Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2022 UR-1 för Revit här »

MagiCAD 2023 för AutoCAD »

MagiCAD 2023 Update Release 1

1. Länka en-till-flera i Schematics

Schematic

Utöver att man kan länka en-till-en och dataöverföring mellan en schemasymbol och en enhet i modellen innehåller Schematics-modulen nu även ett alternativ för länka en-till-flera där en enstaka symbol länkas till en vald grupp av enheter. Det nya alternativet ger ökad flexibilitet och bidrar till att skapa tydliga och enkla schemaritningar.

Genom att länka en-till-flera kan du till exempel summera det totala luftflödet för flera ventilationsdon och lägga till det summerade luftflödet till en symbol i schemaritningen för ventilationssystemet. Ändringar i enheterna synkroniseras sedan automatiskt med motsvarande symbol. Detta gör att du enkelt kan hålla schemaritningarna uppdaterade under projektet.

magicad for autocad-One-to-many linking option in Schematics

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

2. Parallella matarkablar för el-system

Electrical

Du kan nu använda parallella matarkablar för grupper i el-system. Flera mindre parallella matarkablar kan ibland behövas för en enda större matarkabel för enklare installation och mer flexibel dragning.

Antalet parallella kablar beaktas i beräkningar och mängdlistor och de parallella kablarna visas i 3D-vyer av kabelsystemet. Cable Code- och Cable Description-texterna inkluderar också det totala antalet parallella kablar så att kablarna blir korrekt betecknade i olika vyer och ritningar, som enlinjescheman.

magicad for autocad-Parallel supply cables for power and ELV systems

3. Nya alternativ för att dölja el-objekt

Electrical

Nya alternativ för att dölja el-objekt hjälper dig att vid behov skräddarsy presentationen av dina elritningar genom att dölja kabeldragningar, armaturskenor, LED-remsor och kablar. På så vis blir de enklare att läsa ritningarna som innehåller delar där föremål korsar andra föremål eller enheter.

I vy-inställningarna kan du definiera när och hur objekt ska döljas. Alla döljningsalternativ kan användas antingen för ett specifikt manuellt valt område eller för en hel plottvy. Du kan också aktivera att automatisk dölja alla önskade objekt i viewportar i en ritning, är detta aktiverat så kommer MagiCAD dölja de objekt per automatik varje gång ritningen sparas.

Dessutom innefattar den befintliga manuella döljningsfunktionen nu alla segmenttyper och funktionen kan användas i Model Space.

magicad for autocad-New hiding options for electrical objects

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

4. Exakt presentation av en enhets driftområden

Electrical

Du kan nu definiera ytterligare tre driftområdessektorer för enheter. Dessa ytterligare sektorer möjliggör en mer exakt presentation av faktiska driftområden, särskilt för CCTV-enheter. Alla sektorer delar samma radie och vinkel, men sektorriktningarna kan definieras fritt.

magicad for autocad-Accurate presentation of device operation areas

5. 3D-presentation med box eller cylinder för kanalisationstillbehör

Electrical

Kategorin för kannalisationsobjekt Others/CR används för att lägga till olika hjälpobjekt till kanalisation. Du kan nu presentera objekt från denna kategori med en box eller en cylinder i 3D-vyer, vilket gör att du till exempel kan modellera kabelbrunnar eller installationsplattor på en kabelstege.

magicad for autocad-electrical-Box or cylinder 3D presentation for ancillary cable route objects

6. Justera bygghöjden på golvbrunnar

Piping

Att justera bygghöjden på golvbrunnar är ett enkelt sätt att göra små modifieringar under projekteringen, till exempel när avloppsanslutning eller överkantsnivå är något förskjuten.

magicad for autocad-piping-Adjust the collar length of drainage devices

7. Uppdatera tryckfalls- och flödesdata till enheter och kopplingsnoder

Ventilation, Piping

Change Properties-funktionen kan nu användas för att uppdatera tryckfalls- och flödesdata för enheter och kopplingsnoder med nodtyp ”None” som vanligtvis används för att simulera enheter. På så vis blir det enklare att uppdatera data för flera enheter och noder samtidigt.

För att Change Properties ska kunna användas för tryckfalls- och flödesdata har flera ändringar gjorts i relaterade egenskaper för olika systemtyper.

  • I kanalsystem har Air Device Flow-egenskapen döpts om till ”Flow” och en ny tryckfallsegenskap har lagts till.
  • En ny Pressure Drop-egenskap har lagts till i värme-, kyl- och specialsystem och egenskaperna ”Maximum Flow Sum”, ”Nominal Flow Sum” och ”Pressure Drop” har lagts i vattensystem.
  • Slutligen har en ny Flow-egenskap lagts till i dränerings- och gassystem.

Alla ändrade och nya egenskaper gäller både enheter och kopplingsnoder med nodtyp ”None”.

magicad for autocad-ventilation piping-Update pressure loss and flow data to devices and connection nodes

8. Använd kopplingsnoder för att beräkna tryckfall i sprinklernätverk

Sprinkler

Du kan nu lägga till kopplingsnoder med nodtyp ”None” i sprinklernätverk. Kopplingsnoderna kan användas för att beräkna tryckfallet mellan två punkter i nätverket utan att egentliga sprinkleranordningar placeras ut. Detta är exempelvis praktiskt när man utför rördimensionering i projekteringsskedet eller för att beräkna tryckfall i huvudnätverk som betjänar flera sektioner.

magicad for autocad-sprinkler-Use connection nodes to calculate pressure drops in sprinkler networks

9. Möjlighet att zooma och panorera i MagiCAD Room-förhandsgranskningsfönstret

Room

Du kan nu zooma eller panorera i förhandsgranskningsfönstret i MagiCAD Room. Detta gör det enklare att lokalisera det rum du för närvarande arbetar med, särskilt i större byggnader med omfattande planlösningar.

magicad for autocad-room-Possibility to zoom and pan in Room preview window