Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2019 för AutoCAD här »

MagiCAD 2019 innehåller alla nya funktioner och förbättringar från tidigare MagiCAD-lanseringar. Se även några höjdpunkter bland funktionerna i de senaste lanseringarna MagiCAD 2018 UR-1, UR-2 och UR-3.

 

1. Stöd för Autodesk Revit 2019

MagiCAD 2019 är kompatibel med nya Revit 2019 samt de tidigare Revit-versionerna 2017–2018. MagiCAD 2019 ger dig tillgång till all den senaste MagiCAD-funktionaliteten oavsett vilka av de nämnda Revit-plattformarna du använder.

2. MagiCAD Clash Detection – Ett nytt verktyg för att upptäcka kollisioner live eller on-demand

[Common]
Det nya verktyget ”MagiCAD Clash Detection” gör koordinationen mellan olika konstruktionsdiscipliner enklare, snabbare och mer tillförlitlig. Du kan välja ett av två tillvägagångssätt för att upptäcka kollisioner. Upptäck i realtid medan du modellerar eller upptäck kollisioner on-demand.

”MagiCAD Clash Detection” upptäcker två typer av kollisioner, hårda kollisioner där elementen kolliderar fysiskt och mjuka kollisioner där kollisionen sker mellan frigångsområden som definierats för objekten. Färger som betecknar hårda respektive mjuka kollisioner kan definieras av användaren.

Verktyget för kollisionskontroller skapar en kollisionsrapport i BCF Manager. I BCF Manager kan du utföra koordination med MagiCADs redigeringsfunktioner, skapa och lägga till bilder för att illustrera problemzoner samt lägga till kommentarer till ämnena i kollisionsrapporten. Kollisionsrapporterna kan exporteras och importeras för enkel delning av rapporten, bifogade bilder och kommentarer med projektpartner.

Se video »

3. Summera effektbelastningar från utrymmen till elcentraler

[Electrical]
Det går nu att summera effektbelastningar från utrymmen till elcentraler, vilket ger exakt utvärdering av effektbehovet för respektive elcentral. Med Revits verktyg ”Electrical Loads” kan du definiera belysnings- och effektbelastningar för varje utrymme. Faser kan definieras till varje utrymme för att göra det enklare att uppnå balanserade belastningar.

Effektbehoven från utrymmena kan summeras till den länkade elcentralen och hela vägen till huvudcentralen. Den beräknade strömmen kan också räknas fram för respektive elcentral. Du kan summera effekten från enheter med extra låg spänning (ELV) till kretsar för enklare kontroll av effektbelastningen hos en enskild brandlarmsslinga eller liknande.

Se video »

4. Beräkna kabellängder baserat på modellen

[Electrical]
MagiCAD låter dig uppdatera och beräkna de uppskattade kabellängderna baserat på modellen samt inkludera kabellängder i materiallistor (BOM). MagiCAD räknar fram den ortogonala längden för kablarna som standard. Vid behov finns det också möjlighet att lägga till extra längd till den uppskattade totallängden med parametern ”Additional Length”.

När längderna har uppdaterats i utskriftsvyerna kan du till exempel räkna fram totallängderna för respektive kabeltyp i materiallistan.

5. Uppdatera data i kabelpaket effektivare

[Electrical]
Diametrar och bredder för kablar kan sammanfattas för att få fram den erforderliga bredden hos en kabelstege. Med verktyget ”Update Cable Packet” kan du uppdatera flera eller alla kabelpaket i ett projekt, vilket gör processen både smidigare och effektivare. Då kabelpaketen uppdateras summeras de totala diametrarna och bredderna hos kablarna automatiskt av en ny parameter.

6. Förbättrat gränssnitt för export och import med DIALux

[Electrical]
Det förbättrade gränssnittet gör att du kan välja identifierare för de utrymmen som exporteras till DIALux samt lagra de belysningsarmaturer som importerats från DIALux till datasetet i MagiCAD. Du kan välja spacenamn/nummer eller rumsnamn/nummer som identifierare för utrymmena, vilket gör det snabbare och enklare att hitta särskilda utrymmen efter export till DIALux.

Den förbättrade importfunktionen gör det möjligt att också spara de belysningsarmaturer som importerats från DIALux till datasetet som enkla box- eller cylinderformer där varje form innehåller korrekt ljusflöde samt RFA-namnet. RFA kan också döpas om i importdialogen.

När alla belysningsarmaturer har sparats till datasetet kan de återanvändas gång på gång inom samma projekt samt i andra projekt. Befintliga belysningsarmaturer hanteras utifrån sina produktkoder, både i det aktuella projektet och i datasetet, istället för RFA-namnen. Det innebär att det finns möjlighet att också mappa importerade belysningsarmaturer till befintliga produkter som endast finns i databasen vid tidpunkten för import.

7. Skapa anpassade tomrör i datasetet

[Electrical]
Det är nu möjligt att skapa användardefinierade tomrörsserier i datasetet och merga (slå ihop) serierna till andra projekt. För varje enskild tomrörsserie är det möjligt att definiera standardmått som du kan välja bland när du börjar rita tomrören.

Den minsta böjradien kan också definieras för respektive tomrörs dimension. De användardefinierade serierna definieras in i datasetet, vilket betyder att de även kan mergas till andra projekt. Funktionen ”Create Conduit Series” lägger till tomrören i projekten i RFA-format och gör det samtidigt möjligt för dig att definiera tomrörens standard-fitting (böj, skarv m.m.).

8. Utökat stöd för standarder vid beräkningar för tappvarmvatten

[Piping]
Den nya versionen kommer med flera förbättringar för beräkning av varmvattencirkulationsflöden och erbjuder stöd för beräkningar av tappvatten i enlighet med DIN 1988.

  • Det utökade stödet för standarder gäller följande: tyska DIN 1988-300, brittiska BS 8558 och CIPHE, franska DTU 60.11 samt italienska UNI 9182:2014
  • Det går att välja cirkulationsstandard oberoende av tappvattenstandarden i Settings-dialogen
  • Värden för termisk konduktivitet för olika rör- och isolertyper ingår i rapporten
  • Värden för termiska förluster för olika rörtyper ingår i rapporten
  • Franska DTU 60.11: I rapporten ges en varning om rörlängden från cirkulationspunkten till tappstället är längre än 8 meter
  • Det går att definiera omgivningstemperaturen i dialogen ”Sizing”

9. Anslut ventilationsdon till nätverket med rektangulära kanaler

[Ventilation]
Med verktyget ”Device Connection” kan du ansluta ventilationsdon till nätverket med rektangulära kanaler förutsatt att ventilationsdonet i fråga har rektangulära anslutningar. Verktyget ”Device Connection” ger dig alla inställningar som behövs för att upprätta kanalanslutningar efter dina preferenser.

Du kan välja anslutningstyp i form av T-stycke eller en stosanslutning. Från de olika alternativen kan du också välja horisontala och vertikala vinklar som passar den aktuella situationen.

Se video »

10. Installera och använd tillverkarspecifika fördelningslådor

[Ventilation]
Med MagiCAD kan du använda tillverkarspecificerade fördelningslådor vid ventilationsprojektering. När du installerar tillverkarspecifika fördelningslådor i ventilationssystemet tas lådorna med vid beräkningar, kollisionskontroller, materiallistor och andra MagiCAD-funktioner.

11. Beräkna korrekt längd för det slutgiltiga kanalsegmentet i materiallistorna

[Ventilation]
Funktionen ”Bills of Materials” (BOM) räknar automatiskt fram korrekt standardlängd inför beställning av det slutliga kanalsegmentet. Då kanalen delas in i kommersiellt tillgängliga segment av standardlängd blir det slutgiltiga segmentet hos kanalen inte av standardlängd.

Med den intelligenta, automatiska korrigeringsfunktionen aktiverad i MagiCADs materiallistor inkluderas den aktuella delen men med en längd som motsvarar nästa längre standardlängd samt en lös fläns. Det gör att den kan kapas och monteras på byggarbetsplatsen. Längsta möjliga standardlängd räknas automatiskt fram för resterande segment.

I exemplet nedan kan samtliga kanalsegment beställas i materiallistorna med den närmast längre standardlängden samt en lös fläns (som inkluderas automatiskt). Om du inte vill att Bills of Materials-funktionen automatiskt ska korrigera segmentlängderna kan inställningen inaktiveras.

12. Välj shared-parametrar för schemasymboler i datasetet

[Schematics]
Det är nu möjligt att konfigurera datainnehåll i scheman effektivare genom att välja valfria shared-parametrar för schemasymboler och taggar redan i datasetet. Med MagiCAD Schematics kan du använda samtliga tillgängliga MagiCAD-parametrar och dina egna shared-parametrar när du definierar parametrar för schemasymboler och taggar i datasetet.

När symbolen har installerats i projektet för första gången skapas en RFA som automatiskt inkluderar alla shared-parametrar som är valda utan att du behöva välja parametrarna var för sig när symbolen installeras. Du kan också definiera i datasetet om parametern är en instans eller typspecifik parameter och gruppera den i datasetet. Dessutom kan du ställa in standardparametrar för de taggar som definierats för en symbol och även definiera om den parameter som används för ett visst tagvärde ska vara en typparameter eller en instansparameter.

13. Projektera och beräkna sprinklersystem med flexibla rör

[Sprinkler]
MagiCAD Sprinkler Design stöder nu användning av flexibla rör när man skapar sprinkleranslutningar. Flexibla rör är enkla att installera på plats, vilket gör dem till en ofta använd lösning för anslutning av enskilda sprinkler till fasta rör.

De flexibla rören är kompatibla med MagiCADs beräkningar och rapporter för sprinklersystem. Rapporterna anger den faktiska längden och motsvarande ekvivalenta längden för de flexibla rören. Du kan också definiera och skapa nya flexibla rörserier med den senaste versionen av vårt produktmodelleringsprogram MagiCreate.

14. Definiera anpassade riskklasser för sprinklersystem

[Sprinkler]
Med MagiCAD kan du definiera anpassade riskklasser för sprinklersystem utöver användningen av tillgängliga riskklasser i enlighet med standarden CEA 4001. Nu går det även att definiera uppsättningar med flera riskklasser.

15. Provisions for Builders Work Openings för välvda väggar

[Common]
Verktyget ”Provisions for Builders Work Openings” stöder nu välvda väggar. När du kör verktyget på en arkitektmodell med välvda väggar definieras också håltagningsunderlag för de väggarna. Det gör det med utgångspunkt från parametrarna h1, h2 och h3 som finns definierade i avsnittet ”Options” i verktyget ”Provisions for Builders Work Openings”.

Lämpliga håltagningsunderlag kan definieras automatiskt till välvda väggar och andra typer av väggar. Byggnadsingenjören kan granska, kommentera och godkänna eller avvisa håltagningsunderlagen med tillägget ”Builders Work Openings Manager” för Revit.

16. Hantera all projektrelaterad data centralt i IFC-export

[IFC]
Med IFC Export i MagiCAD kan du hantera samtlig projektrelaterad data centralt och exportera vald projektdata till IFC-format. ”Property Set Manager” har nya uppsättningar av egenskaper för IFCSystem Type (inklusive elektriska kretsar), IFCSpace Type och IFCZone Type.

Det finns även två nya egenskaper, ”Number of Elements” och ”Static Pressure”. Båda egenskaperna kan inkluderas i den exporterade datan.