Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2020 UR-1 för Revit här »

MagiCAD 2020 för AutoCAD »

MagiCAD 2020 Update Release 1

1. Lägg till nya system-, dimensioner- och statusalternativ medan du ritar

[Allmänt]
Lägg till nya dimensioner för kanaler och rör, nya system, isoleringsserier, dimensioneringskriterier och statusalternativ medan du ritar istället för att gå tillbaka till projektinställningarna för att lägga till dem.


2. Standardvärden för dimensionering och installation av radiatorer

[Ventilation, Piping]
Användare kan nu lägga till projektspecifika standardvärden för dimensionering och installation av radiatorer. Det gör det möjligt för projektörer att ange korrekta värden i varje projekt från början, vilket eliminerar behovet av att justera värdena i MagiCAD under projekteringsprocessen.

3. Stöd för tryckstegringspumpar i tappvattenvattensystem

[Piping]
Tryckstegringspumpar behövs om vattentrycket inte är tillräckligt högt för det tryck och flöde som vattenarmaturer i tappvattensystem kräver. MagiCAD stöder nu tryckstegringspumpar i tappvattensystem, och tryckhöjningen den ger beräknas med det dimensionerande flödet mot pumpkurvan.

4. Förbättrad beräkning av vattenvolymen i system

[Piping]
Användaren kan definiera vätskevolym för handukstorkar, övriga rörkomponenter, klimatbafflar och fläktkonvektorer i dialogen för val av komponenter. De enskilda komponenternas volymer läggs till systemvolymen för en noggrannare beräkning av den totala vattenvolymen i systemet.

5. Ange storlek på zonventiler för en rörserie

[Piping]
Användare kan definiera storlek på gruppventiler i rörserierna. I tidigare versioner användes samma ventilstorlekar för alla ventiltyper. Eftersom gruppventilerna ofta har en mindre diameter än övriga ventiler har projektörerna varit tvungna att manuellt justera storleken på gruppventilerna på ritningar.

6. Noggrannare tryckfallsberäkningar för rördelar med stöd för rördimensioneringsstandarden DIN 1988:300 friktionsfaktorer

[Piping]
Friktionskoefficienten (eller zeta-värdet enligt DIN 1988:300) för rördelar varierar utefter material, till exempel har komposit-rör en mindre innerdiameter på rördelar i förhållande till röret. På grund av det påverkar tryckfallen i olika rördelar systemets totala tryckfall.

MagiCAD gör det nu möjligt för användaren att definiera materialet för en rörserie enligt rördimensioneringsstandarden DIN 1988:300. Det ger mer korrekta tryckfallsresultat för rördelar och därigenom för hela systemet. Beräkningsrapporten ger möjlighet att visa tryckuppgifter, inkluderande zeta-värdet och från vilken tabell värdet hämtades.

7. Symbolen och rörkomponentsobjektet kan roteras separat

[Piping]
Användare kan nu rotera 3D-objektet och symbolen för en rörkomponent oberoende av varandra, vilket gör det möjligt för projektörer att justera riktningen för vardera efter behov.

I tidigare versioner roterade kommandot “3D Rotate” objektet och tillhörande symbol samtidigt. Det kunde emellertid leda till situationer där symbolen var i fel läge och användarna kunde inte korrigera den utan att påverka 3D-objektet.

8. Ange placeringshöjd för radiator på planritningar

[Piping]
Den nya versionen gör det möjligt för användare att texta placeringshöjd för radiatorer på planritningarna. I och med detta kan projektörer kommunicera radiatorns exakta position till de entreprenörer som utför installationen av radiatorn. Placeringshöjden kan läggas till textformaten med två nya variabler: Bottom of part och Top of part.

9. Nya sprinkleregenskaper tillgängliga i flera funktioner

[Sprinkler]
Sprinkleregenskaperna Area of coverage och Connection size har lagts till funktionerna Legend och Report. Sprinkleregenskapen Response class har lagts till Part-properties, Part properties-paletten, COM, IFC-export, Dimension-text, Part property-line, Object selection samt funktionerna Legend och Report.

 

10. Nya filteralternativ för ljudberäkningar

[Ventilation]
Tre nya filteralternativ: None (dB), C-Filter (dBC) och NR filter (NR) har lagts till för beräkning av ljudnivån för ventilationsdon, där endast alternativet A-filter (dBA) fanns tillgängligt tidigare. Du kan även välja om du vill använda en rumsdämpning på 4 dB (10 sab) för ventilationsdon eller inte.

11. Verktyg för hantering av lager på layouter/planritningar

[Electrical]
Hanteringen av lager gör det möjligt för användaren att ange vilka system eller komponenttyper som ska visas på layouterna. Genom att välja vilka lager som visas kan man säkerställa att alla erforderliga element skrivs ut medan sådana som inte behövs döljs.

Funktionen för hantering av lager fryser alla MagiCAD-lager som finns på den valda layouten och tinar upp de lager som har valts. Funktionen kan även användas med xref-ritningar som innehåller MagiCAD-lager, vilket gör det enklare att skapa och hantera ritningar som ska skrivas ut.


12. Dämpningsberäkning i datanätverk

[Electrical]
Nu går det att göra dämpningsberäkningar för datanätverk. Skapa ditt datanätverk genom att använda kretsar och ange högfrekvens- och lågfrekvensdämpningsvärden för kablar och utrustning. En dämpningsberäkning kan sedan köras från vilken data host som helst och den räknar ut den totala dämpningen i all utrustning och alla kablar.

Ange varningsgränser för den totala dämpningen och för skillnaden mellan låg- och högfrekvensdämpningen. När gränserna angetts kommer beräkningen att ge en varning för varje enhet som överskrider gränserna.

13. Förbättrad hantering av symboler som skapats av användare

[Electrical]
Skapande och hantering av användarskapta symboler har förbättrats, det innebär att du nu kan ange beskrivningar när du skapar el-symboler. Du kan även redigera symbolbeskrivningarna, namn och flytta symboler till olika grupper i symboldatabaserna.

14. Utökat antal tecken för variabler

[Electrical]
Antal tecken för följande variabler i MagiCAD Electrical har utökats:

  • Switchboard code
  • Circuit number
  • User code
  • Cable code
  • Type name (för kablar)
  • Description
  • Manufacturer
  • Product code
  • Light source (för armaturer)

15. Förbättrad definition av rumstyper i MagiCAD Room

[Room]
Definitionerna av rumstyper i MagiCAD har nu ett alternativ för att ange fasta luftflöden. Ett fast värde kan anges för såväl tillufts- som frånluftsflöde och värdena är oberoende av rummets yta och volym.

Definitionen av luftväxlingar har avlägsnats från definitionen av rumstyp, vilket förenklar processen kring definitionen av läckluftsflöden i projekt. Läckluftsflödet definieras antingen för hela byggnaden med användande av ett q50- eller n50-värde eller genom att ange luftväxlingarna för varje rum separat.

16. Object ID och Running index har lagts till som egenskaper för håltagningar

[Ventilation, Piping, Electrical]
Object ID och Running index är tillgängliga som egenskaper för håltagningar. Bägge egenskaperna stöder delning av information mellan konstruktörer och underlättar identifieringen av särskilda håltagningar.