Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2023 UR-2 för Revit här »

MagiCAD 2023 för AutoCAD »

MagiCAD 2023 Update Release 2

1. Behåll det vertikala avståndet mellan segmenten i Multi Crossing

Ventilation, Piping, Electrical

Multi Crossing-verktyg behåller nu det vertikala avståndet mellan rör-, kanal- eller kanalisationssegment i korsningen genom att ge varje segment sin egen relativa förskjutning. Segmenten placerades tidigare med samma förskjutning i korsningen, vilket innebar att de använde samma utrymme.

Maintain vertical distances segments Multi crossing

2. Förbättrad definition och översikt över håltagningar

Ventilation, Piping, Electrical

Vinkeln för en vertikal håltagning har tidigare bestämts automatiskt. Du kan nu fritt definiera vinkeln eller användarkoordinatsystemet för vertikala håltagningar. Det finns också ett nytt alternativ som gör det möjligt att välja att inte slå samman håltagningar om alla håltagningar i ett urval är cirkulära.

Dessutom ger ett nytt fönster i håltagningshanteraren enklare överblick över håltagningarna. Fönstret öppnas när automatiska håltagningar skapas och ger användarna en lista över de skapade håltagningarna och dess detaljer. Hanteringsfönstret kan också när som helst öppnas manuellt, och det kommer då att visa alla håltagningar i ritningarna kopplade till projektet.

definition overview provisions definition overview provisions Ventilation Piping Electrical

3. Möjlighet att ignorera spjäll i beräkningsrapporten för utökad flödesanalys

Calculation

Du kan nu ignorera och återställa flödesspjäll i den utökade flödesanalysrapporten för ventilationssystem och uppdatera injusteringsberäkningen utifrån detta. På så vis blir det enklare att kontrollera huruvida enskilda spjäll är nödvändiga utan att redigera själva projektet.

Ignore dampers extended flow analysis report

4. Stöd för fördelningslådor från tillverkare

Ventilation

Du kan nu infoga fördelningslådor från tillverkare i MagiCAD för AutoCAD-projekt. Tidigare fanns det endast egenskapade generiska fördelningslådor tillgängliga.

Manufacturer distribution boxes

5. Detaljerad justering för radiatorventiler och termostater

Piping

Nya alternativ möjliggör detaljerad justering av radiatorventiler och termostater. Radiatorventilen var förr alltid ansluten till tilloppsröret, men dess anslutningspunkt kan nu väljas fritt. Dessutom kan vinklarna på radiatorventilen och termostaten definieras fritt så att användarna kan justera radiatorinställningen utifrån varje enskild situation.

Detailed radiator valve thermostat adjustment-MagiCAD for AutoCAD

6. Ändra värden för flera byggnadsobjekt samtidigt i MagiCAD Room

Room

Det är nu möjligt att ändra ett värde för flera byggnadsobjekt, som till exempel väggar, fönster, dörrar, balkar, pelare och bjälklag. Du kan till exempel markera flera fönsterobjekt, högerklicka på kolumnen U-värde och ange ett nytt U-värde som kommer att gälla för alla objekt du markerat.

Change values multiple building objects simultaneously MagiCAD Room

7. Korrigerad IFC-import för väggar i MagiCAD Room

Room

MagiCAD Rooms IFC-importfunktion kunde ibland inte läsa in väggar ordentligt, beroende på deras definition i IFC-filen. Detta gjorde att IFC-importen misslyckades när dessa väggar skulle importeras. Detta problem är nu löst.

8. Använd MagiCAD för AutoCAD för att skapa enlinjescheman för Revit-projekt

Electrical

Det är nu möjligt att importera grupper från MagiCAD för Revit till MagiCAD för AutoCAD för att skapa enlinjescheman och sedan exportera tillbaka datan till Revit-projektet. För att aktivera denna process har funktionerna Spreadsheet Export och Spreadsheet Import lagts till i enlinjeschemat i MagiCAD för AutoCAD. De används emellertid bara för att importera och exportera grupper.

Spreadsheet Import-funktionen importerar alla grupper för vald central. Nya grupper skapas vid behov och befintliga uppdateras. När schemaritningen har redigerats i MagiCAD för AutoCAD kan data överföras tillbaka till MagiCAD för Revit med Spreadsheet Export-funktionen.

De nya funktionerna gör det möjligt att använda MagiCAD för AutoCAD för att skapa enlinjescheman för Revit-projekt.

MagiCAD for AutoCAD create switchboard schematics for Revit projects

9. Vänd dimensionstexter och gruppsymboler efter byte av koordinatsystem

Electrical

Ibland måste koordinatsystemet för ett projekt ändras när du redan har placerat objekt i modellen. Detta kan göra att dimensionstexter och gruppsymboler får fel orientering. Den nya Flip Text-funktionen låter dig vända dem så att de passar det nya koordinatsystemet.

Flip dimension texts and circuit symbols after changing coordinate systems

10. Automatisk textfunktion förbättrad

Electrical

Du kan nu använda Automatic Text-funktionen för att lägga till automatiska dimensionstexter till alla MagiCAD-objekt, istället för bara sakvaror. På så vis kan du tagga många olika typer av objekt samtidigt, till exempel sakvaror, kanalisationsobjekt och kablar. Objektvalet sker med hjälp av objektvalsfiltret.

Improved Automatic Text function magicad for autocad

11. Positioneringsalternativ för automatiska texter utan referenslinjer

Electrical

Du kan nu definiera placering och justering av automatiska texter som inte har referenslinjer. På så vis kan du placera texterna utifrån det tillgängliga utrymmet. Tidigare justerades automatiska texter utan referenslinjer alltid centrerat, vilket innebar att långa texter ibland löpte över symbolen.

Positioning options for automatic texts without reference lines