Sök

1. Stöd för kanalskenor

Electrical

MagiCAD Electrical innehåller nu allt som behövs för att modellera kanalskensystem. Programvaran innehåller en ny produktklass samt delar och modelleringsfunktioner för kanalskenor. Beräkningar av kanalskenor kommer att implementeras i en senare version av programmet.

Det finns många möjligheter för matning av kanalskensystemet. Du kan använda änd-, mitt- eller inmatningslådor, eller mata kanalskenan direkt från elcentraler med elcentralsmatningsenheter. Undercentraler kan matas antingen direkt med elcentralsmatningsenheter eller genom kablar från uttagslådor anslutna till skensegment.

Dessutom kan längderna för kanalsystemkopplingar, så som T-stycke, L-stycke m.m redigeras efter installationen.

2. Hantering av bussystem

Electrical

En ny grupptyp, bussgrupp, gör det möjligt att definiera bussystem på ett detaljerat sätt. Du kan lägga till både el- och dataobjekt i en bussgrupp. Befintliga el- och databeräkningar störs inte när du ansluter objekt till bussgrupper.

Det finns även två nya attribut tillgängliga för elobjekt, ”Number of connections” och ”Bus current”, som används när de ingår i bussgrupper. Informationen i dessa båda nya attribut kan sammanfattas i bussgruppsinformationen.

Bussvärdar och grupper hanteras enkelt i en separat dialog, och du kan ange varningsgränser för att ta emot varningar om bussgruppens kabellängd, ström eller antalet anslutningar har överskridits.

3. Elobjektgrupper

Electrical

Nu kan du kombinera elkomponenter och installera dem som en komponentgrupp. Dessa komponentgrupper sparar mycket tid när en byggnad har återkommande kombinationer av elkomponenter. Om till exempel samma kombination av uttag och strömbrytare är installerad vid många dörrkarmar i en byggnad kan du skapa en komponentgrupp och sedan installera dem som en grupp för varje rum i stället för att lägga till komponenterna var för sig.

Om du behöver redigera komponentgrupperna efter att du installerat dem behöver du bara modifiera någon av de installerade komponentgrupperna och sedan köra funktionen ”Update DWG” för att uppdatera alla andra grupperna. Objekt i en komponentgrupp kan öppnas individuellt, så grupperingen påverkar inte andra funktioner.

4. Produktinstallationer mot sluttande ytor

Electrical

Nu går det att luta produkter så de matchar lutande installationsytor. Lutningsvinkeln kan definieras antingen vid installationen eller efteråt med ”Change properties”-funktionen. Produkter kan lutas i objektets längd- eller breddriktningen och lutningsvinkeln bibehålls även när objekten eller deras symboler flyttas eller roteras.

5. Summera totala luftflöden i ventilationsrapporter

Ventilation

Det totala luftflödet till- och från ur olika delar av en byggnad måste ofta summeras, till exempel för att uppskatta behovet av ett luftbehandlingsaggregat. MagiCAD erbjuder nu tre nya parametrar som kan användas för att summera totala luftflöden i ventilationsrapporter.

De nya parametrarna är ”Flow sum” (totalt flöde), ”Flow sum VAV Boost” (totalt flöde med boostflöde för VAV-system) och ”Flow sum VAV Min” (totalt flöde med minimiflöde för VAV-system). Dessa kan läggas till ventilationsrapporter med Report template tool.

6. Lägg till totala VAV-luftflöden till ritningstexter

Ventilation

Nu kan du lägga till nya parametrar för totala VAV-luftflöden i olika texteformat och part property lines. Detta ger en bättre överblick över olika flöden i ritningen.

Följande parametrar kan nu läggas till i texteformat för ventilationsdon:

  • Flow sum VAV Boost
  • Flow sum VAV Boost with sign
  • Flow sum VAV Boost without sign
  • Flow sum Min
  • Flow sum Min with sign
  • Flow sum Min without sign

Följande parametrar kan nu läggas till i texteformat för flödesspjäll:

  • Flow VAV boost
  • Flow VAV min

Följande parametrar kan nu läggas till i part property lines:

  • Flow VAV Boost
  • Flow VAV Min

7. Stäng flödesspjäll i beräkningsrapport

Ventilation

Nu är det möjligt att stänga flödesspjäll direkt i den utökade flödesberäkningsrapporten för ventilationssystem. När ett spjäll är stängt sker inget flöde genom det och spjället fungerar som ett lock. På så vis kan du simulera nätverk med och utan tillbyggnader.

8. Ändra storlek på klimatbafflar och fan coil

Ventilation, Piping

Nu går det att ändra storleken på en klimatbaffel eller en fan coil med antingen MagiCAD Part Properties-funktionen eller AutoCAD Properties-funktionen. Storleksändringar är bara möjliga när enheten inte är ansluten.

Med detta tillägg blir det mycket enklare att ändra storleken på klimatbaffeln eller fan coil efter installation. Tidigare var detta endast möjligt med ”Find and Replace”-funktionen eller krävde att enheten raderades och en ny installerades.

9. Ändra dimensioneringsmetod i rörberäkningsrapport

Piping, Calculation

Det går nu att ändra dimensioneringsmetod direkt i rörberäkningsrapporten. På så vis kan du enkelt utvärdera olika dimensioneringsmetoder innan resultaten uppdateras till modellen.

Högerklicka bara på en rad i beräkningsrapporten, välj ”Set sizing method” och klicka sedan på ”Update sizing” för att se resultaten. Du kan sedan antingen behålla den nya dimensioneringsmetoden och uppdatera resultaten till modellen eller avbryta och gå tillbaka till den ursprungliga metoden.

10. Skriv ut fullständig beräkningsrapport

Ventilation, Piping

I ventilations- och rörberäkningsrapporter kan du nu skriva ut hela beräkningsrapporten på en gång med en ny ”Print all…”-funktion. Tidigare behövde avsnitten skrivas ut separat vilket var mycket tidskrävande.