Registrera dig till de kommande webinaren för MagiCAD 2022 här »

Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2022 för AutoCAD här »

MagiCAD 2022 innehåller alla nya funktioner och förbättringar från tidigare MagiCAD-lanseringar. Se även några höjdpunkter bland funktionerna i de senaste lanseringarna MagiCAD 2021 UR-1 och UR-2.

MagiCAD 2022

1. Stöd för Autodesk Revit 2022

Alla

MagiCAD 2022 är kompatibelt med nya Autodesk Revit 2022 samt med de fyra tidigare Revit-versionerna 2018–2021.

2. Använd fördelningslådor vid ventilationsprojektering

Ventilation

Det tillgängliga utrymmet för ventilationssystem är ofta begränsat. Om du behöver ha flera kanaler i olika riktningar på samma plats kan du nu använda generiska fördelningslådor för att ansluta de olika kanalerna.

Välj bara fördelningslåda av lämplig storlek och installera den i modellen. Du kan sedan dra kanalerna till den och uppdatera fördelningslådan. Med fördelningslådor blir det lättare att hantera kanaler i begränsade utrymmen. Ritningen blir också mer realistisk vilket underlättar då fördelningslådor av utrymmesskäl och praktiska skäl ofta används i verkligheten.

3. Exakt kanalmodellering med nya kopplingstyper

Ventilation

Normalt kan två böjar inte anslutas utan att en kanaldetalj infogas emellan. Nya kopplingstyper (hane/hona) för kanaldetaljer eliminerar behovet av ytterligare kanaldetaljer och ger nya projekteringsmöjligheter. Den förbättrade precisionen gör också modellen bättre lämpad för installationen.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

4. Förbättrad ”Angle to Horizontal”-funktion

Ventilation, Piping, Electrical

Du kan nu använda ”Angle to Horizontal”-funktionen från systemets ändpunkt för att gå till en annan höjd och därefter fortsätta horisontellt. Markera bara ”Create angle to horizontal to the end point”/”side direction” och välj sedan målhöjd och en horisontell riktning att fortsätta i.

Tidigare behövde vinkeln skapas någonstans mitt i systemet. Detta innebar att systemet behövde modelleras längre än till önskad förändringspunkt.

5. Nya beräkningsmotorer för el

Electrical

Lokaliserade beräkningsmotorer för el till svenska, finska och spanska marknaden har lagts till i MagiCAD.

Detta innebär att MagiCAD nu har stöd för den internationella IEC-standarden och har lokaliserade beräkningsmotorer för el till Sverige, Finland, Spanien och Tyskland baserat på IEC-standarden.

6. Inkludera isolerings- och installationsmetod i elberäkningar

Electrical

Elberäkningar har nu stöd för kabelisoleringstyper och kabelinstallationsmetoder. De tillgängliga isoleringstyperna för kablarna är XLPE, PVC, halogenfritt och gummi. Kabelisolering har också lagts till i ledningstypshanteringen. Detta innebär att du kan välja en isolering vid kabeltypsdefinitionen och den valda isoleringen kommer sedan att användas i beräkningarna.

Kabelinstallationsmetoder och motsvarande installationskoder kan definieras i datasetet. När en installationskod tilldelas till kretsen läggs koden också automatiskt till i elberäkningsdialogerna. Dessutom kan du nu också definiera antalet stegar och ytterligare beröringskretsar för aktuell kabel.

7. Förbättrad ledningsdragning

Electrical

När ledningar dras med sidoförskjutningar kan du nu skapa hörn för ledningsgradningen genom att bara välja ytterligare ruttpunkter innan du ansluter till nästa enhet. På så vis kan du enkelt justera ledningsdragningen runt objekt och följa olika typer av hörn. Dessutom bibehålls ledningens förskjutning när du ansluter en ledning med sidoförskjutning till ett kabelpaket.

8. Skala konverterade symboler

Electrical, Schematics

Ställ in en skalfaktor för ritningssymboler och symboler på dina elschemaritningar. Detta gäller symboler som konverteras direkt från en symboldatabas. Med skalfaktorn kan du justera symbolstorleken innan symbolen infogas i projektet. Du kan också när som helst uppdatera storleken på konverterade symboler med knappen ”Update to project” i produktdatabladet.

9. Förbättrad ”Connections to Mechanical”-funktion

Electrical

Flera förbättringar av ”Connections to Mechanical”-funktionen möjliggör enklare hantering av anslutningsnoder. Du kan nu skapa nya nodtyper samtidigt som du väljer anslutningsnoder för kontakter i en VVS-modell. Dessutom bibehålls ledningar och taggar som är anslutna till anslutningsnoderna även om nodtypen ändras.

Du kan också enkelt visa ytterligare information om värdobjekt, inklusive instans- och typegenskaper, och zooma in på objekten i en vald vy istället för den aktiva. Dessa tillägg gör det mycket enklare att lokalisera och undersöka värdobjekt.

10. Storleksintervall i rörseriens ”routing prefences”

Piping

När du definierar ett storleksintervall för rördelar i en rörserie uppdateras nu samma storleksintervall automatiskt i rörseriens ”routing prefences”. På så vis blir det enklare att säkerställa att valda storleksintervall för rördelarna bibehålls vid modelleringen.

11. Förkonfigurerade rör- och avloppsrörserier

Piping

Att definiera rör- och avloppsrörserie för ett projekt kan vara ett segdraget arbete, och det är lätt att göra fel. Det räcker inte att de valda rördelarna är lämpliga för modelleringsarbetet, du måste också se till att de är kompatibla för att montera tillsammans på plats.

För att hjälpa dig i detta arbete inkluderar MagiCAD nu en uppsättning förkonfigurerade rör- och avloppsrörserier som är klara för användning i dina projekt. Serien innehåller en uppsättning rördelar i kompatibla storlekar för ett rör- eller avloppssystem. Du väljer rör- och avloppsrörserie i MagiCAD Cloud och rörseriedata läggs automatiskt till i MagiCAD-dataset.

12. Definiera material och ytbeklädnad för isoleringsserier

Ventilation, Piping

Nya inställningar för material och ytbeklädnad har lagts till i isoleringsserier. Inställningarna gör det möjligt att lägga till mer komplett information för isoleringsserier och de krävs också när man behöver göra lokaliseringar.

13. Skapa och installera kombinationer av avloppsprodukter

Piping

Du kan nu kombinera avloppsprodukter, som tvättställ och vattenlås, i datasetet och sedan installera dem som en kombination i modellen. Produkterna hanteras som separata produkter i Revit, men som en kombination i vissa MagiCAD-funktioner, till exempel ”Drainage connection”-funktionen och ”Create similar”. Med produktkombinationer blir det enklare att skapa avloppslösningar och lägga till liknande system i modellen.

För att stödja dessa produktkombinationer har vi också uppgraderat ”Drainage connection”-funktionen och lagt till nya alternativ i anslutningslogiken.

14. Intelligenta alternativ för installationsavstånd för sprinkler

Sprinkler

Med sprinklerinstallationsverktyget kan du nu ställa in sprinkleravstånden till väggar manuellt för en sprinkler array. Tidigare var avstånden till väggarna automatiskt hälften av radhöjden och kolumnbredden. Om maxavståndsalternativet väljs justeras radhöjd och kolumnbredd automatiskt så att avståndet till de översta och nedersta väggarna i vyn är lika med dW1-värdet och avståndet till väggarna åt vänster och höger är lika med dW2-värdet. På så vis kan du enkelt skapa en sprinkler array som ger maximalt utrymme för det valda antalet sprinklers.

15. Använd vattenkällans tryckkurvor vid sprinklerberäkningar

Sprinkler

MagiCAD-sprinklerberäkning inkluderar nu P/Q-kurvor (trycknivå/vattenflöde) för vattenkällor. P/Q-kurvan kan definieras av användaren och kan användas när nätverket beräknas samt innan ett objekt för vattenkällan installeras. Vattenkällans diagram i beräkningsrapporten visar driftpunkterna för alla beräknade verkningsytor så att du kan kontrollera att det önskade trycket inte överstiger tryckkurvan någonstans.

P/Q-kurvan kan också användas för att snabbt simluera en pump utan att den installeras i systemet.

16. Genomför snabba och exakta dragningsjusteringar med det nya ”Segment Adjustment”-verktyget

Common

Det nya ”Segment Adjustment”-verktyget gör det möjligt att passa in befintliga segment med millimeterprecision. Ange bara avstånd eller en förskjutning och välj de element som ska flyttas. Funktionen skiljer mellan mitt- och kantavstånd, samt över-, mitt- och bottenförskjutning med eller utan isolering.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

17. Använd absoluta höjdnivåer vid installation och modifiering

Common

Absoluta höjdnivåer har lagts till som ett alternativ till alla installations- och modifieringsverktyg. Absoluta höjdnivåer kan ibland vara användbara för att exempelvis samordna element med A-modellen. Nivåinformationen beräknas dynamiskt om beroende på vilket alternativ som väljs för höjdnivåer.

18. Anpassa löpnumreringslogiken med indexområden

Common

Du kan nu placera indexområden i en modell och anpassa löpnummerlogiken i dem. Ett indexområde består av flera rader och den numreringen kommer att ske utifrån raderna.

När du skapar ett indexområde måste du definiera ett starthörn för löpnumren och välja om de ska löpa från vänster till höger hela tiden eller om riktningen vänds efter varannan rad. Indexområdets storlek och radernas antal och höjd kan väljas fritt.

Med indexområden blir det lättare att justera löpnumren utifrån användarens preferenser eller modellområden, och det blir också lättare hitta objekt utifrån löpnummer.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

19. Dela upp förklaringslistor på flera tabeller

Common

Förklaringslistor kan ofta vara mycket långa, vilket gör att användare måste skrolla länge för att hitta relevant information. Du kan nu dela upp förklaringslistor i flera tabeller och ange hur många rader tabellerna ska ha.

De separata tabellerna kan arrangeras antingen i en enda vy med flera tabeller sida vid sida, eller så att varje tabell finns i en separat flik. Avståndet mellan tabellerna i en enskild vy kan justeras fritt.

20. Nya inställningar för håltagningar

Common

Flera nya inställningar har lagts till i Builderswork Openings-verktyget. Du kan nu välja när en håltagning ska bli rektangulär eller cirkulär baserat på det genomträngande segmentets vinkel. Med verktyget kan nu också olika toleranser definieras över, bredvid och under ett rektangulärt objekt. Dessa nya inställningar tillämpas också när du arbetar med objekt med toleransstorleksintervall.

21. Konfigurera och använd klassificeringssystem

Common

Den nya versionen av MagiCAD lanserar ny funktionalitet och ett arbetsflöde som gör det möjligt för användare att konfigurera och använda olika klassificeringssystem. Detta gör det främst lättare att inkludera olika nationella klassificeringssystem i ett projekt.

När en klassificeringsstandard har lagts till i datasetet kan produkter mappas till klassificeringen när de läggs till i projektet. När produkterna senare installeras läggs klassificeringskoderna och -parametrarna automatiskt till i Revit-familjerna. Om klassificeringsinformationen ändras kan den nya informationen uppdateras till projektet.

22. Flera förbättringar av ”Clash Checking”-verktyget

Common

Flera förbättringar av MagiCAD ”Clash Checking”-verktyget ger mer effektiva processer vid kollisionskontroll. Du kan nu inkludera kollisioner med objekt i stängda work sets i kontrollen, samt köra aktiv kollisionskontroll i sektionsvyer.

Om nya komponenter läggs till i ett projekt efter att kollisionsinställningarna har definierats läggs de automatiskt till i kollisionskontrollvalen för att säkerställa att de inte missas. Dessutom tar kollisionskontrollen nu också med isolering för Autodesk Fabrication-parts.