Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2019 UR-2 för Revit här »

MagiCAD 2019 UR-1 för AutoCAD »

MagiCAD 2019 för AutoCAD »

MagiCAD 2019 Update Release 2

1. Använd produktvariabler för att lägga till produktinformation till generiska delar i kanal-, rör- och isolerings-serier.

[Ventilation, Piping]
Nu kan man lägga till produktinformation till generiska delar i kanal-, rör-, isolerings- och absorberingsmaterials-serier med funktionen Product Variables. Produktvariabler var tidigare endast tillgängliga tillsammans med tillverkarspecifika kanalserier.

Med produktvariabler kan användaren inkludera ytterligare information på produkter, till exempel detaljer om tillverkaren och data för att beräkna kostnader. Produktvariabler gör att det går ännu lättare att skapa rapporter och hantera produkter, även när generiska delar används.

2. Organiseringsverktyg för 3D-objekt

[Electrical]
Inom elprojektering används ofta 2D-ritningar, utifrån vilka 3D-modeller skapas för att uppfylla moderna krav. Att justera 3D-objekt för el till sina korrekta placeringar enligt en 2D-ritning kräver mycket manuellt arbete, eftersom varje objekt måste flyttas och placeras individuellt.

Med den nya funktionen 3D Model Organiser kan man välja flera 3D-element, till exempel uttag som ska installeras i en fönsterbänkskanal. Man kan även flytta och justera dem som en grupp till önskad plats samtidigt som deras rätta höjdnivå bevaras.

3. Mallar för rumstyp i MagiCAD Room

[Room]
Olika rumsegenskaper, till exempel tilluftsflöde och tilluftstemperatur, behövdes definieras manuellt i tidigare versioner av MagiCAD. Samma värden kunde användas när liknande rum lades till, men om användare lade till olika typer av rum behövde värdena redigeras manuellt.

Nu går det att skapa mallar för olika rumstyper, som sedan enkelt kan väljas när rum ska definieras. Att använda rumstyper gör också att det går lättare att jämföra olika lösningar bara genom att justera mallens värden, eftersom ändringarna då appliceras på alla rum av samma typ. När Room-projektet ansluts till antingen ett Ventilation, Piping- eller Electrical-projekt är rumstypen även tillgänglig som en enhetsegenskap.

4. Exportera listor över rum och zoner med egenskaper till Excel

[Room]
Nu går det att exportera listor över rum och zoner tillsammans med deras egenskaper direkt till Excel. Tidigare var rums- och zondata endast tillgängliga i MagiCAD Room-projektet. Genom att exportera listor över rum och zoner till Excel kan användare nu arbeta med och analysera informationen som helhet. Till exempel går det att lägga ihop individuella rums värmeförlustvärden för att få ett övergripande mått på värmeförlusten i större avdelningar eller på en hel våning i en byggnad.

5. Textfunktionen Find and Replace innefattar notes-fältet i Provision for Buildersworks Openings

[Ventilation, Piping, Electrical]
I stället för att individuellt redigera text i notes-fältet för varje Provision for Builderswork Openings-instans är det nu möjligt att göra samma ändring i notes-fältet för alla instanser. Det här ger stora tidsbesparingar vid uppdatering av projektanteckningar och tar bort repetitivt arbete.

6. Lägg till information och kommenterar i ritningar för Provision for Buildersworks Openings-objekt

[Ventilation, Piping, Electrical]
Under kommunikationen mellan entreprenören och projektören förs information angående godkännande av underlag och feedback om nödvändiga ändringar tillbaka till ritningarna och in i underlagsobjekten med Tekla Structures-programvara.

Den här informationen var tidigare endast tillgänglig i underlagsuppgifterna och i separata rapporter. Det är nu möjligt att texta den här informationen på enskilda Provision for Buildersworks Openings-objekt i ritningen, vilket gör att det går snabbare och enklare att få en allmän överblick och upptäcka problem.

Utöver kommentarer och feedback går det även att inkludera Provision for Buildersworks Openings-objektets form, lagervariabelvärde {PFV} och IFC GUID i dimension texts. Den här informationen kan även visas tillfälligt med hjälp av funktionen Part Property Line.

7. Beräkningar av försörjningsområde för elcentraler

[Electrical]
När en Switchboard Area definieras kan användare nu lägga till dess ytstorlek till en områdessammanfattning för elcentralen. Med hjälp av denna summering av ytan kan projektörer enkelt kontrollera att försörjningsområdena för elcentraler inte är för stora.

Summeringen görs automatiskt när ritningarna är öppna, eller så kan de uppdateras manuellt med funktionen Update Drawing Data. En Switchboard Area kan också uteslutas från beräkningen genom att inte markera alternativet Add to supply area.

8. Synkronisera systemfärger mellan Ventilation & Piping- och Schematic-projekt

[Ventilation, Piping, Schematics]
I tidigare versioner av MagiCAD behövde användaren manuellt välja och redigera färger i sina Schematic-ritningar för att kunna matcha dem med de färger som använts i ett anslutet Ventilation & Piping-projekt. Ändringar i färgschemat behövdes göras separat i både Ventilation & Piping- och Schematic-projektet.

Det går nu att använda systemfärgerna från ett Ventilation & Piping-projekt i ett Schematic-projekt genom att välja det nya färgalternativet By System. Eventuella ändringar som görs i färginställningarna för ett Ventilation & Piping-projekt uppdateras automatiskt till respektive element i ett anslutet Schematic-projekt.

9. Mappa egenskapsdata från ett Schematic-projekt till ett Ventilation & Piping-projekt

[Ventilation, Piping, Schematics]
Med mappning av egenskapsdata mellan Schematic- och Ventilation & Piping-projekt går det lättare att arbeta med och uppdatera projekt där båda modulerna används. Följande egenskapsdata kan nu mappas från Schematic-projekt till Ventilation & Piping-projekt:

  • Kyleffekt för klimatbafflar
  • Värmeeffekt för klimatbafflar
  • Värmeeffekt för radiatorer
  • Nödvändigt flöde för till exempel ventilationsdon

Tidigare kunde dessa egenskapsdata endast mappas från Ventilation & Piping-projekt till Schematic-projekt, men inte omvänt.

10. Hantering av flera grupper samtidigt i enlinjescheman för elcentraler

[Electrical]
Det går nu lättare än någonsin att hantera grupper i enlinjescheman eftersom man kan flytta, kopiera eller ta bort flera grupper i följd samtidigt. Att hantera flera grupper gör att det går lättare att flytta stora gruppstrukturer av utrymmesskäl och det ger även värdefulla tidsbesparingar under förberedelsestadiet, då användare helt enkelt kan kopiera ett stort antal grupper i sina ursprungliga schemaritningar.

11. Definiera innerböjradien för t- och x-förgreningar för kanalisations

[Electrical]
Kraven på att modellera elementen i kanalisation har ökat tillsammans med användandet av BIM-metodik. Det är nu möjligt att definiera innerböjradien för t- och x-förgreningar, så att de kan modelleras enligt tillverkarens specifikationer. Man kan definiera standardinställningar för innerböjradien i ett projekt. Varje förgreningsdel kan sedan modifieras med funktionen Change Properties.

12. Ritningsrapporter uppdateras automatiskt när man sparar

[Schematics]
Nu är det möjligt att ställa in att alla rapporter i en ritning ska uppdateras automatiskt när ritningen sparas tack vare nya Update reports when saving-funktionen. Man behöver inte längre manuellt välja vad som ska uppdateras och man riskerar inte längre att glömma bort att uppdatera rapporterna när man sparar.