Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2019 UR-1 för Revit här »

MagiCAD 2019 för AutoCAD »

 

MagiCAD 2019 Update Release 1

1. Löpnummer endast på markerade ritningar

[Ventilation & Piping, Electrical]
Nu kan man använda löpnummer (Running Index) på valda ritningar, vilket höjer prestandan för Running Index-funktionen avsevärt. När funktionen endast kontrollerar de valda ritningarna och inte samtliga modeller som är kopplade till ett projekt, höjer det prestandan avsevärt. Den nya versionen innehåller även flera andra förbättringar som höjer prestandan. Som hjälp för att välja relevanta ritningar för Running Index-verktyget finns det en ny funktion för att lägga till användardefinierade etiketter till ritningarna. Genom att lägga till etiketter kan man nu bygga upp fördefinierade ritningssamlingar som kan användas när man väljer flera ritningar för Running Index-verktyget. Samma etiketter kan även användas med verktygen IFC-export och Report.

2. Projektera och beräkna sprinklersystem med flexibla rör

[Sprinkler]
MagiCAD Sprinkler Designer stödjer nu användning av flexibla rör för koppling av sprinklerhuvuden. Flexibla rör är enkla att installera på plats vilket gör dem till en ofta använd lösning för anslutning av enskilda sprinklers till styva rör. De flexibla rören är kompatibla med MagiCADs beräkningar och rapporter för sprinklersystem. Rapporterna anger faktisk längd och den ekvivalenta rörlängden för de flexibla rören. Man kan definiera de flexibla rörserierna i projektet och deras faktiska längd och den ekvivalenta rörlängden för varje segment separat.

3. Möjligt att utföra sammanlagringsberäkningar vid ventilationsprojektering

[Ventilation]
Med sammanlagringsfaktorer för ventilationssystem kan man uppskatta det faktiska flödet i praktiken när ventilationssystemet tas i drift. Det hjälper att optimera kostnader, energianvändning och kvaliteten på inomhusluften. Minska kanal- och fläktdimensioner för att minska kostnaden och öka energibesparingar samtidigt som ett bra inomhusklimat upprätthålls. När sammanlagringsfaktorn är inställd påverkar den kanaldimensioner vid dimensionering och tryckfall vid balansering. Man kan även ignorera de definierade faktorerna och när som helst gå tillbaka till ett icke-sammanlagrat flöde. Nya egenskaper för diversified flow och diversity factor har lagts till för att hålla koll på flödesdata.

4. Definiera funktionsområden separat för varje produkt

[Ventilation & Piping]
I MagiCAD är det nu möjligt att definiera funktionsområden för varje ventilations- och rörprodukt separat. Tidigare var det endast möjligt att definiera dem separat för varje produkttyp, t.ex. gruppventiler och injusteringsspjäll. Det gick att begränsa funktionsområdena i MagiCAD redan innan genom att ställa in minimi- och maximivärden för tryckfall och injusteringsgränser för olika injusteringsprodukter. Med den här nya funktionen kan man nu även ställa in dessa värden separat för varje produkt, så det är enkelt att definiera befogenheterna för varje injusteringsenhet mer exakt.

5. Definiera IFC-typ och underkategori för varje objekt vid IFC-export

[Ventilation & Piping, Electrical]
I den nya versionen kan man definiera IFC-typ och underkategori för varje enhet baserat på IFC-standarden. Det gör att objekt kan klassificeras mer exakt vid export från MagiCAD till IFC. Det är till exempel möjligt att definiera ett fläktobjekt som en centrifugalfläkt eller en axialfläkt. Mer exakt klassificering möjliggör även mer avancerade alternativ för tredjepartsprogramvaror vid inläsning och bearbetning av informationen som finns i IFC-modellen. Samma val för IFC-typ och underkategori är även tillgängliga när ett AutoCAD-objekt konverteras till ett MagiCAD-objekt.

6. Skapa rapporter på ett mer flexibelt sätt baserat på schemaritningar

[Schematics]
I den nya versionen finns många förbättringar för att skapa rapporter baserat på schemaritningar:

  • Möjlighet att summera alla numeriska värden i en spalt eller räkna antalet celler i en spalt som innehåller värden. Summan eller antalet visas i rapportens sidfot.
  • Sortera rapporter i flera nivåer baserat på användardefinierade spalter.
  • Mer avancerade inställningar för filtrering av objekt som ska tas med i rapporten. Filtreringen kan göras inte bara baserat på gruppering av symbolerna utan även på valfria egenskapsvärden.
  • Mängdberäkningsrapporter kan nu bifogas till ritningen direkt, eftersom den nya versionen möjliggör användning av egenskapen Count of similar som en del av rapportdefinitionen.

7. Lägg till textobjekt till enhetsgrupper i schemaritning

[Schematics]
I schemaritningar, när man skapar grupper som omfattar linjer och symboler för att representera t.ex. en värmeväxlare eller en kylslinga, kan man nu även inkludera MagiCAD-textobjekt som en del av gruppen. Det möjliggör ett flexiblare arbetsflöde när man använder grupper eller enhetsgrupper i schemaritningar och minskar även behovet av att lägga till textobjekt till schemaritningar manuellt.

8. Summera kabeldiametrar

[Electrical]

Kabeldiametrar kan summeras för att få fram den erforderliga bredden för kabelstegen. Resultaten kan textas på planritningen genom att använda den nya dimensionstextparametern Cable diameter sum. Den nya parametern returnerar även den totala diametern för samtliga kablar som ingår i kabelpaketet. När en ny kabel läggs till i kabelpaketet uppdateras taggtexten automatiskt med det korrekta värdet för den totala diametern. Kabeldiametrarna är även tillgängliga när man skapar mängdberäkningsrapporter och när man exporterar projektet till IFC-modellen.

9. Använd tomrörsdiameter och kabelstegebredd och -höjd för utrymmesreservering

[Electrical]
Maxgränserna för tomrörsdiameter och kabelstegebredd och -höjd har ökats avsevärt för att möjliggöra flexiblare användning vid utrymmesreservering. Maxgränsen är nu 10 meter, vilket bör räcka gott och väl för alla behov gällande utrymmesreservering.

10. Revideringsmarkeringar i schemaritningar

[Schematics]
Markera ändringar i schemaritningar med praktiska nya funktioner som innefattar revideringspilar och revideringsmoln. Varje revideringsmarkering innehåller ett anteckningsfält där en mer ingående beskrivning av ändringarna kan läggas till. Det gör att information om ändringar även kan listas i rapporter.

11. Bekräfta sprinklersystemets täckningsyta

[Sprinkler]
MagiCAD Sprinkler Designer gör det enkelt att bekräfta att sprinklersystemets täckningsyta är tillräcklig i de valda rumsutrymmena. Man kan välja formen på den sprinklerspecifika täckningsytan i projektet och därefter kontrollera systemets täckningsyta med möjlighet att visa eller dölja sprinklertäckningsytan på planritningen. Det kan göras med funktionen V&P Viewport Preferences. Ytan beräknas utifrån den täckningsytan som är definierade för sprinklern.

12. Utnyttja den förbättrade funktionen Change Properties

[Ventilation & Piping, Electrical]
Utökad funktionalitet hos Change Properties för att justera höjdnivåerna för flera VVS-enheter samtidigt, justera böjtyperna på kabeldragningar och även revisionsnamngivningen.

  • Vid ventilations- och rörprojektering gör förbättringarna det möjligt att ändra höjdnivåerna för flera enheter med ett enda kommando, även i situationer där enheterna redan är anslutna till nätverket.
  • Vid elprojektering kan böj- och grentyper hos modellerade kabelstegar, armaturskenor och LED-stipes nu ändras med Change Properties. I de flesta fall även utan att behöva ändra standardförgreningstypen för kanalisationstypen i projektinställningarna.
  • Revisionsnamn kan nu ändras i efterhand med Change Properties. Filtret Property i Change Properties inkluderar nu även Revision name, vilket gör det möjligt att ersätta endast specifika revisionsnamn i en ritning.

13. Beräkna tiden det tar att uppnå drifttemperaturen för varmvatten enligt svensk standard

[Piping]
Det går nu att välja svensk beräkningsstandard för tappvattensystem i projektinställningarna. Beräkningsstandarden för tappvatten används för att beräkna tiden det tar att uppnå drifttemperaturen för varmvatten i enlighet med svensk standard.

14. Välj huruvida komponenter som installeras på isolerade kanaler eller rör ska ärva isoleringen

[Ventilation & Piping]
Vid installation av komponenter på isolerade kanaler eller rör kan man välja huruvida isoleringen ska ärvas av de installerade komponenterna. När t.ex. ett injusteringsspjäll installeras på en isolerad kanal kan man välja huruvida spjället ska vara isolerat som standard eller ej. Det minimerar behovet av ändringar efteråt, eftersom man nu kan välja logiken baserat på dina egna behov och önskemål.

15. Exportera anslutningsnodstyp ”None” som ett reservationsobjekt till IFC

[Ventilation & Piping]
I MagiCAD går det att sätta en anslutningsnod till ”None” för att simulera ett objekt som ännu inte har valts vid dimensionering av nätverket. Det här reservationsobjektet kan nu exporteras till IFC-modellen som en synlig del av nätverket och visar att rör- eller kanalinstallationen inte är ofullständig. När objektet exporterats går det att läsa informationen som finns lagrad i objektet t.ex. flödes- eller tryckfallsdata med IFC-viewer.

16. Kontrollera att värmeförlust- och kyleffektsinformationen är korrekt

[Room]
MagiCAD now offers improved tools for analysing the correctness of heat loss and cooling power information. You can check the values per square meter which will enable you to verify that the calculations are correct. It is easy to display the values in the drawing with the Show Objects function. Moreover, it is now possible to mark also the spaces where the heat loss or cooling power values are under or over the defined limit values using hatch marks. This makes finding the problematic spaces quick and easy.