Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2019 UR-1 för AutoCAD här »

MagiCAD 2019 för Revit »

 

MagiCAD 2019 Update Release 1

1. Utför elberäkningar med Revit-teknik

[Electrical]
Nu kan man utföra integrerade elberäkningar med Revit-teknik, med dubbelriktat dataflöde mellan beräkningarna och Revit-projektet. Beräkningsmotorn Schneider Electric Ecodial möjliggör en rad olika elberäkningar så som t.ex. kabeldimensionering, spänningsfall och kortslutningar samt användandet av säkringar direkt via Revit-projektet. MagiCAD samlar automatiskt in all relevant data från Revit-projektet, vilket innebär att man bara behöver använda ett enda gränssnitt för att mata in eller redigera data. Samtlig beräkningsdata kan nås från dialogrutan Electrical Calculations i MagiCAD, där man kan redigera data och uppdatera resultaten till Revit-parametrarna snabbt och smidigt. Det går även att exportera projektet till programvaran Schneider Electric Ecodial för ytterligare finjusteringar.

2. Utilise space-bounded operation areas in electrical design

[Electrical]
MagiCAD möjliggör nu flexiblare hantering av arbetsytan vid elprojektering. Arbetsytan är nu korrekt begränsade av rumsbegränsningar i modellen. Tidigare var enhetens typspecifika arbetsyta inom en familj inte begränsat av rumsbegränsningar och användes endast som ett riktmärke när enheten placerades i modellen. Efter placeringen stängdes arbetsytan av automatiskt för att förhindra att det störde kabelritning och objektval. Nu kan man använda en ny kryssruta i produktinstallationsdialogen för att välja huruvida den utrymmesbegränsade arbetsytan ska visas efter att enheten har placerats i modellen. Det är även enkelt att visa och dölja arbetsytan i modellvyn vid behov. Man kan även använda de gamla icke-begränsade arbetsytorna som inte begränsas av rumsgränserna. De kan enkelt slås på och visas när det behövs.

3. Förbättrad datahantering med kombinationsboxar

[Electrical]
Nu kan man uppdatera kretsidentifierare och objektidentifierare från objekt som ingår i Revit-assemblies till de faktiska sammansättningarna som används som kombinationsboxar. Det gör att man kan tagga identifierare även i vyer där de interna komponenterna inte är synliga. Dessa är separata parametrar för alla olika anslutningstyper, vilket gör det möjligt att t.ex. endast tagga identifierarna för objekt som innehåller en dataanslutning eller identifierarna för objekt som innehåller en kommunikationsanslutning från sammansättningen.

4. Skapa kollisionsrapporter i flera olika format

[Common]
Vid kollisionskontroller med hjälp av BCF-Manager kan man nu exportera valda eller samtliga kollisioner i flera olika format. Förutom att exportera rapporten till BIM Collaboration Format (BcfZip) kan man även exportera till PDF, Excel eller utskrifter. Man väljer bara exportformatet och huruvida man vill ha en Quick Report eller en Full Report. De här nya rapportformaten gör kommunikationen och samordningen mellan projektpartners mycket flexiblare.

5. Definiera underlag för Builders Work Openings med nya avancerade funktioner

[Common]
Utöver att använda fasta offsettvärden kan man nu definiera segmentspecifika dimensionsintervall för att representera utrymmet som krävs kring ett specifikt kanal-, rör-, kabelstege-, tomrör- och brandspjällssegment i verktyget Provisions for Builders Work Openings. När man använder de nya dimensionsintervallen kommer offsetvärdet att variera från segment till segment beroende på segmentstyp och storlek. Olika offset kan användas för t.ex. ovansidan och sidorna av rektangulära segment. Exempelvis krävs alltid extra utrymme ovanför ett jalusispjäll, vilket gör den här funktionen extra praktisk för brandspjäll.

Man kan även välja ett objekt i en länkad modell, ett nytt alternativ som gör det möjligt att begränsa det valda området och fortfarande använda länkade modeller. Genom att välja objekt i en länkad modell möjliggörs ett mer centraliserat arbetsflöde, eftersom man kan använda en separat Revit-fil för underlagen, med alla andra konstruktionsdiscipliner länkade till den centraliserade filen. När underlagen skapas på det här sättet kan alla discipliner omfattas i en enda fil. Med det nya alternativet Select Options kan man välja och inkludera enbart de relevanta områdena i den länkade modellen, vilket är mycket praktiskt när man använder flera länkade modeller.

6. Välj gemensamma parametrar för enheterna i datasetet

[Common]
Det är nu möjligt att konfigurera datainnehållet i projekt effektivare genom att välja önskade ”shared parameter” för enheterna i datasetet. När enheten installeras i projektet för första gången skapas en RFA som automatiskt inkluderar samtliga valda ”shared parameter” utan att man behöver välja en parameter i taget vid installation av enheten. I datasetet kan man även definiera om parametern är en instance- eller typ- parameter och gruppera den i datasetet därefter.

7. Definiera IFC-typ och underkategori för varje objekt vid IFC-export

[Ventilation & Piping, Electrical]
I den nya versionen kan man definiera IFC-typ och underkategori för varje enhet baserat på IFC-standarden. Det gör att objekt kan klassificeras mer exakt vid export från MagiCAD till IFC. Det är till exempel möjligt att definiera ett fläktobjekt som en centrifugalfläkt eller en axialfläkt. Mer exakt klassificering möjliggör även mer avancerade alternativ för tredjepartsprogramvaror vid inläsning och bearbetning av informationen som finns i IFC-modellen.

8. Definiera funktionsområden separat för varje produkt

[Ventilation & Piping]
I MagiCAD är det nu möjligt att definiera funktionsområden för varje ventilations- och rörprodukt separat. Tidigare var det bara möjligt att definiera dem separat för varje produkttyp t.ex. gruppventiler och injusteringsspjäll. Det gick att begränsa funktionsområdena i MagiCAD redan innan genom att ställa in minimi- och maximivärden för tryckfall och injusteringsgränser för olika injusteringsprodukter. Med den här senaste funktionen kan man nu även ställa in de värdena separat för varje produkt, så det är enkelt att definiera befogenheterna för varje injusteringsenhet mer exakt.

9. Möjligt att utföra sammanlagringsberäkningar vid ventilationsprojektering

[Ventilation]
Med sammanlagringsfaktorer för ventilationssystem kan man uppskatta det faktiska flödet i praktiken när ventilationssystemet tas i drift. Det hjälper att optimera kostnader, energianvändning och kvaliteten på inomhusluften. Minska kanal- och fläktdimensioner för att minska kostnaden och öka energibesparingar samtidigt som ett bra inomhusklimat upprätthålls. När sammanlagringsfaktorn är inställd påverkar den kanaldimensioner vid dimensionering och tryckfall vid balansering. Man kan även ignorera de definierade faktorerna och när som helst gå tillbaka till ett icke-sammanlagrat flöde. Nya parametrar för MC Diversified Flow, MC Diversity Factor och MC Ventilation Velocity har lagts till för att hålla koll på flödesdata.

10. Upptäck och åtgärda frånkopplingar effektivare vid dimensionering

[Ventilation]
I MagiCAD erbjuds nu ett effektivt verktyg för att upptäcka och åtgärda problemställen i ventilationssystem som kan uppstå vid dimensionering. Vid dimensionering av ett kanalnätverk kan det vara mödosamt att hitta och åtgärda de specifika platser där nätverket behöver justeras för att passa de nya beräknade dimensionerna. Revit-plattformen tillåter inte att frånkopplingar orsakar ett avbrott i kanalsystemet, vilket innebär att de inte markeras på något vis i standardversionen av Revit. I MagiCAD erbjuds nu en egen felhanteringsfunktion som låter en välja huruvida frånkopplingar ska tillåtas eller ej. Om frånkopplingar tillåts skapar MagiCAD automatiskt en BCF-rapport som låter en snabbt zooma in på problemställena och åtgärda dem.

11. Bestäm huruvida symboler som lagts in i schemaritningar ärver värden från linjer

[Schematics]
När man lägger in en symbol på en befintlig linje i en schemaritning kontrollerar symbolinstallationsverktyget i MagiCAD nu automatiskt de matchande parametrarna mellan linjen och symbolen. Sedan kan man välja huruvida symbolen ska ärva parametervärdena från linjen. På så vis kan informationen som har definierats för linjerna läggas till automatiskt i symbolerna i stället för att man ska behöva definiera samma data en gång till. Det förenklar processen genom att onödig upprepning tas bort och samtidigt minskar risken för mänskliga fel i processen.