Sök

Nya funktioner i MagiCAD 2025 för Revit

Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2025 för AutoCAD här »
Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2025 för BricsCAD här »

OBS: MagiCAD 2025 för Revit 2025 inkluderar inte Schneider elektriska beräkningar och modulen Support & Hangers. Dessa är endast tillgängliga för Revit 2023.1 och Revit 2024. Detta beror på versions ändring av .NET-ramverket i Autodesk Revit 2025. Stöd för båda funktionerna i Revit 2025 är planerat att läggas till i nästa version av MagiCAD.


1. Stöd för Autodesk Revit 2025

All

MagiCAD 2025 är kompatibelt med nya Autodesk Revit 2025 samt med de båda tidigare versionerna av Revit, 2024 och 2023.1. MagiCAD har också uppgraderats till .NET 8-ramverket för att behålla kompatibilit med tekniska förändringar i Revit. MagiCAD 2025 har stöd för Revit Dark Mode och kommandoikonerna i programvaran har uppdaterats för bättre synlighet.

2. Beräkning av torrsprinklersystem

Sprinkler Designer

Torrsprinklersystem används när en del av sprinklernätverket befinner sig på platser med temperaturer under eller över sprinklervätskans fryspunkt/kokpunkt. Den torra delen av nätverket fylls med luft eller kväve och separeras från resten av nätverket med en torrörsventil. När sprinklern aktiveras vid brand sjunker trycket i torrsystemet och torrventilen öppnas och fyller sektionen med vatten. En accelerator kan också användas för att påskynda luftevakueringen från rören.

Att fylla det tomma nätet med vatten är en komplex uppgift. Vattenflödet påverkas av många olika faktorer, inklusive vattenkällans egenskaper, torrventilens egenskaper, nätverksprojekteringen, initialt gastryck och sprinklerhuvudets egenskaper. Med MagiCAD kan du definiera alla relaterade faktorer och beräkna en tillförlitlig vattenleveranstid för torrsprinklersystemet.

3. Skapa spaces från en länkad IFC-fil i Project Wizard

Common Tools

I Project Wizard-verktyget kan du nu skapa spaces baserat på en länkad IFC-referensfil. Tidigare kunde du endast kopiera en lista över spaces. Verktyget skapar också space-konturer i modellen för ett bättre slutresultat, eftersom IFC-filens kvalitet och dess konvertering i Revit kan påverka space skapandet när endast geometri används som space begränsning.

4. Vyval för kollisionskontroll i realtid

Common Tools

Kollisionskontroll i realtid kan försämra Revit-projektets prestanda. Nu inkluderar MagiCAD vyval för kollisionskontroll i realtid. Möjligheten att köra kollisionskontroll i enbart utvalda vyer gör det enklare att förbättra prestandan och den övergripande modelleringsupplevelsen. Du slipper aktivera och inaktivera funktionen i inställningarna när du märker att ett projekt går långsamt.

5. Komponentdimensionering

Piping, Ventilation

Segmentstorlekar kan enkelt ändras vid projektering av kanal- och rörnät. Dock förblir många komponenter som injusteringsspjäll och ventiler oförändrade, vilket orsakar problem med felaktigt matchade segment- och komponentstorlekar. Ett nytt verktyg för produktdimensionering i MagiCAD gör att du enkelt kan ändra storlek på komponenter så att angränsande segment matchas.

Du kan ange verktygets urvalsomfång från utvalda komponeter till hela grenar eller nätverk, för att storleksanpassa alla komponenter i området automatiskt för att matcha segmenten de är anslutna till. Till skillnad från dimensioneringsberäkningen kan komponentdimensioneringsverktyget användas för nätverksdelar som har flera öppna ändar eller fortfarande är under projektering.

6. Systemklassningskoder för elsystem

All

Nu kan du lägga till systemklassningskoder för elsystem, inklusive kommunikations- och datasystem. På så vis blir det möjligt att lägga till nationella systemklassificeringar i elprojekt vilket underlättar systemidentifiering vid kommunikation mellan projektparter.

Information om systemklassificering skrivs in i instansparametrarna för elobjekt, precis som annan elsysteminformation. Nya instansparametrar för systemklassningskoder har lagts till för användning i el-, kommunikations- och datasystem och parametervärdena fylls i för systemobjekt under systemritningen. Systemklassningskoder kan läggas till i äldre projekt och befintliga objekt utan koder med Update Parameters-funktionen.

Det går också att duplicera ämnen i trädvyn för systemklassningskoder och nationella klassningskoder. På så vis går det snabbare att bygga upp klassningshierarkin om den innehåller många liknande objekt.

7. Smart installationsalternativ för rörprodukter

Piping

Ett nytt smart installationsalternativ för rörprodukter möjliggör enkel och effektiv installation av vinklade produkter. Smart installationen ger dig möjlighet att ersätta en 90-gradersböj med en vinklad produkt. Detta är särskilt praktiskt vid installation av väggdosa. Smart installation finns tillgänglig med produkter från Other Component- och Stop Valve-kategorierna.

8. Angle to horizontal-verktyg för rör med fall

Piping

Angle to horizontal-funktionen kan nu användas på rör med fall. Alla Angle to horizontal-definitioner är också tillgängliga för nätverk med fall. Angle to horizontal-funktionen gör det mycket enklare att modellera höjdändringar för system med fall utan att ändra vyer eller sluta rita.

9. Förbättringar av flera beräkningar

Ventilation, Piping, Sprinkler Designer

Den nya versionen innehåller förbättringar av många olika beräkningsfunktioner.

Nu är det möjligt att ignorera ljuddämpning i fördelningslådor vid design flow sound calculation. Detta val ignorerar dämpningen som orsakas av reflektioner av ljudvågor inuti en fördelningslåda, men dämpningen som orsakas av det uppdelade luftflödet till kanalerna inkluderas fortfarande i beräkningen.

I sprinklerberäkningen sparas nu värdena i Sprinkler Calculation Options-dialogrutan automatiskt. Tidigare gick värdena förlorade om inte användaren valde ”Update to model” i sprinklerberäkningsrapporten.

För radiatorer lagras nu informationen om radiatorventilens inställningsvärde som en radiatorparameter. Därmed behövs inte separata texter för radiatorn och radiatorventilen.

Vid balanseringsberäkningar för värme/kyla har tilloppstemperaturen lagts till i beräkningsrapporten.

Vid beräkning av avloppsflöde läggs nu det största enskilda nominella flödet uppströms till i avloppsrören.

Slutligen har tryckfallsberäkningen för kanalböjar med ledskenor förbättrats. Om det finns fler än tre ledskenor i en böj visas en varning för otillräckliga mätdata i rapporten och beräkningen görs utifrån en böj med tre skenor.

10. Prestandaförbättring av Update Parameters-funktionen

Piping

Update Parameters-funktionen har förbättrats avsevärt vid uppdatering av produktkodsinstansparametern. Parameteruppdateringen går nu mycket snabbare, särskilt för rörprodukter.