu går det att beräkna tilloppsledningarnas värmeförluster och vätsketemperaturer. Med hjälp av dessa beräkningar kan användarna verifiera att rätt temperaturskillnad används vid beräkningarna av radiatoreffekt och utvärdera behovet av isolering.

Omgivningstemperaturen för rören definieras i dialogrutan för Sizing- eller Balancing-beräkningarna.

5. Använda värdena n50 och q50 för att skapa lufttäthet

[Room]

Att skapa lufttäthet definieras vanligtvis med hjälp av värdena n50 (1/h) eller q50 (m3/h m2). Den nationella byggnadsnormen anger vanligtvis vilka standardvärden som ska användas vid projektering. Baserat på dessa värden beräknas sedan volymen på läckageluft för varje rum, vilket beaktas vid beräkning av värmeförluster. Vid användning av värdena n50 och q50 elimineras behovet av att beräkna och mata in flöden för luftväxling manuellt för varje rum.

6. Organisera ramar i Schematics för att få en bättre överblick över informationen

[Schematics]

Ramarna i Schematics kan nu placeras i en tabell, istället för som förut endast i en kolumn. Detta innebär att istället för att ha en enda kolumn för olika objekt, till exempel ritningar, rapporter, enhetslistor och beskrivningar, kan användarna nu placera varje kategori på en egen rad för att få en mer strukturerad överblick över informationen.

7. Mallritningar i MagiCAD Schematics

[Schematics]

MagiCAD Schematics installationspaketet innehåller nu mallritningar som gör det enklare att komma igång med MagiCAD. Mallritningarna kan enkelt redigeras så att de bättre passar specifika projekt eller företagsbehov.

8. Centraliserad hantering av elcentraler och paneler

[Electrical]

Nu finns två nya liknande funktioner som gör att användarna kan hantera elcentraldata och paneler för klenspänning i en och samma dialogruta. I dialogrutan kan man se en lista över alla objekt i den aktuella ritningen eller i alla projektets modellritningar. Sedan kan man välja ett eller flera objekt i listan och redigera tillhörande uppgifter.

Användaren får omedelbart tillgång till data som kan matas in i ett fält, till exempel beskrivning, mått, höjd, objektvariabler och så vidare, genom att högerklicka på nått av de markerade objekten. Annan data där ett urval krävs eller en kryssruta behöver markeras som till exempel installationskod, IP-klass, jordning, kan ändras med knappen Set Properties. Objektnamn kan också ändras genom att man högerklickar på det objekt man vill editera, men detta måste göras för ett namn i taget. De sista två kolumnerna i listan innehåller våningen och ritningen där objektet finns.

9. Öppna MagiCAD Create via MagiCAD

[Ventilation & Piping]

I den nya versionen av MagiCAD kan användarna starta MagiCAD Create direkt från Project Management eller Product Selection. Det gör det enkelt att till exempel snabbt lägga till en storlek som saknas baserat på en befintlig generisk produkt.

10. Utökade funktioner för produktinformation

[Ventilation & Piping, Electrical]

Ny, förbättrad och utökad produktinformation ökar möjligheterna att kommunicera information via produkter.

Antalet tillgängliga tecken för produktvariabler har utökats till 499. Detta gör att användarna kan lägga till mer exakta beskrivningar av produkter eller till och med addera långa länkar till extern produktdokumentation vid behov.

I den nya versionen har antalet instansvariabler utökats från 4 till 15. ”Uservars” inom ventilation och rör och ”object variables” inom el. Detta gör att mer instansspecifik information kan läggas till i enskilda objekt i en ritning. Variablerna har även lagts till bland objekten i Provision for Builderswork Openings, vilket gör det lättare att arbeta med och identifiera enskilda underlag.
Slutligen har funktionen Set MagiCAD Data to AutoCAD Object inom ventilation och rör utökats med ett extra hyperlänkfält, på samma sätt som för andra MagiCAD-objekt. Själva funktionen har lagts till i el-modulen, så att det till exempel går att konvertera projektspecifika armaturer som har modellerats som AutoCAD-block till MagiCAD-objekt. Dessa objekt kan sedan inkluderas i mängdberäkningsrapporter för modellerna.