Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2019 UR-2 för AutoCAD här »

MagiCAD 2019 UR-1 för Revit »

MagiCAD 2019 för Revit »

MagiCAD 2019 Update Release 2

1. Integration med verktyg för värme- och kylbehovsberäkningar

[Common]
MagiCAD möjliggör nu integration med externa verktyg för att beräkna kraven på värme- och kylbehov. Den senaste versionen av MagiCAD innehåller ett nytt verktyg som låter dig skapa en exporterad fil av Revit-modellen, inklusive utrymmen och byggnads element. Efter det att värme- och kylbehovsberäkningar har utförts i en extern applikation låter MagiCADs integrerade funktioner dig importera beräkningsresultaten tillbaka till Revit och applicera dem på spaceparametrar. Informationsutbytet sker i standardiserade IFC-filformat.

Integrationen mellan MagiCAD och de externa verktygen kommer att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan el-, VVS-projektörer och energisimuleringsexperter. Att importera beräkningsresultaten till Revits spaceparametrar gör även att informationen blir lättillgänglig under projektets efterföljande steg.

MagiCAD Group har utvecklat funktionerna för integration tillsammans med EQUA Simulation AB. I projekt där simuleringsverktyget för byggprestanda IDA ICE används innehåller MagiCAD också ett verktyg som startar IDA ICE Viewer vilket ger tillgång till mer detaljerade beräkningsresultat.

2. Uppdatera befintliga 2D-symboler och tilldela 2D-symboler till Revit-familjer från tredje part.

[Common]
Nu kan man byta ut 2D-symbolen för en produkt som redan används i ett projekt. Öppna bara datasetet och välj en ny symbol för den installerade produkten. Klicka sedan på knappen Update to project. Man kan även tilldela 2D-symboler till Revit-familjer från tredje part.

De nya funktionerna gör symbolhanteringen mer flexibel. Projektörer måste inte hålla fast vid det ursprungliga symbolurvalet utan kan uppdatera sina val under projektets gång. Produkter från tredje part har integrerats bättre med Revit-projekten, vilket utökar projektörernas materialutbud.

3. Möjlighet att skapa underlag för produkter i verktyget Provisions for Builders Work Openings.

[Common]
Det går nu att definiera och tilldela extra storlek på håltagning runt produkter med den nya inställningen Product offsets. Product offset gör skapandet av håltagningsunderlag i modellen snabbt, pålitligt och säkerställer att potentiella öppningar tas med i beräkningen i ett tidigt skede, vilket utesluter risken för dubbelarbete för projektören.

Product offset ä tillgängligt för följande produkttyper: sanitetsenheter, takavvattningsenheter, brandposter, radiatorer, gaskomponenter, gasenheter, kombinationsboxar, elcentraler, kopplingsdosor, belysningsarmaturer, main units och subunits.

4. Nytt 3D Routing Tool

[Ventilation, Piping, Electrical]
Det nya 3D-ritverktyget, Routing Tool gör att det går lättare och fortare att skapa 3D-modeller. Verktyget har ett flertal snabba, användbara och effektiva funktioner för ritande i en 3D-vy. Man kan använda både lokala och globala koordinatsystem och enkelt definiera el- och VVS-elements placering, riktning och längd.

Ett stort antal genvägar och visuella verktyg kommer också att bidra till ökad produktivitet när man modellerar i 3D. Fastän 3D-ritverktyget främst används för modellering i en 3D-vy går det även att använda i en 2D-vy.

5. Fler installationsalternativ för el- och VVS-komponenter

[Ventilation, Electrical]
Det går nu att installera belysningsarmaturer, ventilationsdon och andra el- och VVS-komponenter utefter undertaksmönstret. Man kan placera komponenter antingen individuellt eller via array. Komponenterna centreras automatiskt i undertaksplattan, oavsett takets form och orientering. Nu kan man efter att man placerat ventilationsdon även rotera dem 90⁰ vertikalt om man behöver redigera installationsplan.

6. Automatisk dimensionering och automatiska beräkningar för kanal- och rörsegment med avstick

[Calculations, Ventilation, Piping]

I tidigare versioner av MagiCAD gick det inte att ändra storleken på huvudkanalen eller huvudröret vid avstick eftersom kanalen eller röret hanterades som ett enda objekt. Ett nytt dimensioneringsalternativ i MagiCAD gör det nu möjligt att dela av en kanal när storleken behöver ändras vid ett avstick.

Funktionen beräknar och använder sedan optimal storlek på avstickets båda sidor. Om samma kanal- eller rörstorlek är bra på båda sidor av ett avstick kommer funktionen att ta bort delningen och förena de två elementen. Det tar bort det tidsödande arbetet med att utföra beräkningar samt lägga till och ändra delningar manuellt.

7. Nya beräkningsalternativ för ventilations- och rörprojekt

[Calculations, Ventilation, Piping]
Det har tillkommit många tidsbesparande förbättringar i MagiCADs beräkningsfunktioner. För ventilationsprojekt har MagiCADs beräkningar nu stöd för böjar med ledskenor (om sådana har definierats i produktdatan) och räknar även invändig isolering i kanaler.

Beräkning av ljudnivåer för ventilationsdon innefattar även de utökade alternativen av ljudnivåfilter: Inget filter, C-filter och NR-filter. Tidigare fanns endast A-filtret tillgängligt. Man kan också välja om man vill använda 4 dB (10 sab) rumsdämpning för ventilationsdonen.

För rörprojekt finns nu möjlighet att använda tillverkarspecifika Zeta-värden (tryckfalls koefficienter) för rördelar.

8. Nya alternativ för beräkning av tryckfall

[Calculations, Ventilation]
Beräkning av tryckfall används tidigt i projekteringen vid uppskattning av ett nätverks tryckfall. Det finns tre alternativ för beräkning av tryckfall:

  • Beräkna tryckfall med MagiCAD-data, använder sig av information från nätverkets installerade produkter. Det alternativet kommer närmast balansering.
  • Använda tryckfall definierade i datasetet, är ett alternativ som låter användaren åsidosätta tryckfallen från MagiCADs databas och använda de angivna tryckfallet.
  • Använda tryckfall definierade i projektinställningar, beräknar enbart tryckfallet i kanaler och förgreningar och lägger sedan till de definierade tryckfallen från projektinställningarna.

9. Förhandsgranska ditt arbete i realtid och spara tid med nya alternativ för röranslutningar

[Piping]
I verktyget Pipe Connection ger nu en förhandsgranskning av den röranslutning som skapas. Att se den uppdaterade anslutningen under arbetets gång minskar behovet av att prova olika typer av anslutningar och gör anslutningsfunktionen mer effektiv.

Rörledningskonstruktionen har även den blivit snabbare och enklare och har flera nya alternativ. Nu kan man definiera vilken rörserie och isolering man vill använda för en röranslutning. Fastän huvudrörsinställningarna används som standard vid röranslutning går det nu att välja en annan rörserie vid behov. Man kan också definiera röranslutningens höjdnivå efter redan installerade rör. Verktyget Pipe Connection som tidigare var tillgängligt för radiatorer finns nu för klimatbafflar, blandare, fan coils och andra rörenheter.

10. Använd flexibla rör för sprinkleranslutningar

[Sprinkler]
Med MagiCAD kan man nu välja flexibla rör med fast längd för den sista delen av ett sprinklerrör. Fastän de föregående delarna av ett sprinklerförgreningsrör alltid består av huvudrörets rörserie, så används ofta flexibla rör för den sista delen eftersom dessa är mer anpassningsbara under installationen.

11. Enklare val av kabeltyp och förbättrad användbarhet för elberäkningar

[Electrical]
Nu är det mycket lättare att ändra grupper enligt resultatet från elberäkningarna. När en beräkning har genomförts kan man välja en kabeltyp för varje grupp direkt i beräkningsdialogen. Det innebär att man inte längre först måste stänga dialogen och därefter manuellt hitta och ändra gruppen och ledningstyper enligt de beräknade värdena. Dessutom informerar beräkningsmodulen dig om ett värde saknas. Med hjälp av funktionen Show kan man enkelt hitta parametrar som saknar värden.

Namngivning av parametrar i beräkningsdialogen har också blivit mer logisk, onödiga discrimination varningar har tagits bort och Revits referensvärden i kretsar sammanfaller nu med MagiCADs referensvärden när de senare uppdateras utifrån beräkningsresultat.

12. Bättre markering av nivåskillnader i kanalisationssystem för kablar.

[Electrical]
Nu kan man lägga till pilsymboler i utskriftsvyer för att markera nivåskillnader i ett kanalisationssystem. Pilarna kan genereras och regenereras för vertikalt sluttande kanalisationssegment i den aktiva utskriftsvyn. Man kan enkelt välja om pilarna ska vara synliga eller inte.

13. Förbättrad hantering av grupper

[Electrical]
Nu kan man ta bort eller återställa grupper i enlinjescheman-dokument för elcentraler i funktionen Manage Circuits. När man tar bort en grupp kommer även all gruppdata, schemasymbolen samt gruppens länk till projektmodellen att tas bort. När man återställer en grupp kommer gruppdata att tas bort, med undantag för schemasymbolen och skyddsenhetsdata. Länkade kretsar kan inte återställas.

Dessutom har ett nytt MC-kabelnummer lagts till för grupper och ledningar. Man kan uppdatera matningskablarnas gruppvärden med funktionen Update Wire Data. När det gäller andra kablar kan värdena genereras med funktionerna Merge Parameters eller Spreadsheet Export/Import. Parametern har stöd i enlinjescheman för elcentraler med en ”AN”-etikett.

14. Val av symboltyp för konverterade 2D-symboler

[Electrical]
Nu kan man konvertera 2D-symbolen för en produkt till en generic model (alternativet Fixed size) eller en generic annotation (alternativet Size by scale) om symbolen inte har en färdig Revit-familj tillgänglig. Det gäller symboldatabaser som har konverterats från MagiCAD för AutoCAD, samt för några standarddatabaser.