Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2023 UR-2 för AutoCAD här »

MagiCAD 2023 för Revit »


Autodesk Revit-kompatibilitet

MagiCAD 2023 UR-2 för Revit är kompatibel med Revit 2023.1, samt Revit 2019-2022. Observera att Revit 2023 inte stöds.

Vid användning av Revit 2023 måste plattformen uppdateras till Revit 2023.1 eller senare innan MagiCAD 2023 UR-2 för Revit installeras.


MagiCAD 2023 Update Release 2

1. Uppdaterat Selection Filter-verktyg

Ventilation, Piping, Electrical

Med MagiCAD Selection Filter-verktyget kan du enkelt hitta och välja produkter från projektet. Verktyget har nu uppdaterats med nya alternativ som möjliggör mer detaljerad filtrering och stöd för MagiCAD Schematics.

Selection Filter inkluderar nu filtreringsalternativen Category, Family, Type och System code för schematiska projekt. Dessutom har nya filtreringsalternativ för Size, System Code och User Code lagts till för Electrical, Ventilation och Piping.

MagiCAD Selection Filter tool

2. Bulkexport av mängdlistor

Ventilation, Piping, Electrical

Med mängdlistverktyget kan du nu exportera flera rapporter på en gång med den nya Export Batch BoM-funktionen. Verktyget ger också möjlighet att skapa och spara urvalsuppsättningar. Den nya Export Batch BoM-funktionen kan sedan användas för att bulkexportera rapporter baserat på urvalsuppsättningarna, istället för att genomföra exporten individuellt varje gång. För att möjliggöra ett mer mångsidigt urval innehåller verktyget även ytterligare filteralternativ.

Batch export Bill of Materials reports

3. Beräkna minsta erforderliga vattentankstorlek i sprinklersystem

Sprinkler

En extern vattentank behövs till ett sprinklersystem i de fall vattentillförseln från kommunala vattennät inte är tillräcklig för att försörja systemet. I MagiCAD går det nu att beräkna den minsta erforderlig vattentanksstorlek som krävs. Beräkningen baseras på flödet vid sprinklernätets rot och riskklassernas minimidrifttider. Drifttiderna är baserade på CEA 4001-standarden. Vid behov kan också anpassade drifttider definieras.

hazard classes sprinkler

4. Fasta och skalbara storleksalternativ för sprinklersymboler

Sprinkler

Välj huruvida fasta eller skalbara storlekar för sprinklersymboler ska användas. Storleksalternativen ger ökad flexibilitet när symbolpresentationen redigeras i ritningarna.

Fixed scalable sizing options sprinkler symbols

5. Enkel sortering av schematiska symboler med etikettbaserad filtrering

Schematic

Att hitta en specifik symbol i en fullspäckad verktygspalett kan ibland vara svårt. Nya uppdateringar i MagiCAD Schematics hjälper dig att enkelt hitta dina favoritsymboler och låter dig sortera urvalet efter dina behov.

Du kan nu tilldela etiketter till symboler och symbolgrupper i datasetet och sedan filtrera symbolerna i verktygspaletten baserat på etiketterna. När du växlar mellan olika schemaritningar kan du helt enkelt ändra den aktiva etiketten i verktygspaletten för att justera symbolurvalet så att det passar den aktuella ritningen. Etiketter gör det också enkelt att skapa ett urval av de symboler du använder ofta för snabb åtkomst.

sort schematic symbols label-based filtering

6. Förbättrade Merge-parametrar och Mark Link Status-verktyg i Schematics

Schematic

Merge Parameters-verktyget i MagiCAD Schematics har uppdaterats för att ge stöd för Revit-detaljer. När du inkluderar detaljobjekt i en konfiguration som kommer att uppdateras slås deras parametervärden samman med symboler och linjer som ritats i MagiCAD Schematics.

Mark Link Status-verktyget har också förbättrats. Verktyget låter användare markera huruvida en symbol i schemaritningen är kopplad till ett objekt i modellen. I den nya versionen kan du även markera länkstatus för enheter och komponenter i modellen.

Merge Parameters Mark Link Status tools Schematics

7. Förbättrat arbetsflöde för datautbyte mellan MagiCAD och Building Performance Simulation-verktyg

Building Performance

Arbetsflödet för dataöverföring mellan MagiCAD och Building Performance Simulation-verktyg (BPS) har förbättrats för ökad flexibilitet. När du arbetar med ett externt Building Performance Simulation-verktyg exporteras byggnadsgeometrin i antingen IFC- eller gbXml-format – filformatet beror på BPS-programvaran – med hjälp av inbyggda Revit-exportverktyg. Simuleringsresultaten kan sedan importeras till Revit-projektet med MagiCAD-importverktyget.

I den nya versionen sker rumsmappningen mellan Revit-projektet och BPS-verktyget alltid genom att rumsnummer och namnkombinationer matchas. På så vis kan användare redigera modellerna i MagiCAD och BPS-verktyget självständigt utan att vänta på att simuleringen ska vara klar. När simuleringsresultaten importeras tillbaka till Revit-projektet slås alla ändringar som gjorts under tiden samman.

Det senaste tillskottet till urvalet av BPS-verktyg som stöds är IES Virtual Environment. Ett MagiCAD-tillägg är tillgängligt för IES Virtual Environment som gör att programvaran kan exportera IFC-filer som är kompatibla med MagiCAD. De andra BPS-verktyg som för närvarande stöds är Riuska, IDA-ICE och Design Builder.

data exchange workflow between MagiCAD and Building Performance Simulation tools

8. Justera golvbrunnars bygghöjd

Piping

En optimerad designlösning kan ibland kräva kundanpassade produkter som inte finns smidigt tillgängliga. MagiCAD inkluderar nu möjligheten att justera golvbrunnars bygghöjd vid installation med nya inställningar för höjdreferenspunkt och flänslängd. Flänslängdsjustering är initialt tillgängligt för generiska golvbrunnsprodukter men kommer att utökas till tillverkarprodukter i samband med produktuppdateringar.

Adjust collar length floor gullies

9. Beräkning och dimensionering av ventilationssystem med reducerande böjar

Ventilation

Ventilationsberäkningen har förbättrats och tar nu hänsyn till situationer där en rektangulär böj har olika anslutningsstorlekar. Beräkningen tolkar nu böjen som en reducerande del, vilket gör det enklare att dimensionera rektangulära system utifrån beräkningsresultatet. Tidigare har en extra reducering lagts till böjen för att möjliggöra beräkningen.

Calculation sizing ventilation systems reducing bends

10. Möjlighet att ignorera spjäll i beräkningsrapporten för utökad flödesanalys

Ventilation

Du kan nu ignorera och återställa flödesspjäll i den utökade flödesanalysrapporten för ventilationssystem och uppdatera injusteringsberäkningen utifrån detta. På så vis blir det enklare att kontrollera huruvida enskilda spjäll är nödvändiga utan att redigera själva projektet.

Ignore dampers extended flow analysis report

11. Markera försörjningsområden för centraler med pilsymboler

Electrical

Den nya Panel Border Arrow-funktionen låter dig markera centralförsörjningsområden i utskriftsvyer med pilsymboler. Pilsymbolerna kan indikera kanten på en enskild centrals försörjningsområde eller gränsen mellan två centralers försörjningsområden. Centrallnamn kan läggas till på pilsymbolerna – BC för den primära centralen, B2 för den sekundära centralen – och namnen kan senare uppdateras med Update Parameters-funktionen.

Mark distribution areas panel border arrows

12. Kollisionskontroll och analys av fritt avstånd baserat på objektstatus

Common

Det är nu möjligt att definiera om objekt ska inkluderas i kollisionskontroll och analys av fritt avstånd baserat på deras objektstatus (MC Object-statusparameter). Valet kan göras för varje objektstatusalternativ i MagiCAD-datasetet. Med objektstatusanvändning förbättras kvaliteten på både kollisionskontroller och analyser av fritt avstånd, eftersom de kan ta hänsyn till exempelvis olika projektstadier.

Ytterligare förbättringar av kollisionskontroller inkluderar möjligheten att köra kollisionskontroll i realtid i Revits vyer, plan regions och dependent views. Samt förbättrad identifiering av kollisioner för rör med fall.

Clash checking clearance analysis object status

13. Förbättringar av Provision for Builderswork Openings

Common

Provision for Builderswork Openings-verktyget inkluderar nu möjligheten att skapa undantag för automatisk håltagningssammanfogning vilket normalt görs bara utifrån avståndet mellan öppningarna. Det nya undantaget låter dig ställa in håltagningssammanslagning utifrån systemtyp. Till exempel kan undantagen användas för att förhindra att håltagningar för tappvattensystem slås samman med håltagningar för elsystem. Det finns också ett undantag som förhindrar att håltagningar slås samman om alla hål är cirkulära.

Dessutom finns det ett nytt alternativ som gör det möjligt att välja ett länkat objekt när man skapar manuella håltagningar. På så vis går det att läsa in relevant information som storlek och höjdnivå från det länkade objektet, vilket gör att det går enklare och snabbare att skapa manuella åtgärder.

Provision for Builderswork Openings MagiCAD