Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2018 för AutoCAD här

Missa inte våra kostnadsfria nyhetswebinar – Anmäl dig här

1.  Stöd för Autodesk Revit 2018

MagiCAD 2018 för Revit stöder nya Revit 2018 och den tidigare versionen 2017. Från och med den här versionen kommer MagiCAD-versionsnummer att följa samma struktur som Autodesk har på sina produkter (dvs. 2018).

 

2.  Sök och hämta produkter från MagiCloud

[Ventilation, rör, el]

Den nya versionen av MagiCAD har integreras med vårt webbaserade produktbibliotek MagiCloud och ger effektiva funktioner för att söka, visa och välja produkter. Användaren får tillgång till MagiClouds produktbibliotek direkt från MagiCAD och när du har valt en produkt kan den hämtas direkt till ett MagiCAD-projekt.

 

3.  Meddelanden om viktiga programuppdateringar

[Ventilation, rör, el]

MagiCAD 2018 informerar automatiskt användaren om viktiga programuppdateringar. Det gör det lättare än någonsin att hålla sin MagiCAD-version uppdaterad, vilket gör att man kan vara säker på att man alltid har tillgång till de senaste verktygen och funktionerna.

 

4.  Förbättrade ritfunktioner för kablar

[El]

Ritverktyget wire drawing tool har uppdaterats, vilket innebär att det går att definiera, aktivera/avaktivera grid and guide lines när man ritar på frihand. Det finns också nya ritningsalternativ, däribland Orthogonal Automatic Offset, som är en kombination av alternativen Orthogonal och Automatic Offset, där man kan rita en kabel med en förskjutning och välja vinkelns riktning. Det är nu möjligt att ange in en förskjuten standardvinkel, vilket automatiskt används av alternativen Automatic Offset och det nya Orthogonal Automatic Offset.

 

5.  Ny produktklass: Kombinationsboxar

[El]

Den nya produktklassen med kombinationsboxar inkluderar bland annat skyddsramar och uttagsstavar som fungerar som platshållare för faktiska elprodukter, t.ex. uttag och strömbrytare. Kombinationsboxen tillsammans med de elprodukter som är anslutna till den kan kombineras som en Revit-assembly. Assemblyn med flera produkter kan hanteras som ett enda objekt, men kablarna kan fortfarande anslutas till enskilda produkter inom sammansättningen.

Produkterna inkluderar nya delade parametrar som gör det möjligt för användaren att definiera om ett objekt ska anses vara en del av kombinationsboxen och/eller exkluderas från visningen av materiallistor och/eller IFC-visningar. Objekt kan döljas utifrån de parametrarna med hjälp av visningsfilter.

Verktyget Find & Replace stöder kombinationsboxar och sammansatta produkter (assemblys) vilket gör det möjligt att byta ut enskilda kombinationsboxar, uttag och strömbrytare med en sammansatt produkt eller byta en sammansatt produkt mot en annan sammansatt produkt.

 

6.  Hanteringsverktyg för kablar

[El]

Det nya verktyget Wire Type Management visar en lista över samtliga kablar inom ett projekt, vilket gör det möjligt att redigera egenskaperna för olika kablar i ett och samma fönster. Kablar kan sorteras utifrån varje kolumn och användaren kan redigera kabelns vikt, diameter/bredd, höjd, antal faser, antal nolledare och antal jordledare. Flera celler kan aktiveras samtidigt så att man kan mata in flera värden samtidigt.

 

7.  Sökning av kabeltyp i ritningsalternativ för kablar

[El]

Funktionen Wire Type Selection som man hittar i Wire Drawing Options har förbättrats med en effektiv sökfunktion. Användaren kan skriva en del av namnet på kabeltypen i sökfältet. Där visas sedan en lista över tillgängliga kabeltyper som filtrerats utifrån det som angivits i sökfältet. Med den nya sökningen går det mycket snabbare att hitta rätt kabeltyp eftersom endast kabeltyper som överensstämmer med sökningen visas.

 

8.  Nytt verktyg för horisontell korsning

[Ventilation, rör, el]

Det nya verktyget Horizontal crossing möjliggör snabba horisontella korsningar under samordningen. Välj längden på det raka segmentet och förskjutningspunkten för korsningen. Verktyget kommer då att automatiskt rita om designen baserat på de tidigare använda inställningarna.


 

9.  Förbättringar till verktyget Create User Symbol

[Allmänt]

Det förbättrade verktyget ”Create User Symbol” gör det möjligt att välja flera element och spara dem som en symbol. Användaren skapar elementen genom att exempelvis använda Detail Lines eller Filled Regions. Man kan lägga till symboler i olika symbolkategorier, däribland produktsymboler, schematiska symboler, symboler för kopplingsschema eller informationssymboler för kopplingsschema. Användaren kan även spara sina egna symboler i en användardefinierad mapp.

 

10.  Förbättring av verktyget Running Index

[Allmänt]

Verktyget Running Index har uppgraderats för ett jämnare arbetsflöde när index tilldelas. Nästa tillgängliga indexnummer visas nu i det övre vänstra hörnet när manuell placering används. En ny funktion, ”Show element”, har lagts till så att användaren kan kontrollera var ett specifikt index har placerats. Det är nu även enkelt att söka efter en grupp eller ett format genom att skriva en del av namnet i sökfältet och därefter filtrera ut en vald grupp eller ett valt format.

11.  Användarkonfigurerbara injusteringsmetoder

[Ventilation och rör, beräkningar]

Med de nya injusteringsberäkningarna kan man nu kontrollera inställningen av en ventil/spjäll inom ett reglerområde samt kontrollera hur systemet är injusterat. Det innebär att du även får en varning vid för öppna eller stängda ventiler eller spjäll. Arbetsområdet för en ventil eller ett spjäll kan begränsas vid fördefiniering av injusteringsgränser för tryckfall, för att säkerställa ventilen eller spjällets korrekta funktion i alla situationer. Användaren kan även definiera en strypgräns som en procentsats av arbetsområdet. Dessutom är det möjligt att välja metod för att hantera övertryck när systemet balanseras.

För att ytterligare förbättra injusteringsberäkningen har förändringar även gjorts för beräkning av samtidig användning av flera zonventiler, eller flera zonventiler i kombination med differenstrycksventiler. Utöver detta har även nya alternativ för ljudberäkning lagts till.

12.  Luftdon med flera anslutningar

[Ventilation, beräkning]

MagiCAD stöder nu installation, design och beräkningar med luftdon som har flera anslutningar. Användaren får ett ännu bredare urval av luftdon att använda i sina MagiCAD-projekt.

 

13.  Förbättringar av verktyget Provisions for Builders Work Openings

[Plugin, allmänt]

Med förbättringar av verktyget ”Provisions for Builders Work Openings” är det möjligt att skapa anpassade statusar för användarens underlag efter behov. På ett liknande sätt kan man lägga till anpassade egenskaper som kolumner till rapporten. När man dubbelklickar på ett hål zoomar hanteraren automatiskt in på det valda hålet i modellen. När man klickar på knappen ”Show” visas hålet tredimensionellt.

I den nya versionen kan användaren filtrera varje kolumn och nu stöder rapportfunktionerna även Excel-format. Det finns även nya parametrar som gör att de övre, mittersta och nedre nivåerna av hålet kan märkas.

 

14.  Beräkning av bärförmågan hos stöd- och upphängningssystem

[Supports & Hangers]
Tack vare den nya funktionen för beräkning av bärförmåga kan projektörerna verifiera att stöd- och upphängningssystemen är tillräckligt starka för att kunna bära hängande rör, rörledningar och kabelrännor. Den nya funktionen gör det möjligt att automatiskt konstruera beräkningsmodellen baserat på den faktiska modellen från Supports & Hangers, beräkna belastningen på hängande rör, rörledningar och kabelrännor, beräkna kraften på respektive element med den finita elementmetoden och visa datauppgifterna i 2D- eller 3D-diagram. Det går även att verifiera varje element i enlighet med relevanta föreskrifter, standarder eller användardefinierade regler. Beräkningsrapporten kan exporteras till Excel-format.

 

15.  Export av installationskoordinater från Supports & Hangers

[Supports & Hangers]
Det går att exportera skruvhålskoordinater från Supports & Hangers, vilket förenklar installationen på byggarbetsplatsen. I Supports & Hangers kan skruvpositioner beräknas och exporteras till en fil i CSV-format. Den exporterade filen kan t.ex. användas vid lägesinställning med Trimble-laser.

 

16.  Placera upphängningskomponenter i rad per automatik

[Supports & Hangers]
Möjligt att automatiskt placera upphängningar längs stäckningen av en kanal, ett rör eller en kabelstege vilket snabbar upp projekteringen avsevärt. Det går att automatiskt placera upphängningskomponenter längs hela el- och VVS-systemet. Komponenterna kan monteras över avdelade segment och anslutningar på samma förgrening.

 

17.  Stöd för arbetspaket

MagiCADs stöd för arbetspaket förenklar arbetsdelningen i ett arbetsflöde med många användare när centrala och lokala Revit-filer används. Om arbetsdelning och användning av arbetspaket har valts i projektet kommer denna förbättring att göra det möjligt för dig att välja korrekt arbetspaket för produkter samt kanaler, rör och kabelrännor.

 

 

18.  Förbättrad installation av luftdon och kammare

Automatiserad beräkning av kraglängden gör det snabbare att installera produkter på rätt höjdnivåer med hjälp av produktinstallationsverktyget, utan att behöva mäta produktdimensioner och beräkna nödvändig kraglängd manuellt.

När produkten installeras går det att låsa förskjutningsnivån för en del av produkten och sedan ange en annan förskjutningsnivå för en annan del av produkten. Den nödvändiga kraglängden beräknas sedan automatiskt utifrån produktdimensionerna och de fastställda nivåkraven. Denna funktion gäller endast produkter som har en kraglängdsparameter.


 

19. Kontextbaserad flik för dragningsverktyg

Den kontextbaserade fliken gör det snabbare för användaren att få åtkomst till relevanta anslutningsverktyg och minskar antalet klick i menynavigationen. När du har valt en enhet visar den kontextbaserade fliken automatisk de anslutningsverktyg som är relevanta för den valda enheten. Välj enhet så visas anslutningsverktyget på den kontextbaserade fliken. Klicka på knappen så startas kommandot.

 

20.  Förbättrad förskjutningskontroll

Med den nya justeringsinställningen är det enklare och flexiblare att definiera korrekt referenspunkt för förskjutningen, även i fall då förskjutningen måste justeras efter en motsvarande förskjutningspunkt eller en motstående förskjutningspunkt.

Med den uppgraderade förskjutningskontrollen för kanaler, rör, kabelrännor och ledningar kan användare välja om de vill justera startpunkten för en ny kanal till den övre delen på en referenskanal eller den nedre delen på en ny kanal till den övre delen på en befintlig kanal. Detta görs med hjälp av kryssrutan ”Justera” som inverterar urvalet beroende på justeringsmetoden.

 

 

21.    Utökad Skapa liknande objekt

Med det utökade kommandot Skapa liknande objekt kan användaren välja ett segment som ska kopieras, och då visas knappen Skapa liknande objekt på den kontextbaserade fliken. När användaren klickar på knappen skapas motsvarande segment med alla relevanta egenskaper och parametrar kopierade till det nya segmentet från det befintliga utan att ytterligare datainnehåll läggs till.

22. Förbättrad kalkylbladsexport

Den förbättrade kalkylbladsexporten gör det enklare att definiera exportintervallet genom att välja att exportera specifika projektnivåer eller hela projektet. Med väljaren för decimalavskiljare går det att ändra exportinställningarna efter användarens önskemål. Med alternativet ”Skriv inte över befintliga data” går det att förhindra att tidigare exporterade data skrivs över.


 

23.  Förbättrad kontroll av elsystem

Standardmallen för datapaket innehåller ofta ett stort antal systemdefinitioner för el-, telekommunikations- och datasystem. Med den nya kryssrutan ”Används” kan användare enkelt välja de system som bör användas i projektet och på så sätt begränsa antalet tillgängliga system i dialogrutan till de som är relevanta. Om kryssrutan för ett visst system inte har markerats är systemet inte tillgängligt som ett alternativ i andra dialogrutor, till exempel när en produkt tilldelas till ett specifikt system.  Det gör det möjligt för användaren att undvika onödigt långa urvalslistor.

 

24.  Förbättrad 3D-snittsruta

Det går att använda alla tidigare skapade 3D-sektionsvyer i projektet som mallar när nya vyer skapas. Den nya vyn skapas som en kopia, utan att ändringarna sparas i originalmallen.