Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2022 UR-2 för AutoCAD här »
MagiCAD 2022 UR-1 för Revit »
MagiCAD 2022 för Revit »

MagiCAD 2022 Update Release 2

1. Ändra rörserie för befintliga rörsystem

Piping

Ibland kräver förändringar av rördragningskriterier (material, kostnader etc.) att projektörer behöver ändrar hela rörserier mitt i ett projekt, när många rörsystem redan har modellerats. Att implementera dessa ändringar på färdiga rörsystem är en mycket tidskrävande åtgärd som riskerar att medföra problem med koppling mellan rör och rörkomponent eller förlorad information.

“Change Property”-funktionen gör det nu enkelt att ändra en rörserie för ett befintligt system utan att förlora någon kritisk parameterinformation. En mappningsfunktion låter dig länka storleksalternativ mellan käll- och målserien, vilket säkerställer att varje objekt i systemet ersätts korrekt.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

2. Generiska luftbehandlingsaggregat

Ventilation

Den nya Generic AHU-funktionen låter dig skapa generiska luftbehandlingsaggregat (Air Handling Units, AHU) som underlättar i tidiga projekteringsfaser där detaljerad systemprojektering inte behövs. De generiska luftbehandlingsaggregaten kan användas som platshållare för att säkerställa att där finns tillräckligt med utrymme för utrustningen i teknikrum och möjliggöra effektiv tidig planering av ventilationssystem. Skriv bara in aggregatets storlek och välj anslutningsplaceringar och storlekar. Vid behov kan du även lägga till utrustning, tryckfall och flödesinformation till enheten. Enheterna som skapats kan senare redigeras allt eftersom systemet utvecklas ytterligare.

Du kan också skapa en Excel-export innehållandes all teknisk information som tillhör de skapade luftbehandlingsaggregaten för att kommunicera utrustningsbehov till tillverkare för pris- eller produktionstidsuppskattningar.

3. Justera sprinklerdimensioner direkt i beräkningsrapporten

Sprinkler

Du kan nu ändra sprinklerrörsdimensioner direkt i beräkningsrapporten för sprinklernätverk och sedan göra om beräkningen med de nya rördimensionerna. Högerklicka bara på lämplig rad i systemresultatsfönstret och välj en ny rördimension i dialogfönstret som öppnas. Den nya rördimensionen gäller alla rör och rördelar mellan sprinklersystemnoderna i vald sektion (noderna 28 och 29 på bilderna).

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

4. Ändra och lås automatiskt skapade håltagningar och andra förbättringar av Builderswork-håltagningsverktyget

Common

Ibland måste projektörer manuellt ändra dimensionerna för en automatiskt beräknad och skapad håltagning för att anpassa den till projekteringsändringar. Tidigare om man sedan skulle köra det automatiska håltagningsverktyget igen efter man ändrat dimensionerna återgick den modifierade håltagningen till sina ursprungliga dimensioner. Men nu för att möjliggöra enklare anpassning av automatiskt skapade håltagningar kan du låsa och låsa upp håltagningsstorlekar efter redigering med ett nytt val i ”Provision for Builderswork”-håltagningsverktyget.

Dessutom har delade parametrar för storlek, systemtyp samt brutto- och nettovolym för det penetrerande objektet lagts till i håltagningsobjekt. Tidigare inkluderades bara håltagningstyps-, värd- och brandklassparametrar. De nya parametrarna gör det lättare att överväga ytterligare krav för håltagningarna, till exempel brandskydd.

5. Utökat nationellt klassificeringskodsstöd och möjlighet att redigera RFA-namn och materialkod för rör- och kanaldetaljer

All

MagiCAD 2022 gjorde det möjligt att skapa och hantera nationella klassificeringskodsystem. Den nya versionen lägger till nationellt klassificeringskodsstöd i datasetet för rör- och kanaldetaljer samt isolering för att ge användarna en mer omfattande klassificeringsfunktion.

Dessutom kan du nu ändra namnet på Revit-familjen (RFA) och materialkoder för rör- och kanaldetaljer. Detta är exempelvis användbart när en generisk familj används i två olika segmentserier och olika materialkoder behövs. I det här fallet kan du helt enkelt byta namn på familjen och lägga till en unik materialkod för att undvika motstridiga materialkoder inom samma familj.

6. System Type Manager för ventilation och rör

Ventilation, Piping

Det nya ”System Type Manager”-verktyget låter dig se och redigera alla ventilations- och rörsystem i ett projekt i ett enda fönster. Detta gör hanteringen av ventilations- och rörsystem betydligt enklare och effektivare. Med System Type Manager kan du skapa nya system, modifiera egenskaperna hos befintliga och ta bort system. Du behöver inte längre hoppa från ett system till ett annat för att redigera dem eller för att komma åt systeminformation.

7. Välj produktlayout under produktinstallationen

All

När produkter installeras med array (en viss uppställning) är samma orientering sällan lämplig för alla rumsformer i en byggnad. Du kan nu manuellt välja en produktlayouts orientering under produktinstallationen, vilket gör det lättare att hitta en optimerad lösning för varje utrymme. För att välja orientering klickar du bara på två punkter i modellen så placeras produktlayouten därefter. Du kan också ställa in samma orientering för flera utrymmen samtidigt för att spara tid.

8. Lägg till tryckmätningsenheter till ventilationssystem

Ventilation

Konstanttrycksspjäll använder en sensor placerad nedströms i nätverket för att upprätthålla ett förinställt statiskt eller totalt tryck i nätverket. Du kan nu installera vilken enhet som helst från komponentklassen ”Other duct” i ett ventilationssystem, ställa in den som tryckmätare och definiera önskad trycknivå vid mätenheten. Detta kompletterar konstanttrycksspjäll och gör att de kan inkluderas i ventilationsberäkningar.

9. Kabeltyper för ELV (extra-low voltage)

Electrical

En ny MC ELV Wire Type-parameter i ELV-system låter dig lägga till kabeltyper för ELV-kretsar. Du kan enkelt ställa in vilken kabeltyp som helst som finns i Revit-projektet och välja som ELV-kretskabeltyp med hjälp av MagiCAD-funktioner. På så vis kan kabeltyper för ELV-kretsar inkluderas i många olika el-uppgifter som kabelpaketfunktioner, utbredningsberäkningar, olika typer av scheman och vid uppdatering av kabeltyper från kretsar till kabelobjekt.

10. Kabelklassificering och andra nya val i Wire Type Management

Electrical

Ett kabelklassval har lagts till i ”Wire Type Management”-verktyget. Valet kan användas för CPR-klassmärkning (Construction Products Regulation), som tilldelar en brandskyddskategori till kablar baserat på deras flamspridande och värmealstrande egenskaper. Definiering av CPR-klass har nyligen blivit obligatorisk för kablar. Kabelklassinformationen uppdateras automatiskt till kabeltypsparametrarna där den kan taggas eller läggas till i rapporter.

Dessutom kan tvärsnittsareor för fas- och jordledare nu definieras för varje kabeltyp. Areorna uppdateras automatiskt till kabeltypsparametrar tillsammans med fas- och jordledarmaterialet.

11. Beräkna kabellängder baserat på kabeldragningar

Electrical

Du kan nu välja att använda längderna på kabeldragningar när du beräknar totala kabellängder i ett projekt. Användning av dragna rutter ger en mer exakt beräknad totallängd för kabelar, men förbättrar också beräkningar av längder på matarkablar och längd på längsta kabel i grupper. Den ökade noggrannheten vid kabellängdsuppskattningen resulterar i mer exakta elberäkningar och mängdlistor.

12. Val av skyddsanordning för elberäkningar (Schneider Electric)

Electrical

Du kan nu manuellt välja en lämplig skyddsanordning för varje krets vid elberäkningar i stället för att beräkningsmotorn ska välja skyddsanordning automatiskt. Den valda skyddsanordningen låses automatiskt så att beräkningsmotorn inte kan föreslå att den ändras till en annan i efterhand. Om du väljer en inkompatibel enhet meddelas detta med ett felmeddelande under beräkningarna.

Det tillgängliga urvalet av skyddsanordningar beror på vilken lokalisering av Schneider Electric-beräkningsmotorn som används.

13. Export/import-standardgränssnitt för elberäkningar med tredjepartprogramvara

Electrical

Ett nytt export/importstandardgränssnitt möjliggör kommunikation och samarbete med tredjepartsprogramvara för elberäkningar. Funktionen låter dig exportera ett helt elnätverk till en xml-fil som kan användas i ett beräkningsprogram eller modifieras manuellt. Den redigerade xml-filen kan sedan importeras med samma funktion för att implementera redigerad data i projektet.

Det första samarbetet med det nya gränssnittet har genomförts med den italienska utvecklaren Exel S.r.l. Deras beräkningsprogram Progetto Integra kan arbeta med xml-filen från Revit och producera en redigerad xml-fil som importeras tillbaka till Revit-projektet. Det innebär att du kan modellera ditt elnätverk i Revit, utföra elberäkningar med Progetto Integra och ta tillbaka beräkningsresultaten till Revit så att all information sparas i projektet.

14. Beräkning av gaslyftkraft

Calculations

Eftersom naturgas är lättare än luft skapar den en uppåtgående kraft som kan minska effekten av tryckförluster från rör och rördelar. MagiCAD möjliggör nu beräkning av gaslyftkraft i vertikala rör, vilket resulterar i mer exakta gasberäkningar.

15. Kopplingsnoder mellan modeller (betaversion)

Ventilation

I stora Revit-projekt delas modeller ofta upp i flera mindre filer för att hantera prestandaproblem. Men eftersom VVS-system ofta dras igenom alla separata modellfiler begränsar detta möjligheten att köra beräkningar för kompletta VVS-system.

Kopplingsnoder mellan modeller låter dig länka system i separata modellfiler för beräkningsändamål. Det finns två metoder för att lägga till kopplingsnoderna, manuell och automatisk. Vid manuell länkning kan du välja vilka kanaler du vill länka i varje fil. Vid automatisk länkning importeras en länkad kanalnod automatiskt till samma plats i motsvarande modell och du kan fortsätta rita systemet från den.

Denna funktion lanseras just nu endast som en betaversion för MagiCAD Ventilation.

Den befintliga funktionaliteten är testad och kan redan användas i MagiCAD Ventilation, men ytterligare funktioner och stöd för Piping kommer att utvecklas senare för att komplettera funktionen.