Sök

Nyheter från MagiCAD Piping för AutoCAD 2021

06.10.2020

MagiCAD Group

Funktioner
MagiCAD for AutoCAD
Nya versioner e uppdateringar

I MagiCAD 2021 har det kommit flera nyheter för MagiCAD Piping för AutoCAD. Vi har samlat alla här för att du enkelt ska kunna uppdatera dig. Du kan även läsa kort om varje funktion längre ner.

 • Justera höjden på avloppsrör
 • Genomför dimensioneringsberäkningar utifrån maxflöde
 • Nya installationskoder i Ventilation, Piping och Electrical
 • Mer flexibel filtrering av objektvalsegenskaper
 • Förbättrad funktionalitet för 3-vägsventiler
 • Redigera längden på integrerade rörförminskningar
 • Split Segments-funktion
 • Skapa korsningar för flera rör, kanaler eller kabelstegar samtidigt
 • Producera automatiserade mängdberäkningar med en ny Batch Report-funktionalitet
 • Standardvärden för dimensionering och installation av radiatorer
 • Stöd för tryckstegringspumpar i tappvattenvattensystem
 • Förbättrad beräkning av vattenvolymen i system
 • Ange storlek på zonventiler för en rörserie
 • Noggrannare tryckfallsberäkningar för rördelar med stöd för rördimensioneringsstandarden DIN 1988:300 friktionsfaktorer
 • Symbolen och rörkomponentsobjektet kan roteras separat
 • Ange placeringshöjd för radiator på planritningar
 • Object ID och Running index har lagts till som egenskaper för håltagningar

 

Justera höjden på avloppsrör

Nu kan användaren enkelt justera höjden på avloppsrör. Välj bara ett rör i systemet och redigera dess höjdnivå. Höjden eller längden på anslutna rör kommer automatiskt att justeras för att stämma överens med förändringen. Tidigare behövde användaren rita om delar av systemet för att ändra rörhöjder i avloppssystem. Nu går det att förhandsgranska förändringarna innan de godkänns, vilket gör det enklare att testa olika alternativ.

 

Genomför dimensioneringsberäkningar utifrån maxflöde

Du kan nu genomföra dimensioneringsberäkningar utifrån maxflöde för alla system förutom sprinklernätverk. Flöde har lagts till bland tillgängliga kriterier för dimensioneringsberäkning, utöver tryckfall och hastighet. Kolumnerna för flöde och hastighet i MagiCAD är sammankopplade och om ett värde ändras justeras det andra i enlighet med det.
Efterfrågan på dimensioneringsberäkning utifrån flöde växer eftersom många tillverkare har börjat ange maxflöde för sina produkter. Flödet är också den dominanta faktorn i vissa ventilationsstandarder istället för tryckfall eller hastighet.

 

Nya installationskoder i Ventilation, Piping och Electrical

Installationskoder kan nu anges för alla enheter och segment i MagiCAD Ventilation, Piping och Electrical. Med installationskoder kan konstruktörer tydligt definiera var och hur enheter och segment ska installeras. Det förbättrar informationsdelningen mellan konstruktörer och entreprenörer och minskar osäkerheten.

 

Mer flexibel filtrering av objektvalsegenskaper

Du kan nu använda AND-/OR-villkorvid filtrering av objektvalsegenskaper, vilket gör det enklare att hitta objekt i ritningar utifrån deras egenskaper och värden. Tidigare behövde alla filtreringsregler vara sanna, vilket begränsade sättet användare kunde söka efter objekt.
Objektvalsdialogen har även nya rullgardinsmenyer med egenskapsvärden från projektet vilket gör det enklare att välja rätt värden. Ett filter har också lagts till för själva egenskaperna, vilket hjälper att snabbt hitta rätt egenskaper.

 

Förbättrad funktionalitet för 3-vägsventiler

MagiCAD inkluderar nu en ny ventilkategori för 3-vägsventiler. Den nya versionen har också stöd för anslutningar till alla tre portar och beräkningar av värme- och kyl-system med 3-vägsventiler

 

Redigera längden på integrerade rörförminskningar

Det går nu att redigera längden på integrerade rörförminskningar vilket förbättrar rörnätverksmodellens detaljeringsgrad. Rörförminskningarnas längder kan redigeras via ”Change Property”.

 

Split Segments-funktion i MagiCAD-modulerna Ventilation, Piping och Electrical

En ny Split Segments-funktion i MagiCAD Ventilation, Piping och Electrical låter dig automatiskt dela kanaler, rör, kabelstegar, armaturskenor och LED-strips i kommersiellt tillgängliga standardlängder. De olika elementen finns vanligtvis tillgängliga i specifika prefabricerade längder och den nya funktionen kommer att hjälpa användaren att dela objekten på liknande vis i ritningarna. Delarna kan därefter enkelt listas i rapporter vilket gör det enklare för entreprenörer att sammanställa korrekta materialbeställningar.

 

Skapa korsningar för flera rör, kanaler eller kabelstegar samtidigt

Med den nya versionen kan användare skapa korsningar för flera kanaler, rör och kabelstegar samtidigt. Välj det första segmentet och längden på övergången och markera sedan övriga segment som ska göra samma justering. Du kan ange vinklar och förskjutningar för korsningen och förhandsgranska resultaten innan modellen uppdateras.

 

Producera automatiserade mängdberäkningar med en ny Batch Report-funktionalitet

Den nya versionen ger användare möjlighet att schemalägga och automatisera framtagandet av mängdningslistor med en ny Batch Report-funktionalitet. Automatiserade mängdningslistorr ger avsevärda tidsbesparingar och eliminerar behovet av att köra varje enskild rapport individuellt. Du kan också producera listor från flera projekt med ett enda kommando. Genom att schemalägga automatiserade rapporter elimineras behovet av manuellt arbete vilket säkerställer att rapporterna produceras när de behövs.

 

Standardvärden för dimensionering och installation av radiatorer

Användare kan nu lägga till projektspecifika standardvärden för dimensionering och installation av radiatorer. Det gör det möjligt för projektörer att ange korrekta värden i varje projekt från början, vilket eliminerar behovet av att justera värdena i MagiCAD under projekteringsprocessen.

 

Stöd för tryckstegringspumpar i tappvattenvattensystem

Tryckstegringspumpar behövs om vattentrycket inte är tillräckligt högt för det tryck och flöde som vattenarmaturer i tappvattensystem kräver. MagiCAD stöder nu tryckstegringspumpar i tappvattensystem, och tryckhöjningen den ger beräknas med det dimensionerande flödet mot pumpkurvan.

 

Förbättrad beräkning av vattenvolymen i system

Användaren kan definiera vätskevolym för handukstorkar, övriga rörkomponenter, klimatbafflar och fläktkonvektorer i dialogen för val av komponenter. De enskilda komponenternas volymer läggs till systemvolymen för en noggrannare beräkning av den totala vattenvolymen i systemet.

 

Ange storlek på zonventiler för en rörserie

Användare kan definiera storlek på gruppventiler i rörserierna. I tidigare versioner användes samma ventilstorlekar för alla ventiltyper. Eftersom gruppventilerna ofta har en mindre diameter än övriga ventiler har projektörerna varit tvungna att manuellt justera storleken på gruppventilerna på ritningar.

 

Noggrannare tryckfallsberäkningar för rördelar med stöd för rördimensioneringsstandarden DIN 1988:300 friktionsfaktorer

Friktionskoefficienten (eller zeta-värdet enligt DIN 1988:300) för rördelar varierar utefter material, till exempel har komposit-rör en mindre innerdiameter på rördelar i förhållande till röret. På grund av det påverkar tryckfallen i olika rördelar systemets totala tryckfall.
MagiCAD gör det nu möjligt för användaren att definiera materialet för en rörserie enligt rördimensioneringsstandarden DIN 1988:300. Det ger mer korrekta tryckfallsresultat för rördelar och därigenom för hela systemet. Beräkningsrapporten ger möjlighet att visa tryckuppgifter, inkluderande zeta-värdet och från vilken tabell värdet hämtades.

 

Symbolen och rörkomponentsobjektet kan roteras separat

Användare kan nu rotera 3D-objektet och symbolen för en rörkomponent oberoende av varandra, vilket gör det möjligt för projektörer att justera riktningen för vardera efter behov.
I tidigare versioner roterade kommandot “3D Rotate” objektet och tillhörande symbol samtidigt. Det kunde emellertid leda till situationer där symbolen var i fel läge och användarna kunde inte korrigera den utan att påverka 3D-objektet.

 

Ange placeringshöjd för radiator på planritningar

Den nya versionen gör det möjligt för användare att texta placeringshöjd för radiatorer på planritningarna. I och med detta kan projektörer kommunicera radiatorns exakta position till de entreprenörer som utför installationen av radiatorn. Placeringshöjden kan läggas till textformaten med två nya variabler: Bottom of part och Top of part.

 

Object ID och Running index har lagts till som egenskaper för håltagningar

Object ID och Running index är tillgängliga som egenskaper för håltagningar. Bägge egenskaperna stöder delning av information mellan konstruktörer och underlättar identifieringen av särskilda håltagningar.