Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2021 UR-1 för AutoCAD här »

MagiCAD 2021 för Revit »

MagiCAD 2021 Update Release 1

1. Optimerad prestanda för dagens konstruktionskrav

Common

Projektörer i dag arbetar med allt större och komplexa BIM-modeller, vilket ställer höga krav på programvaruprestandan. Därför har vi lagt mycket tid på att revidera befintliga verktyg och funktioner i MagiCAD för att optimera programvarans hastighet och prestanda. Resultatet av detta arbete har varit imponerande och har implementerats i MagiCAD 2021 UR-1.

Arbete i storskaliga projekt som tidigare tog 10–40 sekunder eller längre att slutföra är nu nere på 1–3 sekunder och körtiderna för många komplexa modifieringar som tidigare tog flera minuter har minskats med 50 procent eller mer. MagiCAD 2021 UR-1 erbjuder den enklaste och snabbaste lösningen för att förbättra den övergripande prestandan och driftshastigheten i projekt.

2. Länka Revit-projekfiler till en central projektfil och dataset i BIM 360

Common

Med MagiCAD 2020 lanserades stöd för Autodesk BIM 360 Design-lösningen. Detta gjorde att man kunde använda MagiCAD-dataset som interna dataset-filer inbäddade i en Revit-fil.

I denna version har BIM 360 stödet utökats så att flera Revit-projektfiler kan länkas till en central projektfil som har ett inbäddat dataset. Varje länkad projektfil kommer sedan använda centralprojektfilens inbäddade dataset, vilket säkerställer att varje deltagare i projektet använder samma familjedefinitioner, regeluppsättningar och metoder.

Möjligheten att länka Revit-filer gör det enkelt att kombinera MagiCAD och Autodesk BIM 360 när ett stort Revit-projekt av prestandaskäl är uppdelat i flera modeller.

3. Stöd för spanska

Common

MagiCAD för Revit har tidigare inkluderat stöd för engelska, tyska, franska, ryska och kinesiska användargränssnitt. I MagiCAD for Revit 2021 UR-1 finns nu även ett spanskt användargränssnitt och spanska manualer.

4. Använd symboluppsättningar i schemaritningar

Schematics

Schemaritningar har ofta element som skapas upprepade gånger i en ritning eller upprepas i andra ritningar, till exempel konfigurationen av olika typer av enheter. Nu är det möjligt att definiera och spara dessa delar av schemaritningar som symboluppsättningar i datasetet. När du sparat dem kan du bara dra och släppa symboluppsättningarna – inklusive symboler, anslutningar och annan information – till önskad schemaritning och redigera vid behov.

Med symboluppsättningar kan du sammanställa en uppsättning användningsklara objekt för vanliga schematiska element som annars hade behövt ritas manuellt varje gång. Med symboluppsättningar förbättras produktiviteten avsevärt vid rutinmässigt arbete, samtidigt som kvaliteten och enhetligheten enklare kan upprätthållas i schemaritningar.

5. Uppdatera schemasymboler i ett projekt och skapa automatiska symbollistor

Schematics

Att ändra schemasymbolerna under ett projekt är nu mycket enklare med en ny uppdaterad projektfunktion i datasetet. Du kan enkelt välja en ny symbol i datasetet och klicka på knappen ”Update to project”. Symbolen ersätts sedan i alla befintliga familjer i ditt projekt och du behöver inte redigera symbolfamiljen med Revit-familjeredigeraren.

Legendverktyget har också utökats för att ge stöd för schemasymboler. På så vis kan du automatiskt skapa en lista över alla symboler som används i projektet för att få en enkel översikt. Legendmallar kan konfigureras för att inkludera utvalda symbolparametrar, så att du kan lägga till användbar information som symbolbeskrivningar och koder i listan.

6. Förbättrade sprinklerrapporter

Sprinkler Designer

Sprinklerrapporter har nu ett sidhuvud med möjligheten att lägga till en egen logotype. Den övergripande layouten har även redigerats så att den matchar andra beräkningsrapporter.
Det är nu också möjligt att printa alla beräknade beräkningsytor till samma fil. Standardnamnet på en exporterad PDF-fil återspeglar innehållet eftersom beräkningsytans namn används när ett enskilt område printas (”beräkningsytans namn”.pdf) och projektnamnet används när flera ytor printas (”projektnamn”.pdf).

7. Beräkna sprinklernätverk med flera olika anslutna system

Sprinkler Designer

Sprinklernätverk består ofta av flera sprinklersystem som vart och ett ligger bakom en larmventil. Dessa system är sedan anslutna till ett grenrör som är huvudsprinklersystemet. Det är nu möjligt att utföra sprinklerberäkningar för sprinklernätverk som innehåller flera olika anslutna sprinklersystem.

8. Förbättringar av connection nodes

Calculations

Flera connection nodes kan nu placeras i rad utan att du behöver mata in ingångsvärden för varje ny nod separat. Om den nya funktionen ”Insert multiple selection” markeras när noderna skapas kommer alla infogade noder automatiskt använda samma värden. Detta är särskilt praktiskt i storskaliga projekt där enheter simuleras med connection nodes och stora mängder identiska noder måste placeras ut i modellen.

Definitionerna av connection nodes har också förbättrats. Du kan nu definiera en skräddarsydd temperaturskillnad för connection nodes som skiljer sig från systemets temperaturskillnad. När noder är installerade i ventilationskanaler och programvaran inte kan identifiera kanaltypen mellan till- och frånluftskanaler kan detta göras manuellt.

9. Sammanlagringsberäkningar för värme- och kylsystem

Calculations, Piping

Sammanlagringsfaktorer gör det möjligt att beräkna det praktiska verkliga flödet i ett värme- eller kylsystem när det används. Rör- och pumpstorlekar kan sedan minskas för att matcha de verkliga praktiska flödeskraven för att minimera materialinvesteringen och ge energibesparingar.

Sammanlagringsfaktorer påverkar rörstorlekarna under dimensioneringen och tryckfall under balanseringen. Samma sammanlagringsfaktor måste användas för både tillopp- och returrör. Ett sammanlagrat flöde stöds inte i system där tillopps- och returrörsdragningen skiljer sig åt, som i ett Tichelmann-system.

10. Urvalsverktyg för LOD (Level of Detail)

Ventilation, Piping, Electrical

Olika faser i ett BIM-projekt har olika krav på geometrisk detaljnivå. Tidiga ritningar kräver i allmänhet inte detaljerade visualiseringar och symboler och lådformer kan räcka för att förmedla ungefärliga utrymmeskrav och ge optimerad konstruktionsprestanda. I ett senare konstruktionsskede krävs allt mer sofistikerad produktgeometri för att på ett korrekt sätt illustrera utrymmes- och komponentrelationer.

I MagiCAD 2020 förbättrade vi familjekonverteringen och skapandet av våra BIM-objekt för att ge bättre stöd för justering av LOD (Level of Detail). I den nya versionen av MagiCAD lanseras en LOD-urvalsfunktion med förkonfigurerade alternativ som möjliggör snabb och smidig justering av önskad LOD-nivå.

I MagiCAD finns följande LOD-nivåer:

 • MC LOD 100 – Symboler från MagiCAD-symbolbibliotek används som enda grafiska representation.
 • MC LOD 200 – Lådformer indikerar uppskattad produktgeometri. Används i tidiga ritningar och för att optimera prestandan hos komplexa konstruktioner.
 • MC LOD 300 – Detaljerad produktgeometri. Används i detaljerade konstruktioner när produktgeometrin är viktig för samordningen, kommunikationen och annat beslutsfattande.
 • MC LOD 350 – Mycket detaljerad och korrekt produktgeometri för detaljerade konstruktions- eller visualiseringsbehov. Används när en hög noggrannhet behövs för att illustrera detaljer som påverkar konstruktionen och installationen, eller i kommunikationen gentemot andra parter i projektet.

11. Förbättrad kabelhantering

Electrical

Du kan nu välja vilka kabeltyper som är tillgängliga för användning i ett projekt. Om du avmarkerar det nya ”In use”-valet för en kabeltyp i dialogen ”Wire Type Management” kommer du att göra kabeltypen otillgänglig i kabelritarverktyget och ”Set Circuit Properties” samt el-beräkningsfunktionerna för projektet. Om en kabeltyp redan har använts någon annanstans i projektet kommer emellertid befintliga förekomster av denna kabeltyp inte att försvinna om kabeltypen görs otillgänglig.

Kabelförekomster har också en ny parameter som låter dig välja om du vill använda gruppens kabeltyp. När den väljs går det att uppdatera alla kablar till gruppens kabeltyp med ”Update Parameters”-funktionen.

12. Nya funktioner för kabelritning

Electrical

Du kan nu placera dosor i modellen under kabelritningen med en ny ”Add connection box”-funktion som man hittar i det flytande verktygsfältet för kabelritning. När du lägger till en dosa ger funktionen dig bara val av produkter som går att applicera och den tillagda dosan tilldelas automatiskt samma grupp som kabeln som ritas. Dosan kan placeras fritt och kablarna kommer att justeras utifrån detta. Att kunna lägga till dosor under kabelritningen ger dig mer flexibilitet eftersom du slipper hoppa mellan olika funktioner.

Du kan nu också enkelt rita och texta kablar som inte är anslutna till en samandragningsledning. När du ritat en kabel kan du markera den som en kabel och lägga till en tagg med en ny funktion i verktygsfältet. Kabelegenskaperna synkroniseras sedan mellan gruppen och kabeln på ett liknande sätt som när du ansluter till en samandragningsledning.

13. Objektsnumrering för ventilationssystem

Ventilation

Objektnumrering genererar automatiskt ett ID för varje del i ventilationsmodellen. Numreringssystemet kan anpassas efter dina behov. Du kan använda samma nummer för identiska produkter eller ett unikt nummer för varje individuell del och samma nummerserie för alla system eller olika nummerserier för varje system. Objektnumren kan också användas i textflaggor, ritningar och exporter.

Med objektnumrering möjliggörs bättre systemöversikt, effektiv delhantering och smidig koppling mellan modellen och en komponentlista som extraheras för externt bruk, som till exempel en materialräkning. Objektnumrering kan också användas för att ge montörer en detaljerad ritning som berättar exakt vilka komponenter de ska använda och var de ska användas.

14. Installationskoder för ventilations- och rörsegment

Ventilation, Piping

Du kan nu lägga till installationskoder till ventilations- och rörsegment (kanaler, rör och komponenter) när du infogar dem i modellen. Installationskoderna i modellen kan sedan ingå i texter, listor och materialräkningar för att förmedla information till montörer och säkerställa enhetlig installation.

Installationskoder läggs till i produktinstallationsdialogen och tillgängliga koder kan definieras i dataset-filen. Installationskoderna läggs automatiskt till i alla instanser av samma segment, men de kan enkelt ändras för enskilda instanser under modelleringen.

15. Mer informationsrika håltagningar och förbättringar av håltagningshanteringen

Common

Verktyget ”Provision for Builderswork Opening” kopierar nu nya typer av information i håltagningsfamiljen som delade parametrar:

 • parametrar för håltagningstypen
 • håltagningsvärd
 • brandklassning
 • penetrerad konstruktion
 • håltagningens ägare

Dessa parametrar kopieras och förs sedan in i motsvarande hål av tillägget ”Builderswork Openings Manager”.

De nya parametrarna ger information om varför en håltagning har skapats och för vilka el eller VVS-objekt, vilken slags konstruktion den finns i och dess eventuella brandklassning samt vilken håltagningsägarens disciplin är. Sammantaget ger denna extra information mer informativa håltagningar för ett bättre samarbete.

Ytterligare förbättringar i verktyget ”Provision for Builderswork Opening” låter dig välja om du vill inkludera isolering när du beräknar håltagningsstorlekar samt om du vill ange extra längd för håltagningar vid behov.

16. Ange och hantera objektstatusinformation

Common

En ny statusfunktion låter dig skilja mellan befintliga och nya element i ett system eller nätverk. Statusinformationen kan inkluderas i visningsfilter, listor, IFC-exporter och texter men kan också användas för att exkludera element från materiallistor eller legendrapporter.

Statusinformation kan enkelt läggas till under modellering eller läggas till, redigeras och tas bort efteråt med funktionen ”Change Properties”.

Status kan användas för att:

 • Filtrera bort element i listor eller visningsfilter
 • Låsa storlekar i syfte att förebygga oönskade storleksförändringar
 • Ställa in statusspecifika färger för element vid export till IFC
 • Hämta texter för att automatiskt indikera befintliga och nya element
 • Exkludera specifika element från materiallistor och legendrapporter

17. Förbättrade pumpkurvor

Piping

MagiCAD-beräkningar stöder nu flera pumpkurvor och områden för steglösa pumpar som är frekvensstyrda. Den faktiska driftpunkten för dessa pumpar i pumpdiagrammet beräknas i värme- och kylsystem om alternativet ”Calculate to pump pressure” markeras.

18. Utökat stöd för Autodesk Fabrication

Common

I tidigare versioner av MagiCAD lanserades stöd för Autodesk Fabrication-element där många viktiga verktyg ingick, så som ”Clash detection”, ”Supports and Hangers” och ”Provision for Builderswork Opening”. I denna version har Autodesk Fabrication-stödet utökats för att även inkludera ”Running Index”-verktyget och ”3D Section Box”-funktionen. Kompatibilitet med Autodesk Fabrication-element gör MagiCAD till en användbar lösning för entreprenörer som arbetar i Revit-projekt men använder Fabrication-delar.

19. Tryckfallsberäkningar för rör i enlighet med standard och material

Calculations for piping systems

Du kan nu definiera standard och material för varje rörserie separat. Listan över tillgängliga material varierar utifrån vald beräkningsstandard.

Olika beräkningsstandarder och material har olika zeta-faktorer (motståndsfaktorer) och användning av rätt zeta-faktor möjliggör mer exakta tryckfallsberäkningar för systemkomponenterna.

Två nya beräkningsstandarder för rörtryckfall har också inkluderats: den tyska DIN-standarden och den italienska UNI-standarden.

20. Beräkningsförbättringar

Calculations

Man har tidigare kunnat låsa tryckfallet för injusteringsventiler. Om tryckfallet är låst ändras injusteringsvärdet när flödet ändras (röd linje på bilden). Men nu kan du också låsa kv-värden (grön linje på bilden) för en injusteringsventil. Detta innebär att injusteringsvärdet förblir detsamma när tryckfallet ändras.

Dessutom låter dimensioneringsmetoderna dig nu definiera maxflöde för varje rör- och kanalstorlek.